Ktl-icon-tai-lieu

tính toán thiết kế chi tiết máy

Được đăng lên bởi zengoeki
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi giaûng CHI TIEÁT MAÙY

Chöông 1: Caùc chæ tieâu tính toaùn thieát keá chi tieát maùy

Chöông 1

CAÙC CHÆ TIEÂU TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ
CHI TIEÁT MAÙY
Khaû naêng laøm vieäc cuûa chi tieát maùy ñöôïc ñaùnh giaù baèng caùc chæ tieâu chuû yeáu sau: ñoä beàn,
ñoä cöùng, ñoä beàn moøn, khaû naêng chòu nhieät, ñoä oån ñònh dao ñoäng vaø ñoä tin caäy. Vaät lieäu, hình
daïng vaø kích thöôùc cuûa chi tieát maùy ñöôïc xaùc ñònh theo moät hoaëc nhieàu chæ tieâu, tuøy theo ñieàu
kieän laøm vieäc cuûa noù. ÔÛ ñaây, chuùng ta chæ xeùt ñeán chæ tieâu ñoä beàn. (Caùc chæ tieâu ñoä cöùng, ñoä beàn
moøn, khaû naêng chòu nhieät, ñoä oån ñònh dao ñoäng vaø ñoä tin caäy: sinh vieân töï ñoïc taøi lieäu).
1.1. TAÛI TROÏNG - ÖÙNG SUAÁT
Taûi troïng vaø öùng suaát laø caùc thoâng soá ñaëc tröng cho cheá ñoä laøm vieäc cuûa chi tieát maùy. Tuøy
theo traïng thaùi chòu taûi maø taûi troïng taùc ñoäng leân chi tieát maùy theå gaây ra caùc öùng suaát: keùo,
neùn, caét, uoán, tieáp xuùc …
1.1.1. TAÛI TROÏNG
- Taûi troïng laø ngoaïi löïc taùc ñoäng leân chi tieát, laø nguyeân nhaân gaây ra öùng suaát. Taûi troïng taùc
duïng ñoäng leân chi tieát coù theå laø taûi troïng tónh (taûi troïng khoâng ñoåi) hoaëc taûi troïng thay ñoåi.
 Taûi troïng tónh : laø taûi troïng khoâng thay ñoåi theo thôøi gian.
 Taûi troïng thay đổi: laø taûi troïng coù phöông, chieàu hoaëc ñoä lôùn thay ñoåi theo thôøi gian.
Coù hai tröôøng hôïp: taûi troïng thay ñoåi lieân tuïc vaø taûi troïng thay ñoåi theo baäc.
 Taûi troïng va ñaäp: laø taûi troïng đột nhiên tăng mạnh rồi giảm ngay tức khắc (thay ñoåi ñoät ngoät).
- Ngoaøi ra, trong tính toaùn chi tiết máy ngöôøi ta coøn phaân bieät: taûi troïng danh nghóa, taûi troïng
töông ñöông vaø taûi troïng tính toaùn.
 Taûi danh nghóa Qdn : laø taûi troïng ñöôïc choïn trong soá caùc taûi troïng taùc duïng leân maùy ôû cheá
ñoä laøm vieäc oån ñònh (thöôøng choïn taûi troïng lôùn nhaát hoaëc taûi troïng taùc duïng laâu daøi nhaát).
 Taûi troïng töông ñöông Qtd : laø taûi troïng coù giaù trò khoâng ñoåi thay theá cho cheá ñoä thay
ñoåi lieân tuïc hoaëc thay ñoåi theo baäc.
Qtd  Qdn. k N

(1.1)

vôùi k N laø hệ số tuoåi tho.ï
 Taûi troïng tính toaùn Qt : laø taûi troïng khi tính toaùn thieát keá chi tieát maùy phuï thuoäc vaøo
tính chaát thay ñoåi taûi troïng, söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân beà maët laøm vieäc, ñieàu
kieän söû duïng, cheá ñoä taûi troïng …
Qt  Qtd . ktt . kd . kdk  Qdn. k N . ktt .kd . kdk

trong ñoù:

