Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán sửa chữa quấn lại động cơ không đồng bộ 3 pha mất hết số liệu

Được đăng lên bởi Trường Giang
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2287 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Khoa §iÖn - §iÖn tö

b¸o c¸o thùc tËp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ
KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
==========

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyên đề:
Tính toán sửa chữa quấn lại động cơ không đồng bộ 3 pha
mất hết số liệu

Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện

: ThS. TRẦN MINH HÙNG
: Nhóm IV

Lớp
Khóa
Hệ đào tạo

: B6Đ1
: VI (2011 – 2014)
: Chính Quy

BẮC NINH, THÁNG 10 NĂM 2013

GVHD: ThS. TrÇn Minh Hïng

1

SVTT:

Khoa §iÖn - §iÖn tö

b¸o c¸o thùc tËp

LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT
1

Từ viết tắt

Được hiểu là

2
3
4
5
6
7

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
STT
1

Hình vẽ

Nội dung

2
3

GVHD: ThS. TrÇn Minh Hïng

2

SVTT:

Khoa §iÖn - §iÖn tö

b¸o c¸o thùc tËp

Môc lôc(lµm khung)
Néi dung

Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng I. Kh¸i qu¸t chung vÒ m¸y ®iÖn
1.1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
1.2. S¬ lîc vÒ c¸c vËt liÖu chÕ t¹o m¸y ®iÖn
1.2.1. VËt liÖu t¸c dông
1.2.2. VËt liÖu kÕt cÊu
1.2.3. VËt liÖu c¸ch ®iÖn
Ch¬ng II. Kh¸i qu¸t vÒ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha
2.1. CÊu t¹o
2.1.1. Stato
2.1.2. Roto
2.2. Nguyªn lý lµm viÖc
2.3. C«ng dông cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha
Chương III. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n vÏ s¬ ®å tr¶i bé d©y quÊn Stato ®éng
c¬ kh«ng ®ång bé ba pha th«ng dông
3.1. Vai trß, choc n¨ng cña d©y quÊn trong m¸y ®iÖn
3.1.1. D©y quÊn phÇn c¶m
3.1.2. D©y quÊn phÇn øng
3.2. C¸ch ®Êu c¸c tæ bèi trong mét cuén d©y
3.3. Ph©n lo¹i chung cho d©y quÊn Stato (trong ®éng c¬ kh«ng ®ång bé
3 pha)
3.4. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n vÏ s¬ ®å tr¶i bé d©y quÊn ®éng c¬ K§B ba
pha theo c¸c kiÓu quÊn th«ng dông
3.4.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n, vÏ s¬ ®å kiÓu d©y quÊn ®ång t©m
3.4.1.1. §Æc ®iÓm cña kiÓu d©y quÊn ®ång t©m
3.4.1.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c sè liÖu ®Ó vÏ s¬ ®å tr¶i.
3.4.1.3. C¸c vÝ dô
a) KiÓu ®ång t©m xÕp ®¬n
b) KiÓu d©y quÊn ®ång t©m ph©n t¸n
c) So s¸nh gi÷a hai kiÓu d©y quÊn ®ång t©m
3.4.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n, vÏ s¬ ®å tr¶i bé d©y quÊn Stato kiÓu ®ång
khu«n xÕp ®¬n.
3.4.2.1. §Æc ®iÓm cña kiÓu d©y quÊn ®ång khu«n xÕp ®¬n
3.4.2.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c sè liÖu vÏ s¬ ®å tr¶i
3.4.2.3. VÝ dô
a) KiÓu ®ång khu«n xÕp ®¬n kiÓu hoa sen
b) KiÓu ®ång khu«n xÕp ®¬n kiÓu mãc xÝch
c) So s¸nh gi÷a hai kiÓu d©y quÊn ®ång khu«n xÕp ®¬n (hoa sen vµ
mãc xÝch):
3.4.3. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n vÏ s¬ ®å tr¶i bé d©y quÊn kiÓu ®ång khu«n
GVHD: ThS. TrÇn Minh Hïng

3

Trang

19
19
20
23
24
26
26
27
27
27
31
34
34
34
35
36
40
44
45
SVTT:

Khoa §iÖn - §iÖn tö

b¸o c¸o thùc tËp

xÕp kÐp
3.4.3.1. §Æc ®iÓm cña kiÓu d©y quÊn ®ång khu«n xÕp kÕp
3.4.3.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c sè liÖu vÏ s¬ ®å tr¶i bé d©y qu...
Khoa §iÖn - §iÖn tö b¸o c¸o thùc tËp
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ
KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
==========
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyên đề:
Tính toán sửa chữa quấn lại động cơ không đồng bộ 3 pha
mất hết số liệu
Giáo viên hướng dẫn : ThS. TRẦN MINH HÙNG
Sinh viên thực hiện : Nhóm IV
Lớp : B6Đ1
Khóa : VI (2011 – 2014)
Hệ đào tạo : Chính Quy
BẮC NINH, THÁNG 10 NĂM 2013
GVHD: ThS. TrÇn Minh Hïng SVTT:
1
Tính toán sửa chữa quấn lại động cơ không đồng bộ 3 pha mất hết số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán sửa chữa quấn lại động cơ không đồng bộ 3 pha mất hết số liệu - Người đăng: Trường Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Tính toán sửa chữa quấn lại động cơ không đồng bộ 3 pha mất hết số liệu 9 10 317