Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CÔN

Được đăng lên bởi nguyenthe26
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CÔN
Thông số đầu vào: công suất P1 , kW (hoặc mômen xoắn T1 , Nmm; số vòng quay n1 ,
vg/ph; tỷ số truyền u.
Các bước từ 1 đến 4 tương tự như tính toán bánh răng trụ.
Nếu bộ truyền được bôi trơn tốt (hộp giảm tốc kín), ta tính toán thiết kế theo độ bền
tiếp xúc.
Nếu bộ truyền hở và bôi trơn không tốt, để tránh hiện tượng gãy răng, ta tính toán
theo độ bền uốn.
Nếu tính toán thiết kế theo độ bền tiếp xúc ta tính theo trình tự:
5. Chọn ứng suất tiếp xúc cho phép đối với bộ truyền bánh răng côn theo giá trị nhỏ
nhất cặp bánh răng. Tuy nhiên khi độ rắn một bánh răng lớn hơn 350HB và khi
HB1 − HB2 ≥ 100 và vận tốc vòng v ≤ 20 m / s thì ứng suất cho phép tính theo công thức

[σ H ] ≈ 0,45 ([σ H 1 ] + [σ H 2 ]) ≤ 1,15[σ H 2 ]
trong đó: [σ H 1 ] ≤ [σ H 2 ] .
6. Chọn hệ số chiều rộng vành răng ψ be = 0, 285 . Chọn sơ bộ hệ số tải trọng tính
K H = K H β theo bảng 6.18 [1].
7. Tính toán đường kính d e1 theo công thức:
d e1 = 95 3

T1 K H β
0,85(1 − 0,5ψ be ) 2ψ beu[σ H ]2

8. Chọn số răng z1 p theo bảng sau:
d e1

40
60
80
100
125
160
200

u=1
24
24
25
25
26
27
30

u=2
20
20
21
21
22
24
28

u = 3,15
18
18
19
19
20
22
27

u=4
16
16
17
17
18
21
29

Tùy thuộc vào độ rắn bề mặt ta chọn z1 theo công thức:

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

u=6
15
15
16
16
17
18
22

2

 H1 , H 2 ≤ 350 HB :
z1 = 1, 6 z1 p

 H1 > 350 HB; H 2 ≤ 350 HB : z1 = 1, 3 z1 p
 H , H > 350 HB :
z1 = z1 p
1
2


Sau khi chọn z1 , z2 ta tìm được giá trị me từ công thức: d e1 = me z1 ; de 2 = me z2 và
chọn me theo giá trị tiêu chuNn.
9. Tính toán lại tỷ số truyền u kiểm tra sai số tỷ số truyền ∆u ≤ 2 ÷ 3% . Xác định các
góc mặt côn chia δ1 và δ 2 theo công thức:
1
 

1

= cotgδ1
δ1 = arctg   , hoặc u =
tgδ
u
1

10. Tính các kích thước chủ yếu khác của bộ truyền bánh răng côn. Các giá trị đường
kính tính chính xác đến 0,01mm.
Thông số hình học
Bánh dẫn
Đường kính vòng chia
ngoài
Bánh bị dẫn
Bánh dẫn
Đường kính vòng chia
trung bình
Bánh bị dẫn
Chiều dài côn ngoài Re
Chiều dài côn trung bình Rm

Công thức
d e1 = me z1
d e 2 = me z2
d m1 = d e1 (1 − 0,5ψ be )
d m 2 = d e 2 (1 − 0,5ψ be )
d e1
Re =
= 0,5me z12 + z22
2sin δ1
d m1
Rm =
= 0,5mm z12 + z22
2sin δ1

11. Xác định môđun vòng trung bình mm theo công thức: d m1 = mm z1; d m 2 = mm z2
Tính vận tốc vòng v theo đường kính vòng chia trung bình và chọn cấp chính xác bộ
truyền theo bảng 6.3 [1].
12. Xác định giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền theo các công thức:
Ft1 =
...
1
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kếy” NXB ĐHQG TP HCM
TRÌNH T TÍNH TOÁN THIT K B TRUYN BÁNH RĂNG CÔN
Thông s đầu vào: công sut
1
P
, kW (hoc mômen xon
1
T
, Nmm; s vòng quay
1
n
,
vg/ph; t s truyn u.
Các bước t 1 đến 4 tương t như tính toán bánh răng tr.
Nếu b truyn được bôi trơn tt (hp gim tc kín), ta tính toán thiết kế theo độ bn
tiếp xúc.
Nếu b truyn h bôi trơn không tt, để tránh hin tượng y răng, ta tính toán
theo độ bn un.
Nếu tính toán thiết kế theo độ bn tiếp xúc ta tính theo trình t:
5. Chn ng sut tiếp xúc cho phép đi vi b truyn bánh răng côn theo gtr nh
nht cp bánh răng. Tuy nhiên khi độ rn mt bánh răng ln hơn 350HB khi
1 2
100
HB HB
và vn tc vòng
20 /
v m s
thì ng sut cho phép tính theo công thc
[
]
[
]
[
]
(
)
[
]
0,45 1,15
H H H H
σ σ σ σ
+
trong đó:
[
]
[
]
1 2
H H
σ σ
.
6. Chn h s chiu rng vành răng
0, 285
be
ψ
= . Chn sơ b h s ti trng tính
H H
K K
β
=
theo bng 6.18 [1].
7. Tính toán đường kính
1
e
d
theo công thc:
1
3
1
2 2
95
0,85(1 0,5 ) [ ]
H
H
e
be be
T K
d
u
β
ψ ψ σ
=
8. Chn s răng
1
p
z
theo bng sau:
1
e
d
u = 1 u = 2 u = 3,15 u = 4 u = 6
40
60
80
100
125
160
200
24
24
25
25
26
27
30
20
20
21
21
22
24
28
18
18
19
19
20
22
27
16
16
17
17
18
21
29
15
15
16
16
17
18
22
y thuc vào độ rn b mt ta chn
1
z
theo công thc:
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CÔN - Trang 2
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CÔN - Người đăng: nguyenthe26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CÔN 9 10 279