(1.2)

ktt : hệ số xeùt ñeán sự phaâ...
Baøi giaûng CHI TIEÁT MAÙY Chöông 1: Caùc chæ tieâu tính toaùn thieát keá chi tieát maùy
Bm. Thieát keá maùy TS. Buøi Troïng Hieáu
-1-
Chöông 1
CAÙC CHÆ TIEÂU TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ
CHI TIEÁT MAÙY
Khaû naêng laøm vieäc cuûa chi tieát maùy ñöôïc ñaùnh giaù baèng caùc chæ tieâu chuû yeáu sau: ñoä beàn,
ñoä cöùng, ñoä beàn moøn, khaû naêng chòu nhieät, ñoä oån ñònh dao ñoäng vaø ñoä tin caäy. Vaät lieäu, hình
daïng vaø kích thöôùc cuûa chi tieát maùy ñöôïc xaùc ñònh theo moät hoaëc nhieàu chæ tieâu, tuøy theo ñieàu
kieän laøm vieäc cuûa noù. ÔÛ ñaây, chuùng ta chæ xt ñeán chæ tiu ñoä beàn. (Caùc chæ tieâu ñoä cöùng, ñoä beàn
moøn, khaû naêng chòu nhieät, ñoä oån ñònh dao ñoäng vaø ñoä tin caäy: sinh vieân töï ñoïc taøi lieäu).
1.1. TAÛI TROÏNG - ÖÙNG SUAÁT
Taûi troïng vaø öùng suaát laø caùc thoâng soá ñaëc tröng cho cheá ñoä laøm vieäc cuûa chi tieát maùy. Tuøy
theo traïng thaùi chòu taûi maø taûi troïng taùc ñoäng leân chi tieát maùy theå gaây ra caùc öùng suaát: keùo,
neùn, caét, uoán, tieáp xuùc …
1.1.1. TAÛI TROÏNG
- Taûi troïng laø ngoaïi löïc taùc ñoäng leân chi tieát, laø nguyeân nhaân gaây ra öùng suaát. Taûi troïng taùc
duïng ñoäng leân chi tieát coù theå laø taûi troïng tónh (taûi troïng khoâng ñoåi) hoaëc taûi troïng thay ñoåi.
Taûi troïng tónh : laø taûi troïng khoâng thay ñoåi theo thôøi gian.
Taûi troïng thay đổi: laø taûi troïng coù phöông, chieàu hoaëc ñoä lôùn thay ñoåi theo thôøi gian.
Coù hai tröôøng hôïp: taûi troïng thay ñoåi lieân tuïc vaø taûi troïng thay ñoåi theo baäc.
Taûi troïng va ñaäp: laø taûi troïng đt nhiên tăng mnh ri gim ngay tc khc (thay ñoåi ñoät ngoät).
- Ngoaøi ra, trong tính toaùn chi tiết y ngöôøi ta coøn phaân bieät: taûi troïng danh nghóa, taûi troïng
töông ñöông vaø taûi troïng tính toaùn.
Taûi danh nghóa Q
dn
: laø taûi trng ñöôïc chn trong s caùc taûi troïng taùc duïng leân maùy ôû ch
ñoä laøm vic n ñònh (thöôøng chn taûi troïng lôùn nht hoaëc ti troïng taùc dng lu daøi nht).
Taûi troïng töông ñöông Q
td
: laø taûi troïng coù giaù trò khoâng ñoåi thay theá cho cheá ñoä thay
ñoåi lieân tuïc hoaëc thay ñoåi theo baäc.
Ndntd
kQQ .
(1.1)
vôùi
N
k
laø h s tuoåi tho.ï
Taûi troïng tính toaùn Q
t
: laø taûi troïng khi tính toaùn thieát keá chi tieát maùy phuï thuoäc vaøo
tính chaát thay ñoåi taûi troïng, söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân beà maët laøm vieäc, ñieàu
kieän söû duïng, cheá ñoä taûi troïng …
dkdttNdndkdtttdt
kkkkQkkkQQ .......
(1.2)
trong ñoù:
tt
k
: h s xeùt ñeán s phaân b khoâng ñu ti trng treân caùc b mt tiếp xuùc,
d
k
: h s ti trng ñng,
dk
k
: h s ph thuoäc ñiu kin laøm vic.
tính toán thiết kế chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán thiết kế chi tiết máy - Người đăng: zengoeki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
tính toán thiết kế chi tiết máy 9 10 336