Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế bộ truyền đai thang

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI THANG VÀ
ĐAI NHIỀU CHÊM
Thông số đầu vào: công suất P1 , kW; số vòng quay n1 , vg/ph; tỷ số truyền u.

n,vg/ph

1. Chọn dạng đai (tiết diện đai) theo công suất P1 và số vòng quay n1 theo đồ thị. Sau
đó tra bảng 4.3 để có các số liệu khác về đai.
5000
3180
A
2000
B
1250
C

800

D

500

E
315
200
2

3,15 5

8 12,5 20 31,5 50

80 125 200

400
P,kW

a) Ñai thang thöôøng

a) Ñai thang heïp
Hình 4.22 Löïa choïn loaïi ñai theo coâng suaát vaø soá voøng quay

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

2

2. Tính đường kính bánh đai nhỏ d1 = 1, 2d min với d min cho trong bảng 4.3. Chọn d1
theo dãy tiêu chuNn sau (mm): 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224,
250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000.
3. Tính vận tốc đai theo công thức: v1 =

π .d1.n1
60000

≤ [v], giá trị [v] = 25 m/s nếu đai

thang thường; [v] = 40 m/s nếu đai thang hẹp và đai nhiều chêm. Nếu không thoả ta sử
dụng đai thang có d1 nhỏ hơn.
4. Chọn hệ số trượt tương đối ξ và tính đường kính bánh đai lớn d 2 theo công thức
d 2 = d1 (1 − ξ )u và chọn theo tiêu chuNn như d1 . Tính chính xác tỉ số truyền u theo công
thức:
u=

d2
d1 (1 − ξ )

Chnh lệch tỉ số truyền so với gi trị ban đầu ≤ 3%.
5. Khoảng cách trục a cho trước theo kết cấu hoặc chọn sơ bộ khoảng cách trục a
theo công thức 2(d1 + d 2 ) ≥ a ≥ 0,55(d1 + d 2 ) + h , hoặc theo đường kính d 2 :
Bảng 1:
u

1

2

3

4

5

≥6

a

1,5 d 2

1,2 d 2

d2

0,95 d 2

0,9 d 2

0,85 d 2

Xác định L theo a sơ bộ theo công thức:
L = 2a +

π ( d1 + d 2 )
2

(d − d )
+ 2 1

2

4a

Và chọn L theo tiêu chuNn (mm): 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120,
1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 5000, 5600, 6300,
7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000 (chiều dài đai xác định
theo lớp trung hòa của đai). Tính chính xác khoảng cách trục a theo L tiêu chuNn theo
công thức:
a=

k + k 2 − 8∆ 2
4

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

3

trong đó: k = L −

π (d1 + d 2 )
2

∆=

;

d 2 − d1
2

Kiểm nghiệm điều kiện:
2(d1 + d 2 ) ≥ a ≥ 0,55(d1 + d 2 ) + h

với h là chiều cao mặt cắt ngang của dây đai (bảng 4.3 [1]).
6. Kiểm tra lại số vòng chạy i của đai trong 1 giây, nếu không thỏa ta tăng khoảng
cách trục a và tính lại L và i:
i=

v1
< [ i ],
L

s −1

trong đó: đối với đai thang [ i ] = 10 s −1 ; trong các trường hợp đặc biệt [ i ] = 10 ÷ 20 s −1 .
7. Tính góc ôm đai α1 theo công thức:
α1 = 180...
1
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kếy” NXB ĐHQG TP HCM
TRÌNH T TÍNH TOÁN THIT K B TRUYN ĐAI THANG
ĐAI NHIU CHÊM
Thông s đầu vào: công sut
1
P
, kW; s vòng quay
1
n
, vg/ph; t s truyn u.
1. Chn dng đai (tiết din đai) theo công sut
1
P
s vòng quay
1
n
theo đồ th. Sau
đó tra bng 4.3 để có các s liu khác v đai.
A
B
C
D
E
n
,
v
g
/
p
h
5000
3180
2000
1250
800
500
315
200
2 3,15
5
8 12,5 20 31,5 50 80 125 200 400
a) Ñai thang thöôøng
a) Ñai thang heïp
Hình 4.22 Löïa choïn loaïi ñai theo coâng suaát vaø soá voøng quay
Tính toán thiết kế bộ truyền đai thang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế bộ truyền đai thang - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tính toán thiết kế bộ truyền đai thang 9 10 448