Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ÔTÔ

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC


BỘ MÔN
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ÔTÔ

GVHD: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHỤNG
Lớp: DHOT2
Nhóm: 16
Thành viên nhóm:
1/. Đỗ Thanh Long (0604336)
2/. Nguyễn Văn Chiến (0605266)
3/. Võ Hoàng Việt (0604569)
4/. Tit saly (0612300)

TRƯỜNG ĐHCN TP.HCM

ĐỐ ÁN TÍNH TOÁN KCOTO

Đề 16:
Các thông số ban đầu của đề bài:

Xe Toyoia. Previa
97(kw)/5000(vòng/min-1)
1670 (KG)
3,909
3,704/2,020
1,368/1
0,854
1800
1845
2860
215/65R15

N e / nN
G0
i0
ih1 / ih 2
ih 3 / ih 4
ih 5

B
H
L
Loại bánh xe

I. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU
Từ loại bánh xe : 215/65R15 ta có
Bán kính thiết kế kế bánh xe :
Với

d
r = +H
2

d = 15'' = 15.(25, 4) = 381(mm)

[ với d = 15 inch ]

Ta có:

H
= 65% = 0, 65
B
→ H = (0, 65).215 = 139, 75(mm)

GVHD: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHỤNG
Trang

2

TRƯỜNG ĐHCN TP.HCM

ĐỐ ÁN TÍNH TOÁN KCOTO

d
+H suy ra
2

Thay vào: r =

r=

381
+ 139, 75 = 330, 25(mm)
2

Bán kính bánh xe ( bán kính làm việc):

rbx = λ.r = (0, 945).(330, 25) = 312(mm)
⇒ rbx = 0, 312( m)

GVHD: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHỤNG
Trang

3

TRƯỜNG ĐHCN TP.HCM

ĐỐ ÁN TÍNH TOÁN KCOTO

II. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ

Xây dựng đồ thị đặc tính động cơ:
2
3
 n





n
n
e
e
e
N e = N e max . a
+b
÷ −c
÷
 nN
 nN 
 nN  

Vì là động cơ xăng 4 kì nên: a = b = c = 1
Công suất của động cơ được tính như sau:
2
3
 ne
 ne   ne  
N e = 97. 
+
÷ − 5000 ÷  ( Kw)
5000
5000

 
 




Đổi đơn vị :

Me =

Ne
N
Kw
1000 w.60.s N e
=
. e =
.
ne
(2π/ min) ne
2π
ne

N
1000. Nm.60.s N e
⇒
Me =
.
=9554. e ( Nm)
2π.s
ne
ne
Suy ra Momen của động cơ :

M e =9554.

Ne
( Nm)
ne

GVHD: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHỤNG
Trang

4

TRƯỜNG ĐHCN TP.HCM

ĐỐ ÁN TÍNH TOÁN KCOTO

Xác định số vòng quay max mà động cơ làm việc, mà khi đó công suất bị triệt tiêu
nếu ta tiếp tục tăng tốc nữa:
Theo công thức:nemax= (1,2 – 2) nN
Mà số vòng quay

nN =5000,chọn hệ số 1,2

suy ra số vòng quay

n’e

max

n’e

max

n N =(1,2) . 5000

= 1,2 .

= 6000 (vòng/phút)

Giá trị tương ứng của :

N 'e max

2
3
 ne
 ne   ne  
= 97. 
+
÷ −
÷  ( Kw)
5000  5000   5000  



với

n’e

suy ra

N’emax=

max

= 6000 (vòng/phút)

88,46 (Kw) ứng tại vị trí này,nếu tăng số vòng quay hơn 6000

vòng/phút thì công suất bằng 0.

M 'e max =9554.

Ne
( Nm)
ne

Suy ra M’emax= 140,86 (Nm).

GVHD: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHỤNG
Trang

5

TRƯỜNG ĐHCN TP.HCM

ĐỐ ÁN TÍNH TOÁN KCOTO

Ta có bảng giá trị sau:

ne (1/min)
Ne (Kw)
Me (Nm)

ne (1/min)
Ne (Kw)
Me (Nm)

500
10,57
201,97

1000
22...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ÔTÔ
GVHD: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHỤNG
Lớp: DHOT2
Nhóm: 16
Thành viên nhóm:
1/. Đỗ Thanh Long (0604336)
2/. Nguyễn Văn Chiến (0605266)
3/. Võ Hoàng Việt (0604569)
4/. Tit saly (0612300)
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ÔTÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ÔTÔ - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ÔTÔ 9 10 934