Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế hệ thống thuỷ lực máy ép phun nhựa 250T

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án tốt nghiệp

GVHD: TS. Trần Khánh Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ
THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: Trần Ngọc Dược
Lớp

: Cơ Khí Động Lực 1

Khóa: 55

Ngành

: Máy & Tự Động Thủy Khí

Viện: Cơ khí động lực

1. Đề tài: “Tính toán thiết kế hệ thống thủy lực máy ép phun nhựa 250 tấn”
2. Các số liệu ban đầu
 Lực ép cần thiết: Fmax = 250 (tấn)
 Áp suất làm việc cao nhất: 140 (bar)
 Kiểu ép có gia nhiệt
 Theo số liệu máy ép 250T của Huyndai – Nhà máy nhựa Thiếu niên
Tiền Phong
3. Nội dung các phần thiết kế và tính toán
 Tính toán thiết kế hệ thống xylanh và động cơ thuỷ lực
 Tính toán chọn hệ thống van điều khiển & điều chỉnh.
 Tính toán thiết kế đường ống thuỷ lực
 Tính toán thiết kế thùng dầu
 Tính toán, lựa chọn bộ nguồn (động cơ và bơm)
 Tính toán thiết kế bơm bánh răng.
4. Các bản vẽ và đồ thị (ghi rõ tên và kích thước bản vẽ) A0


Bản vẽ kết cấu chung máy ép phun nhựa 250T



Bản vẽ sơ đồ thuỷ lực



Bản vẽ biểu đồ trạng thái



Bản vẽ lắp bơm bánh răng cao áp



Bản vẽ chế tạo trục chủ động bơm bánh răng cao áp



Bản vẽ nguyên công chế tạo trục chủ động bơm bánh răng cao áp

5. Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Khánh Dương
Trần Ngọc Dược – MSSV: 20100165

i

Đồ án tốt nghiệp

GVHD: TS. Trần Khánh Dương

6. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế :
……………………………………………………………………………
7. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

……………………………………………………………………………

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015
Chủ nhiệm bộ môn

Cán bộ hướng dẫn thiết kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

KẾT QUẢ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
- Quá trính thiết kế :

- Điểm duyệt:

Sinh viên đã hoàn thành và nộp toàn bộ
thiết kế cho bộ môn
Ngày 15 tháng 6 năm 2015

- Điểm bảo vệ:

Ngày 15 tháng 6 năm 2015
Chủ tịch hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Ngọc Dược – MSSV: 20100165

ii

Đồ án tốt nghiệp

GVHD: TS. Trần Khánh Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: Trần Ngọc Dược
Lớp

: Cơ Khí Động Lực 1

Khóa: 55

Ngành

: Máy & Tự Động Thủy Khí

Viện: Cơ khí động lực

GV hướng dẫn: TS Trần Khánh Dương
GV phản biện: PGS.TS Hoàng Sinh Trường

Nhận xét của người duyệt:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Khánh Dương
Trần Ngọc Dược – MSSV: 20100165 i
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
PHIU GIAO NHIM V
THC HIN Đ ÁN TT NGHIP
H và tên sinh viên: Trn Ngc Dưc
Lớp : Cơ Khí Động Lc 1 Khóa: 55
Ngành : Máy & T Động Thy Khí Viện: Cơ khí động lc
1. Đề tài: Tính toán thiết kế h thng thy lc máy ép phun nha 250 tấn”
2. Các s liệu ban đầu
Lc ép cn thiết: F
max
= 250 (tn)
Áp sut làm vic cao nht: 140 (bar)
Kiu ép có gia nhit
Theo s liu y ép 250T ca Huyndai Nhà y nha Thiếu niên
Tin Phong
3. Nội dung các phần thiết kế và tính toán
Tính toán thiết kế h thng xylanh và động cơ thu lc
Tính toán chn h thống van điều khiển & điều chnh.
Tính toán thiết kế đường ng thu lc
Tính toán thiết kế thùng du
Tính toán, la chn b nguồn (động cơ và bơm)
Tính toán thiết kế m bánh răng.
4. Các bản vẽ và đồ thị (ghi rõ tên và kích thước bản vẽ) A0
Bn v kết cu chung máy ép phun nha 250T
Bn v sơ đồ thu lc
Bn v biểu đồ trng thái
Bn v lắp bơm bánh răng cao áp
Bn v chế to trc ch động bơm bánh răng cao áp
Bn v nguyên công chế to trc ch động bơm bánh răng cao áp
5. Cán b hướng dn: TS. Trần Khánh Dương
Tính toán thiết kế hệ thống thuỷ lực máy ép phun nhựa 250T - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế hệ thống thuỷ lực máy ép phun nhựa 250T - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Tính toán thiết kế hệ thống thuỷ lực máy ép phun nhựa 250T 9 10 774