Ktl-icon-tai-lieu

Tính Toán Phần Dầm Liên Tục

Được đăng lên bởi nguyenking
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN DẦM.
- Dựa vào kích thước hai phương công trình theo mặt bằng, sơ đồ bố trí hệ dầm-cột để phân
tích sự làm việc của kết cấu theo sơ đồ hệ không gian hay hệ phẳng. Kết cấu được tính theo
dạng phẳng được tách thành hệ dầm (dọc) và hệ khung (ngang).
- Sơ đồ tính hệ dầm: dầm liên tục có gối tựa là cột hoặc dầm chính (dầm khung), chịu tải
trọng theo phương đứng, bỏ qua tải trọng ngang tác dụng theo phương mặt phẳng dầm.

h

1. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN DẦM :
1.1.Tĩnh tải :
1.1.1. Do trọng lượng bản thân:
Sơ bộ chọn kích thước dầm:

hb

cäüt hoàûc dáöm khung

æ1 1 ö
h = ç ¸ ÷ .l
è 12 20 ø

b

b = (0,3 ¸ 0,5).h
Phần sàn giao nhau với dầm được tính vào trọng lượng sàn Þ Trọng lượng bản thân của
dầm chỉ tính với phần không giao với sàn:
+ Phần bêtông : qTT = nbt.γ.b.(h - hb)
+ Phần trát : qTT = ntr.g.dtr .(2.h - 2.hb)
1.1.2. Do sàn truyền vào dầm :
Xem gần đúng tải trọng do sàn truyền vào dầm phân bố theo diện chịu tải. Từ các góc bản,

Þ Tải trọng tác dụng từ sàn truyền vào dầm :
D1, D2 : Tải trọng hình thang

l1 2

D1

4
2
D2

l2

D3, D4 : Tải trọng tam giác

gs.l1

gs .l1

2

2

l2
Nguyễn Thạc Vũ - Khoa XD DD&CN

D4

1

45°
3

l1
Trang 1/25

l1

vẽ các đường phân giác Þ chia sàn thành các phần 1, 2, 3, 4.
+ Phần 1 truyền vào dầm D1.
+ Phần 2 truyền vào dầm D2.
+ Phần 3 truyền vào dầm D3.
D3
+ Phần 4 truyền vào dầm D4.
Gọi gs là tải trọng tác dụng lên ô sàn.

Để đơn giản người ta quy đổi các tải trọng hình thang và tam giác đó về phân bố đều (gần
đúng).
Dầm D1, D2 :

l1 2

gs.l1

q

2

l2

l2
b=

Dầm D3, D4 :

q = (1- 2b2 + b3)gs.l1/2

l1
2l 2

gs.l1

q

2

l1

l1
q=

l
5
× gs × 1
8
2

(Việc quy đổi này dựa trên cơ sở momen do tải trọng hình thang hay tam giác gây ra =
momen do tải trọng quy đổi phân bố đều gây ra).
Đối với sàn bản dầm : xem tải trọng chỉ truyền vào dầm theo phương cạnh dài, dầm theo
phương cạnh ngắn không chịu tải trọng từ sàn.
D1

D1, D2: qTT = g s ×
D4

D3

l1
2

D3, D4: qTT = 0

D2

Đối với dầm có 2 bên sàn cần tính tải trọng do cả 2 bên truyền vào (cùng tác dụng vào 1 dầm)
1.1.3. Do tường và cửa xây trên dầm :
Trong kết cấu nhà khung BTCT chịu lực, tường chỉ đóng vai trò bao che, tường chỉ chịu tải
trọng bản thân (tự mang) Þ tường được xem là tải trọng truyền vào dầm mà không tham gia chịu
lực cùng với kết cấu BTCT (điều này để đơn giản trong tính toán và tăng độ an toàn vì thực tế
tường có tham gia chịu lực).
Láúy thaình læûc táûp trung truyãön vaìo
Đối với mảng tường đặc: để tiết
nuït cäüt bãn dæåïi
kiệm người ta...
Nguyn Thc Vũ - Khoa XD DD&CN Trang 1/25
CHƯƠNG 2: NH TOÁN DM.
- Da vào kích thước hai phương công trình theo mt bng, sơ đồ b trí h dm-ct để phân
tích s m vic ca kết cu theo sơ đồ h không gian hay h phng. Kết cu được nh theo
dng phng được tách thành h dm (dc) và h khung (ngang).
- Sơ đồ nh h dm: dm liên tc gi ta ct hoc dm chính (dm khung), chu ti
trng theo phương đứng, b qua ti trng ngang tác dng theo phương mt phng dm.
1. XÁC ĐỊNH TI TRNG TÁC DNG LÊN DM :
1.1. Tĩnh ti :
1.1.1. Do trng lượng bn thân:
Sơ b chn kích thước dm:
11
.
1220
hl
æö
ç÷
èø
b = (0,3 ¸ 0,5).h
Phn n giao nhau vi dm được tính vào trng lượng n Þ Trng lượng bn thân ca
dm ch tính vi phn kng giao vi n:
+ Phn bêtông : q
TT
= n
bt
.γ.b.(h - h
b
)
+ Phn trát : q
TT
= n
tr
.g.d
tr
.(2.h - 2.h
b
)
1.1.2. Do n truyn vào dm :
Xem gn đúng ti trng do n truyn vào dm phân b theo din chu ti. T các góc bn,
v các đường phân giác Þ chia sàn thành các phn 1, 2, 3, 4.
+ Phn 1 truyn vào dm D1.
+ Phn 2 truyn vào dm D2.
+ Phn 3 truyn vào dm D3.
+ Phn 4 truyn vào dm D4.
Gi g
s
là ti trng tác dng lên ôn.
Þ Ti trng tác dng t n truyn vào dm :
D1, D2 : Ti trng nh thang D3, D4 : Ti trng tam giác
cäüt hoàûc dáöm khung
h
b
h
b
1
4
2
3
45°
l
l
1
2
D1
D3
D2
D4
l
2
g .l
s
1
2
l
1
2
l
1
2
1
g .l
s
Tính Toán Phần Dầm Liên Tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính Toán Phần Dầm Liên Tục - Người đăng: nguyenking
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tính Toán Phần Dầm Liên Tục 9 10 986