Ktl-icon-tai-lieu

tính toán thiết kế bộ truyền đai thang

Được đăng lên bởi Trần Hoàng Hiệp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI THANG
Thông số đầu vào: công suất P1 , kW; số vòng quay n1 , vg/ph; tỷ số truyền u.
1. Chọn dạng đai (tiết diện đai) theo công suất P1 và số vòng quay n1 theo đồ
thị hình 4.22. Sau đó tra bảng 4.3 để có các số liệu khác về đai.
2.
Tính đường kính bánh đai nhỏ d1  1, 2d min với d min cho trong bảng 4.3.
Chọn d1 theo dãy tiêu chuẩn sau (mm): 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180,
200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000.
3.

Tính vận tốc đai theo công thức: v1 

 .d1.n1
. Nếu v1  25m / s thì chọn
60000

d1 nhỏ hơn hoặc dùng đai thang hẹp.

Chọn hệ số trượt tương đối  và tính đường kính bánh đai lớn d 2 theo công thức
d 2  d1 (1   )u và chọn theo tiêu chuẩn như d1 . Tính chính xác tỉ số truyền u theo

công thức:
u

4.

d2
d1 (1   )

Khoảng cách trục a cho trước theo kết cấu hoặc chọn sơ bộ khoảng cách

trục a theo đường kính d 2 :
u
a

1
1,5 d 2

2
1,2 d 2

3
d2

4
0,95 d 2

5
0,9 d 2

6
0,85 d 2

Xác định L theo a sơ bộ theo công thức:
  d1  d 2   d 2  d1 
L  2a 

2
4a

2

Và chọn L theo tiêu chuẩn (mm): 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000,
1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 5000,
5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000 (chiều
dài đai xác định theo lớp trung hòa của đai). Tính chính xác khoảng cách trục a theo
L tiêu chuẩn theo công thức:
a

k  k 2  8 2
4

trong đó: k  L 

 (d1  d 2 )
;
2



d 2  d1
2

Kiểm nghiệm điều kiện:
2(d1  d 2 )  a  0,55(d1  d 2 )  h

với h là chiều cao mặt cắt ngang của dây đai (bảng 4.3).
5. Kiểm tra lại số vòng chạy i của đai trong 1 giây, nếu không thỏa ta tăng
khoảng cách trục a và tính lại L và i:
i

v1
 i ,
L

s 1

6. Tính góc ôm đai 1 theo công thức:
Nếu tính theo độ: 1  180  57.
Nếu tính theo radian: 1   

d 2  d1
d (u  1)
 180  57. 1
a
a

d 2  d1
d (u  1)
  1
a
a

Và kiểm tra điều kiện không xảy ra hiện tượng trượt trơn: F0 

Ft (e f 1  1)
. Nếu
2(e f 1  1)

không ta tăng khoảng cách trục a hoặc giảm tỷ số truyền u.
7. Tinh toán các hệ số Ci:
- Hệ số xét đến ảnh hưởng góc ôm đai, tính theo công thức:
C  1, 24(1  e

1

110

) , 1 tính bằng độ

- Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc:
Cv  1  0, 05(0, 01v 2  1)

- Hệ số xét đến ảnh hưởng của tỷ số truyền u:
u

1
1

Cu

1,1
1,01

1,2
1,07

1,4
1,1

1,8
1,12

 2,5

1,14

- Hệ số xét đến ảnh hưởng của sự phân bố không đều tải trọng giữa các dây đai
z...
TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI THANG
Thông số đầu vào: công suất
1
P
, kW; số vòng quay
1
n
, vg/ph; tỷ số truyền u.
1. Chọn dạng đai (tiết diện đai) theo công suất
1
P
và số vòng quay
1
n
theo đồ
thị hình 4.22. Sau đó tra bảng 4.3 để có các số liệu khác về đai.
2. Tính đường kính bánh đai nhỏ
1 min
1,2d d
với
min
d
cho trong bảng 4.3.
Chọn
1
d
theo dãy tiêu chuẩn sau (mm): 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180,
200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000.
3. Tính vận tốc đai theo công thức:
1 1
1
. .
60000
d n
v
. Nếu
1
25 /v m s
thì chọn
1
d
nhỏ hơn hoặc dùng đai thang hẹp.
Chọn hệ số trượt tương đối
và tính đường nh bánh đai ln
2
d
theo công thức
2 1
(1 )
d d u
chọn theo tiêu chuẩn như
1
d
. Tính chínhc tỉ số truyền u theo
công thức:
4. Khoảng cách trục a cho trước theo kết cấu hoặc chọn sơ bộ khoảng cách
trục a theo đường kính
2
d
:
u 1 2 3 4 5
6
a
1,5
2
d
1,2
2
d
2
d
0,95
2
d
0,9
2
d
0,85
2
d
Xác định L theo a sơ bộ theo công thức:
2
1 2 2 1
2
2 4
d d d d
L a
a
chọn L theo tiêu chuẩn (mm): 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000,
1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 5000,
5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000 (chiều
dài đai xác định theo lớp trung hòa của đai). Tính chính xác khoảng cách trục a theo
L tiêu chuẩn theo công thức:
2 2
8
4
k k
a
tính toán thiết kế bộ truyền đai thang - Trang 2
tính toán thiết kế bộ truyền đai thang - Người đăng: Trần Hoàng Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tính toán thiết kế bộ truyền đai thang 9 10 345