Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế tháp chưng cất Acid Axetic Nước (Tháp mâm xuyên lỗ)

Được đăng lên bởi Hien Xian
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò

GVHD : NGUYEÃN ÑÌNH THOÏ

MUÏC LUÏC

trang

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN
I . LYÙù THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT
II . GIÔÙI THIEÄU SÔ BOÄ NGUYEÂN LIEÄU
4
III . COÂNG NGHEÄ CHÖNG CAÁT HEÄ ACID AXETIC– NÖÔÙC
CHÖÔNG II : CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT

3

6

I . CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU
8
II . XAÙC ÑÒNH SUAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM ÑÆNH VAØ SAÛN
PHAÅM ÑAÙY
8
III . XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ HOAØN LÖU THÍCH HÔÏP
9
IV . PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG LAØM VIEÄC – SOÁ MAÂM LYÙ
THUYEÁT
9
V . XAÙC ÑÒNH SOÁ MAÂM THÖÏC TEÁ
10
CHÖÔNG III :TÍNH TOAÙN –THIEÁT KEÁ THAÙP CHÖNG CAÁT
I . ÑÖÔØNG KÍNH THAÙP
12
II . MAÂM LOÃ – TRÔÛ LÖÏC CUÛA MAÂM
15
III . TÍNH TOAÙN CÔ KHÍ CUÛA THAÙP
19
CHÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄTTHIEÁT BÒ PHUÏ
I . CAÙC THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT
27
II. TÍNH BAÛO OÂN CUÛA THIEÁT BÒ
38
III . TÍNH TOAÙN BÔM NHAÄP LIEÄU
39
CHÖÔNG V : GIAÙ THAØNH THIEÁT BÒ
I . TÍNH SÔ BOÄ GIAÙ THAØNH CUÛA THIEÁT BÒ
45
II . KEÁT LUAÄN
46
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

SVTH NGUYEÃN BAÙ DUY


1

ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò

GVHD : NGUYEÃN ÑÌNH THOÏ

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Moät trong nhöõng ngaønh coù söï ñoùng goùp to lôùn ñeán ngaønh coâng nghieäp nöôùc ta
noùi rieâng vaø theá giôùi noùi chung, ñoù laø ngaønh coâng nghieäp hoùa hoïc. Ñaëc bieät laø
ngaønh hoùa chaát cô baûn.
Ngaøy nay, caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå naâng cao ñoä tinh khieát: trích ly,
chöng caát, coâ ñaëc, haáp thu… Tuøy theo ñaëc tính yeâu caàu cuûa saûn phaåm maø ta coù söï
löïa choïn phöông phaùp thích hôïp. Ñoái vôùi heä acid axetic- Nöôùc laø 2 caáu töû tan laãn
hoaøn toaøn, ta phaûi duøng phöông phaùp chöng caát ñeå naâng cao ñoä tinh khieát cho acid
axetic.
Nhieäm vuï cuûa ÑAMH laø thieát keá thaùp chöng caát heä acid axetic - Nöôùc hoaït
ñoäng lieân tuïc vôùi naâng suaát nhaäp lieäu : 5m3/h coù noàng ñoä 8% mol acid axetic ,thu
ñöôïc saûn phaåm ñænh coù noàng ñoä 0.5% mol acid axetic vôùi nồng ñoä dung dịch ñaùy
acid axetic laø 30%.
Em chaân thaønh caûm ôn caùc quí thaày coâ boä moân Maùy & Thieát Bò, caùc baïn sinh
vieân ñaõ giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. Tuy nhieân, trong quaù trình hoaøn thaønh ñoà
aùn khoâng theå khoâng coù sai soùt, em raát mong quí thaày coâ goùp yù, chæ daãn.

SVTH NGUYEÃN BAÙ DUY


2

ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò

GVHD : NGUYEÃN ÑÌNH THOÏ

CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN.
I . LYÙù THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT:
1 . Phöông phaùp chöng caát :

Chöng caát laø qua ùtrình phaân taùch hoãn hôïp loûng (hoaëc khí loûng) thaønh caùc caáu
töû rieâng ...
ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò GVHD : NGUYEÃN ÑÌNH THOÏ
SVTH NGUYEÃN BAÙ DUY http://www.ebook.edu.vn
1
MUÏC LUÏC
trang
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN
I . LYÙù THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT 3
II . GIÔÙI THIEÄU SÔ BOÄ NGUYEÂN LIEÄU
4
III . COÂNG NGHEÄ CHÖNG CAÁT HEÄ ACID AXETIC– NÖÔÙC 6
CHÖÔNG II : CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT
I . CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU 8
II . XAÙC ÑÒNH SUAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM ÑÆNH VAØ SAÛN
PHAÅM ÑAÙY 8
III . XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ HOAØN LÖU THÍCH HÔÏP 9
IV . PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG LAØM VIEÄC – SOÁ MAÂM LYÙ
THUYEÁT 9
V . XAÙC ÑÒNH SOÁ MAÂM THÖÏC TEÁ 10
CHÖÔNG III :TÍNH TOAÙN –THIEÁT KEÁ THAÙP CHÖNG CAÁT
I . ÑÖÔØNG KÍNH THAÙP 12
II . MAÂM LOÃ TRÔÛ LÖÏC CUÛA MAÂM 15
III . TÍNH TOAÙN KHÍ CUÛA THAÙP 19
CHÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT-
THIEÁT BÒ PHUÏ
I . CAÙC THIEÁT TRUYEÀN NHIEÄT 27
II. TÍNH BAÛO OÂN CUÛA THIEÁT 38
III . TÍNH TOAÙN BÔM NHAÄP LIEÄU 39
CHÖÔNG V : GIAÙ THAØNH THIEÁT BÒ
I . TÍNH SÔ BOÄ GIAÙ THAØNH CUÛA THIEÁT 45
II . KEÁT LUAÄN 46
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Tính toán thiết kế tháp chưng cất Acid Axetic Nước (Tháp mâm xuyên lỗ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế tháp chưng cất Acid Axetic Nước (Tháp mâm xuyên lỗ) - Người đăng: Hien Xian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Tính toán thiết kế tháp chưng cất Acid Axetic Nước (Tháp mâm xuyên lỗ) 9 10 225