Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế băng tải

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chöông 2 Tính Toaùn Thieát Keá Baêng Taûi GVHD: Voõ Anh Huy
Chöông 2
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BAÊNG TAÛI
2.1 Yeâu caàu kó thuaät
- Vaän toác treân baêng taûi laø 5-6m/phuùt.
- Chieàu roäng baêng taûi laø 42mm.
- Khaû naêng taûi laø coù theå taûi vaät naëng 15kg.
- Baêng taûi laøm vieäc eâm, khoâng coù tieáng oàn.
- Baêng taûi coù boä phaän caêng baêng.
- Thieát keá phaûi coù tính thaåm mó, thaùo laép , di chuyeån deã daøng.
2.2 Caùc phöông aùn thieát keá
2.2.1 Phöông aùn 1
* Öu ñieåm:
- Soá löôïng pulley ôû hai ñaàu ít.
- Thieát keá dôn giaûn.
- Chi phí thaáp.
* Nhöôïc ñieåm:
- Vì soá löôïng pulley ôû hai ñaàu laø ít neân ñöôøng kíng pulley phaûi lôùn, kích thöôùc
baêng taûi coàng keành.
- Baêng taûi deã bò tröôït ra ngoaøi ôû hai ñaàu.
- Baêng taûi coù theå bò tröôït sang moät beân ôû vò trí truyeàn ñoäng vaø boä caêng ñai.
2.2.2 Phöông aùn 2
* Öu ñieåm:
- Boä caêng ñai chæ duøng hai pulley neân thieát keá ñôn giaûn.
- Ñöôøng kính pulley ôû hai ñaàu coù theå thieát keá nhoû.
Trang
13
Tính toán thiết kế băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế băng tải - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tính toán thiết kế băng tải 9 10 863