Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế bộ truyền đai răng

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI RĂNG
Tính toán thiết kế bộ truyền đai răng theo trình tự sau:
Môđun m xác định theo công thức thực nghiệm:

1.

m= k

3

P1C r
n1

(4.58)

suy ra bước đai: p = mπ, mm
trong đó:

P1 - công suất truyền, kW;
n1 - số vòng quay bánh dẫn, vg/ph;
k = 35 – đai gờ hình thang, k = 25 – đai gờ hình tròn; Cr – hệ số tải trọng động,
có giá trị 1,3…2,4 (giá trị lớn với thiết bị làm việc có va đập hoặc quá tải cục bộ
thường xuyên).
Sau khi xác định chọn m hoặc p theo giá trị tiêu chuNn (bảng 4.11, 4.14 để chọn m hoặc
4.16 để chọn p).
Bảng 4.11 Các thông số bộ truyền đai răng gờ hình thang
Môđun m (mm)
1 1,5 2
3
4
5
7
10
3,1 4,7 6,2 9,42 12,5 15,71 21,99 31,4
4
1
8
7
2

Thông số
Bước răng p, mm

Tải trọng riêng cho phép [wo], 2,5 3,5 5,0
N/mm

9,0 25,0 30,0

32,0 42,0

Tỷ số truyền lớn nhất

12,0 8,0

8,0

6,67

2,0
4,0
0,6

3,5
6,5
0,8

6,0 9,0
11,0 15,0
0,8 0,8

Chiều cao răng h, mm
Chiều dày đai H, mm
Khoảng cách δ, mm
Đường kính dây lỏi thép
0

Góc biên dạng răng 2γγ,
Số răng z1 cho phép nhỏ nhất
Số răng z2 lớn nhất
Số răng z1 nên
750
chọn khi n vg/ph
1000
1500
3000
Miền giá trị số răng zp đai
Chiều rộng đai b, mm

7,7 10,
0
0,8 1,2
1,6 2,2
0,4 0,4

11,
5
1,5
3,0
0,6

0,36
50
13
10
110
115
13
10
14
11
15
12

0,65…0,75
40

12
14
16

40…160
4; 8;
3;
12,5;
5; 10;
4;
16;
8; 12.
5; 8
20
10 5

Khối lượng 1m dây đai có
2,0 2,5 3,0
chiều rộng 1mm, kg/m.mm

2,5
5,0
0,8

4,7

4,0

15
120
15
18
20
48… 48…
250 200
20;
25;
25;
32;
32;
40; 50
40
6,0

7,0

18
85
22
24
26
28
56… 56…
140 100
50;
63;
80

50;
63;
80

8,0

11,0

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

2
Độ mềm của đai chiều rộng
1mm trên chiều dài mỗi bước 7
8
9 14
6
8
11
16
λ.104, mm2/N
Chú thích:
1- Số răng zp của đai theo dãy tiêu chuNn sau: 40, 42, 45, 48, 50, 53, 56, 63, 67, 71, 75, 80, 85,
90, 100, 105, 112, 115, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 250.
2- Chiều rộng đai b chọn theo dãy: 3; 4; 5; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50,5; 63; 80; 100;
125; 160; 200mm.
3- Chiều dài đai: Lp = πmzp. Chiều dài theo đường trung hoà chọn theo dãy tiêu chuNn sau:
400, 450, 500, 560, 630, 710, 800,900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240,
2500, 2800, 3150,3550, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200,
12500,
14000, 16000, 18000.
Hoặc ta có thể chọn m phụ thuộc vào công suất P và vận tốc góc theo bảng sau:
Bảng 4.12 Chọn mô đun m theo công suất P1 và vận tốc góc
Công suất
P1, kW
0,4
1,5
5,5
7,5
17
30

Mô đun...
1
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kếy” NXB ĐHQG TP HCM
TRÌNH T TÍNH TOÁN THIT K B TRUYN ĐAI RĂNG
Tính toán thiết kế b truyn đai răng theo trình t sau:
1. đun m xác định theo công thc thc nghim:
m =
3
1
r1
n
CP
k
(4.58)
suy ra bước đai: p = mπ, mm
trong đó: P
1
- công sut truyn, kW; n
1
- s vòng quay bánh dn, vg/ph;
k = 35 đai g hình thang, k = 25 đai g hình tròn; C
r
h s ti trng động,
giá tr 1,3…2,4 (giá tr ln vi thiết b làm vic có va đập hoc quá ti cc b
thường xuyên).
Sau khi xác định chn m hoc p theo giá tr tiêu chuNn (bng 4.11, 4.14 để chn m hoc
4.16 để chn p).
Bng 4.11 Các thông s b truyn đai răng g hình thang
Thông s
đun m (mm)
1 1,5
2 3 4 5 7 10
Bước răng p, mm 3,1
4
4,7
1
6,2
8
9,42
12,5
7
15,71
21,99
31,4
2
Ti trng riêng cho phép [w
o
],
N/mm
2,5
3,5
5,0
9,0 25,0
30,0 32,0
42,0
T s truyn ln nht 7,7
10,
0
11,
5
12,0
8,0 8,0 6,67
4,7
Chiu cao răng h, mm 0,8
1,2
1,5
2,0 2,5 3,5 6,0 9,0
Chiu dày đai H, mm 1,6
2,2
3,0
4,0 5,0 6,5 11,0
15,0
Khong cách δ, mm
0,4
0,4
0,6
0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
Đường kính dây li thép 0,36 0,65…0,75
Góc biên dng răng 2γ
γγ
γ,
0
50 40
S răng z
1
cho phép nh nht 13
10 15 18
S răng z
2
ln nht 110 115
120 85
S răng z
1
nên
chn khi n vg/ph
750
1000
1500
3000
-
13
14
15
-
10
11
12
-
12
14
16
-
15
18
20
22
24
26
28
Min giá tr s răng z
p
đai
40…160
48…
250
48…
200
56…
140
56…
100
Chiu rng đai b, mm
3;
4;
5; 8
4;
5;
8;
10
8;
10;
12.
5
12,5;
16;
20
20;
25;
32;
40
25;
32;
40; 50
50;
63;
80
50;
63;
80
Khi lượng 1m dây đai có
chiu rng 1mm, kg/m.mm
2,0
2,5
3,0
4,0 6,0 7,0 8,0 11,0
Tính toán thiết kế bộ truyền đai răng - Trang 2
Tính toán thiết kế bộ truyền đai răng - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tính toán thiết kế bộ truyền đai răng 9 10 462