Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán nhóm Thân máy, nắp máy

Được đăng lên bởi c4b-bkdn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2334 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 4 * Tính toán nhóm Thân máy, nắp máy

4-1

Chương 4.

Tính toán nhóm thân máy nắp máy
4.1 . Tính sức bền ống lót xi lanh:
4.1.1. Trường hợp ống lót xi lanh khô:
Ứng suất kéo dọc theo xi lanh:

σK = pz

Dl
D
= 0,5p z
2δl
δ

MN/m2

(4-1)

Pg

D2

Df

Pg I

D3
Dtb

II

PT

h

D

δ

PN

a

D1

III

Nmax
b

Dm

III

l2

Pg

I

l

II
l

Hình 4.1. Sơ đồ tính toán xi lanh ướt

4.1.2. Trường hợp ống lót xi lanh ướt:
4.1.2.1. Tính toán phần thân:
Ứng suất phần thân được tính theo công thức Lame:
a. Ứng suất kéo mặt trong theo phương tiếp tuyến:

σ Zxt = p z

2
D1 + D 2
2
2
2 MN/m
D1 − D

(4-2)

b. Ứng suất kéo mặt ngoài theo phương tiếp tuyến:

σ Zxn = pz

2D2
D12 − D 2

MN/m2

(4-3)

c. Ứng suất kéo mặt trong theo phương hướng kính:

σ Zyt = −p z

MN/m2

(4-4)

d. Ứng suất kéo mặt ngoài theo phương hướng kính:

σ Zyn = 0

MN/m2

(4-5)

Nếu xét đến trạng thái ứng suất nhiệt:
Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN

Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 4 * Tính toán nhóm Thân máy, nắp máy

4-2

e. Ứng suất nén ở mặt trong lót xi lanh:

D1
D
αE( t t − t n )
=
MN/m2
D1
3(1 − µ)
1+
D
1+ 2

σ Tt

(4-6)

f. Ứng suất kéo ở mặt ngoài lót xi lanh:
D1
D
αE(t t − t n )
=
D
3(1 − µ)
1+ 1
D
2+

σ Tn

MN/m2

(4-7)

α hệ số dãn nở dài: Gang α =10,5.10-6/oC.
Thép α = 11.10-6/oC.
Thông thường US kéo tổng cộng mặt ngoài lớn hơn mặt trong, nên chỉ cần
tính : σ Σ = σ Tn + σ Zxn < [σΣ] = 80 MN/m2.
4.1.2.2. Tính sức bền phần vai ống lót:
Phần vai chịu phản lực siết nắp máy từ thân xi lanh lên vai ống lót Pg và lực
ngang Nmax
Pg = (1,2 - 1,6) pz.D2
Xét ứng suất tại tiết diện I - I: Lực Pg rời về A thành: PT + PN + (Pg.l)
a. Ứng suất kéo do lực PN:

σK =

PN
πDmh

MN/m2

(4-8)

b. Ứng suất cắt do lực PT:
τc =

PT
πDmh

MN/m2

(4-9)

c. Ứng suất uốn do mô men Pg.l gây ra:
σu =

Pgl
D h2
π m
6

MN/m2

(4-10)

d. Ứng suất tổng tại I - I:

σ Σ = (σ K + σ u ) 2 + 4 τ 2
c

MN/m2

(4-11)

Xét ứng suất tại tiết diện II - II:

Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN

Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 4 * Tính toán nhóm Thân máy, nắp máy

4-3

e. Ứng suất cắt do lực Pg:

τc =

Pg

MN/m2

πD 3 a

(4-12)

f. Ứng suất nén do lực Pg gây ra trên mặt rãnh:

σn =

Pg

MN/m2

πD f b

(4-13)

[σn] = 15-20 MN/m2 gioăng mềm, 40 với gioăng đồng, 100 với gioăng thép.
g. Ứng suất nén do lực Pg gây ra trên mặt tựa III - III:

σn =

4Pg
π(D

2

2

MN/m2

− D2 3 )

(4-14)

[σn] = 80-100 MN/m2 gang HK
h. Ứng suấ...
Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 4 * Tính toán nhóm Thân máy, np máy
Trn Thanh Hi Tùng, B môn Máy động lc, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN
4-1
Chương 4.
Tính toán nhóm thân máy np máy
4.1 . Tính sc bn ng lót xi lanh:
4.1.1. Trường hp ng lót xi lanh khô:
ng sut kéo dc theo xi lanh:
σ
δδ
Kz z
p
Dl
l
p
D
==
2
05,
MN/m
2
(4-1)
D
1
D
δ
D
tb
D
3
D
2
N
max
a
h
l
I
II
III
III
D
m
Pg
P
N
b
P
T
D
f
P
g
P
g
I
II
l
2
l
Hình 4.1. Sơ đồ tính toán xi lanh ướt
4.1.2. Trường hp ng lót xi lanh ướt:
4.1.2.1. Tính toán phn thân:
ng sut phn thân được tính theo công thc Lame:
a. ng sut kéo mt trong theo phương tiếp tuyến:
22
1
22
1
zZxt
DD
DD
p
+
=σ
MN/m
2
(4-2)
b. ng sut kéo mt ngoài theo phương tiếp tuyến:
22
1
2
2
DD
D
p
zZxn
=
σ
MN/m
2
(4-3)
c. ng sut kéo mt trong theo phương hướng kính:
zZyt
p=σ
MN/m
2
(4-4)
d. ng sut kéo mt ngoài theo phương hướng kính:
0
Zyn
=σ
MN/m
2
(4-5)
Nếu xét đến trng thái ng sut nhit:
Tính toán nhóm Thân máy, nắp máy - Trang 2
Tính toán nhóm Thân máy, nắp máy - Người đăng: c4b-bkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tính toán nhóm Thân máy, nắp máy 9 10 749