Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán nhóm Trục khuỷu bánh đà

Được đăng lên bởi c4b-bkdn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6355 lần   |   Lượt tải: 57 lần
Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 3 * Tính toán nhóm Trục khuỷu bánh đà

3-1

Chương 3

Tính toán nhóm trục khuỷu bánh đà
3.1. Tính sức bền trục khuỷu
Theo quan điểm sức bền vật liệu, trục khuỷu là dầm siêu tĩnh đặt trên nền
đàn hồi (do thân máy biến dạng).
3.1.1. Giả thiết tính toán:
Trục khuỷu có độ cứng tuyệt đối.
Không xét đến biến dạng thân máy.
Không tính đến liên kết khi chịu các lực (xét từng khuỷu theo kiểu phân
đoạn).
Tính toán theo sức bền tĩnh.
Khi xét đến sức bền động sử dụng các hệ số an toàn, trên cơ sở hệ lực độc
lập trên các khuỷu, trừ mô men.
3.1.2. Sơ đồ lực trên khuỷu trục:

Hình 3.1. Sơ đồ lực tác dụng lên trục khuỷu

3.1.3. Tính bền các trường hợp chịu tải
3.1.3.1. Trường hợp khởi động:
Giả thiết khuỷu trục ở vị trí điểm chết trên (α = 0), do tốc độ nhỏ bỏ qua lực
quán tính.
Zo = Z = pzmax.Fp
Lực pháp tuyến Z = Pzmax

Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN

3-2

Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 3 * Tính toán nhóm Trục khuỷu bánh đà

l′′
Z′ = Z
lo

l′
Z′′ = Z
lo

Z

b’

a”

b”

(3-1)

Chốt chịu uốn:

l′
σ u = Z′
Wu

a’

Z”

Z’
l’

(3-2)

l”
lo

Hình 3.2. Sơ đồ lực trường hợp khởi động

(
Với chốt đặc W = 0,1d 3 ; chốt rỗng Wu = 0,1
ch

4
4
dch − δch
)
dch

Má khuỷu chịu ứng suất uốn, nén tại A-A:

σu =

σn =

Mu
Z ′b
=
Wu hb 2
6
Z
2bh

MN/m2

(3-3)

MN/m2

(3-4)

MN/m2

(3-5)

Ứng suất tổng:

σ Σ = σu + σn
3.1.3.2. Trường hợp lực Zmax:

Lực tác dụng Zmax xác định theo công thức:

Z max = Pz max − mRω2 (1 + λ)

MN

(3-6)

Z o = Z max − (C1 + C 2 )
Với :
m: Khối lượng chuyển động tịnh tiến cơ cấu khuỷu trục thanh truyền (kg)
C1: Lực quán tính ly tâm của chốt khuỷu. C1= mchRω2
C2: Lực quán tính ly tâm của khối lượng thanh truyền qui về đầu to.
C2=m2Rω2

Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN

3-3

Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 3 * Tính toán nhóm Trục khuỷu bánh đà

b

C2
C1

Pr1

Pr1

a”

b”

2

b’

a’

c'

c"
l”
Pr2

1

x

II
y

Zmax
Z”

III

I
y

h

Z’
l’

lo

4

Pr2

IV

3

x

Hình 3.3. Sơ đồ tính toán trục khuỷu

Do vậy các lực tác dụng lên khuỷu trục bao gồm:

Z o = Pz max − Rω 2 [m(1 + λ ) + mch + m2 ]

(3-7)

Pr1, Pr2 là các lực quán tính ly tâm của má khuỷu và đối trọng.
Phản lực tại các gối:

Z ol′′ + Pr 2 (2l"+ c'−c" ) − Pr1(lo − b'+b" )
lo
Z l′ + Pr 2 (2l′ + c′'−c′) − Pr1(lo + b'−b" )
Z′′ = o
lo

Z′ =

(3-8)

Khi khuỷu trục đối xứng:
Z′ = Z′′ =

Zo
− Pr1 + Pr 2
2

a. Xác định khuỷu nguy hiểm:
Khuỷu nguy hiểm là khuỷu vừa chịu lực Zmax và (ΣTi-1)m...
Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 3 * Tính toán nhóm Trc khuu bánh đà
Trn Thanh Hi Tùng, B môn Máy động lc, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN
3-1
Chương 3
Tính toán nhóm trc khuu bánh đà
3.1. Tính sc bn trc khuu
Theo quan đim sc bn vt liu, trc khuu là dm siêu tĩnh đặt trên nn
đàn hi (do thân máy biến dng).
3.1.1. Gi thiết tính toán:
Trc khuu có độ cng tuyt đối.
Không xét đến biến dng thân máy.
Không tính đến liên kết khi chu các lc (xét tng khuu theo kiu phân
đon).
Tính toán theo sc bn tĩnh.
Khi xét đến sc bn động s dng các h s an toàn, trên c
ơ s h lc độc
lp trên các khuu, tr mô men.
3.1.2. Sơ đồ lc trên khuu trc:
Hình 3.1. Sơ đồ lc tác dng lên trc khuu
3.1.3. Tính bn các trường hp chu ti
3.1.3.1. Trường hp khi động:
Gi thiết khuu trc v trí đim chết trên (α = 0), do tc độ nh b qua lc
quán tính.
Z
o
= Z = p
zmax
.Fp
Lc pháp tuyến Z = P
zmax
Tính toán nhóm Trục khuỷu bánh đà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán nhóm Trục khuỷu bánh đà - Người đăng: c4b-bkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tính toán nhóm Trục khuỷu bánh đà 9 10 867