Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán sàn Composite

Được đăng lên bởi huynhthehienxd
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TÍNH TOAÙN SAØN COMPOSITE

TRÌNH TỰ THIẾT KẾ SÀN COMPOSITE

BƯỚC 1: VẬT LIỆU SỬ DỤNG
1/ Đặc trưng cơ học:

Loại vật liệu

Bê tông

Cốt thép AII
( d < 10mm)
Cốt thép AII
( d >10mm)

Tôn lót sàn

Đinh
chống cắt

Cốt liệu

BẢNG ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU
Đặc trưng
Kí hiệu
Giá trị

Đơn vị

Cường độ đặc trưng khi nén

fck

Cường độ tính toán khi nén

fcd

Cường độ đặc trưng khi kéo

fck

Cường độ tính toán khi kéo

fcd

Mô-đun đàn hồi

Ecm

Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn

fsk

Cường độ chịu kéo tính toán

fs

Mô-đun đàn hồi

Es

Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn

fsk

Cường độ chịu kéo tính toán

fs

Mô-đun đàn hồi

Es

Giới hạn đàn hồi

fyp

Mô-đun đàn hồi

Ea

Chiều cao sóng

hp

mm

Giới hạn đàn hồi

fy

Mpa

Chiều cao đinh

fy

mm

Đường kính

fy

mm

Đường kính
hạt là Min của 3 giá trị bên

0.4*hc
b0/3
31.5

d

Mpa

0.33

mm

2/ Đặc trưng hình học của tiết diện:
TRANG 1

TÍNH TOAÙN SAØN COMPOSITE

Tiết diện

Tôn
lót sàn

BẢNG ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA TIẾT DIỆN
Đặc trưng
Kí hiệu
Giá trị
0.75
Chiều dày thô
tp
Chiều dày thiết kế

tp

mm

Diện tích

Ap

mm2

Vị trí trục trung hoà
Momen quán tính

xo

mm

Ip

mm4

Khả năng chịu Momen
dương tới hạn
Khả năng chịu Momen
âm tới hạn
Chiều cao sườn tôn
Sàn
liên hợp

Đơn vị
mm

kN.m/m

M+

kN.m/m

Mhp

mm

Chiều cao bê tông
từ sườn trở lên

hc

Chiều cao toàn bộ sàn

ht

mm

Thể tích bê tông

V

m3/m2

mm

BƯỚC 2: TẢI TRỌNG TÁC DỤNG

BƯỚC 3: SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN
1/ Trong giai đoạn thi công
2/ Trong giai đoạn sàn làm việc lien hợp
BƯỚC 4: TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA SÀN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG
BƯỚC 5: TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA SÀN TRONG GIAI ĐOẠN SÀN LÀM VIỆC
LIÊN HỢP
BƯỚC 6: TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA DẦM PHỤ ĐỠ SÀN
BƯỚC 7: TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA LIÊN KẾT DẦM PHỤ VÀO DẦM CHÍNH
BƯỚC 8: THỂ HIỆN BẢN VẼ
TRANG 2

TÍNH TOAÙN SAØN COMPOSITE

M con=

p con x L2 12.58 x 60002
=
=56.6 Km
8
8

Type equation here .

=[(0.00013+0.00262)x1.35+0.0015x1.5]x2000+1.35x0.483=12.58N/mm

  (0.00013  0.00261) 1.35  0.0015 1.5  2000  1.35  0.49  10.35 N / mm

M con 

pcon  L2 10,35  80002

 82, 79kN .m
8
8

M apl , Rd  W pl  f y /  a  468  3450 /1.05  146, 63kN .m

M apl, Rd =



W pl x f y 791 x 3450
=
=260 Km
γa
1.05

5 pcon 2 L4
5  5.97  8000 4

 9.9mm
384 Ea I a 384  210000  168740000
4

4
5 p con 2 L
5 x 5.98 x 6000
δ=
=
=2.97 mm
384 Ea I a 384 x 210000 x 1 64130000

TRANG 3

TÍNH TOAÙN SAØN COMPOSITE

Ra  Aa  f y /  a  6200  345 /1.05  2037143 N
Rw  (ha  2t f )  t w  f y /  a  (420  2  10)  8  345 /1.05

M pl ,...
TÍNH TOAÙN SAØN COMPOSITE
TRÌNH TỰ THIẾT KẾ SÀN COMPOSITE
BƯỚC 1: VẬT LIỆU SỬ DỤNG
1/ Đặc trưng cơ học:
BẢNG ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU
Loại vật liệu
Đặc trưng
Kí hiệu Giá trị Đơn vị
Bê tông
Cường độ đặc trưng khi nén f
ck
Mpa
Cường độ tính toán khi nén f
cd
Cường độ đặc trưng khi kéo f
ck
Cường độ tính toán khi kéo f
cd
Mô-đun đàn hồi E
cm
Cốt thép AII
( d < 10mm)
Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn f
sk
Cường độ chịu kéo tính toán f
s
Mô-đun đàn hồi E
s
Cốt thép AII
( d >10mm)
Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn f
sk
Cường độ chịu kéo tính toán f
s
Mô-đun đàn hồi E
s
Tôn lót sàn
Giới hạn đàn hồi f
yp
Mô-đun đàn hồi E
a
Chiều cao sóng h
p
mm
Đinh
chống cắt
Giới hạn đàn hồi f
y
Mpa
Chiều cao đinh f
y
mm
Đường kính f
y
mm
Cốt liệu
Đường kính
hạt là Min của 3 giá trị bên
0.4*h
c
d
0.33
mm
b
0
/3
31.5
2/ Đặc trưng hình học của tiết diện:
TRANG 1
Tính toán sàn Composite - Trang 2
Tính toán sàn Composite - Người đăng: huynhthehienxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tính toán sàn Composite 9 10 662