Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi Thien Duc Nguyen
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 2853 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
KHOA CÅ KHÊ GIAO THÄNG

BAÌI GIAÍNG MÄN HOÜC
TÊNH TOAÏN THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG CÅ ÂÄÚT TRONG
Dùng cho sinh viên ngành Cơ khí Động lực
Säú tiãút: 30 tiãút

Biãn soaûn: TS.Tráön Thanh Haíi Tuìng

Đà Nẵng 2007

Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 1 * Tính toán nhóm piston

1-1

Chương 1

Tính toán nhóm Piston
1.1. Tính nghiệm bền piston
1.1.1. Xác định các kích thước cơ bản
Các kích thước cơ bản của piston thường được xác định theo những công
thức thực nghiệm (bảng 1.1).

Hình 1.1 Sơ đồ tính toán piston

Bảng 1.1
Thông số
Chiều dày đỉnh δ
Không làm mát đỉnh
Có làm mát đỉnh
Khoảng cách h từ đỉnh
đến xéc măng thứ nhất
Chiều dày s phần đầu
Chiều cao H của piston
Vị trí chốt piston
Đường kính chốt dcP
Đường kính bệ chốt db
Đường kính trong chốt do
Chiều dày phần thân s1
Số xec măng khí
Chiều dày hướng kính t
Chiều cao a
Số xec măng dầu
Chiều dày bờ rãnh a1

Động cơ tĩnh tại và tàu
thuỷ
Cỡ lớn
Cỡ nhỏ

Động cơ ô tô và máy kéo

(0,08-0,2)D
(0,04-0,08)D
(1-3)δ
(0,6-2)δ
(0,05-0,08)D
(1,5-2)D
(1-1,7)D
(0,8-1,2)D
(0,65-0,9)D
(0,35-0,5)D
(1,4-1,7)dcp
(0,4-0,7)dcp
(0,3-0,5)s
5-7
4-6
(1/25-1/35)D
(0,5-1)t
1-4
(1-1,3)a

Diesel

Xăng

Động cơ cao tốc
Diesel

Xăng

(0,1-0,2)D
(0,03-0,09)D
(0,05-0,1)D
(1-2)δ
(0,5-1,5)δ

(0,1-0,2)D

(0,04-0,07)D

0,8-1,5)δ

(0,6-1,2)δ

(0,05-0,1)D
(1-1,6)D
(1-1,4)D
(0,5-1,2)D
(0,3-0,45)D
(0,22-0,3)D
(1,3-1,6)dcp
(0,6-0,8)dcp
2-5 mm
3-4
2-4
(1/22-1/26)D
2,2-4mm
1-3
≥a

(0,06-0,12)D
(0,6-1)D
(0,5-0,8)D
(0,35-0,45)D
(0,3-0,5)D
(0,25-0,35)D
(1,3-1,6)dcp
(0,6-0,8)dcp
(0,02-0,03)D
3-4
2-3
(1/25-1/32)D
(0,3-0,6)t
1-3
≥a

Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN

Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 1 * Tính toán nhóm piston

1-2

1.1.2. Điều kiện tải trọng
Piston chịu lực khí thể Pkt , lực quán tính và lực ngang N, đồng thời chịu tải
trọng nhiệt không đều. Khi tính toán kiểm nghiệm bền thường tính với điều kiện tải
trọng lớn nhất.
1.1.3. Tính nghiệm bền đỉnh piston
Tính nghiệm bền đỉnh piston đều phải giả thiết lực tác dụng phân bố đều và
chiều dày của đỉnh có giá trị không đổi. Dưới đây giới thiệu hai phương pháp tính
nghiệm bền đỉnh.
1.1.3.1. Công thức Back.
Công thức Back dùng các giả thiết sau:
Coi đỉnh piston là một đĩa tròn có chiều dày
đồng đều δ đặt trên gối tựa hình trụ rỗng. Coi áp
suất khí thể pz phân bố đều trên đỉnh như sơ đồ
hình 1.2.

Hình 1.2 Sơ đồ tính đỉnh piston
theo phương pháp Back

Lực khí thể Pz = pz FP và phản lực của nó
gây uốn đỉnh piston tại tiết di...
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
KHOA CÅ KHÊ GIAO THÄNG
BAÌI GIAÍNG MÄN HOÜC
TÊNH TOAÏN THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG CÅ ÂÄÚT TRONG
Dùng cho sinh viên ngành Cơ khí Động lc
ú tiãút: 30 tiãút
Biãn soaûn: TS.Tráön Thanh Haíi Tuìng
Đà Nng 2007
Tính toán thiết kế động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế động cơ đốt trong - Người đăng: Thien Duc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Tính toán thiết kế động cơ đốt trong 9 10 25