Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thời gian lạnh đông

Được đăng lên bởi Khuong Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÍNH TOÁN THỜI GIAN ĐÔNG LẠNH THỰC PHẨM
FOOD FREEZING TIME CALCULATION
NGUYỄN BỐN
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
TRẤN QUỐC MINH
Ban Quản lý Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi

TÓM TẮT
Trong công nghệ thực phẩm, mỗi khi thiết kế một sản phẩm mới thì yêu cầu đặt ra là phải xác
định thời gian cấp đông cho sản phẩm. Bài viết sau đây sẽ đưa ra công thức tính thời gian
cấp đông vật ẩm, có thể áp dụng cho các máy cấp đông kiểu đối lưu hoặc kiểu tiếp xúc trong
sản xuất
ABSTRACT
In food processing technology, when a new product is engineering, humit product freezing
time must be defined. The studying herein after is given the way to calculate humid product
freezing time, maybe applying to airblast freezer or contact freezer.

1. Quá trình đông lạnh thực phẩm
Công nghệ chế biến thực phẩm đông lạnh thường gồm các khâu:
Thực phẩm  Chế biến  Đóng gói  Cấp đông  Bảo quản
Khâu cấp đông yêu cầu làm đông hết ẩm và hạ nhiệt độ tâm sản phẩm xuống tới trị số
nhiệt độ tk nào đó trước khi đưa vào kho lạnh.
Quá trình cấp đông gồm có 3 giai đoạn như hình 1 gồm: τ 1 là thời gian hạ nhiệt độ vật
ẩm, từ nhiệt độ ban đầu t1 đến nhiệt độ đóng băng t0 = 00C, τ2 là thời gian đông kết ẩm trong
vật ở nhiệt độ t0 = const, τ3 là thời gian quá lạnh khối băng từ nhiệt độ t 0 đến nhiệt độ tk yêu
cầu.
Môi trường lạnh cần phải có nhiệt độ
tf < tk < t0 < t1.
Nếu cấp đông kiểu đối lưu thì vật ẩm có
biên
loại 3 với hệ số toả nhiệt α hữu hạn. Nếu cấp
đông kiểu tiếp xúc thì vật ẩm có biên loại 1
với tw = tf và coi α∞.
Thời gian đông lạnh vật ẩm là:
τ = τ1 + τ2 + τ3
2. Bài toán đông lạnh thực phẩm
Xét vật V dạng hình hộp có kích thước 2δ
× R × D với 2δ < R < D, có độ ẩm φ, khối lượng
H 1: t(τ) của vật ẩm khi đông lạnh
riêng ρ, nhiệt dung riêng C, hệ số dẫn nhiệt λ,
nhiệt độ ban đầu t1, nhiệt độ đóng băng t0, nhiệt độ
hoá rắn r, cần được đông kết và quá lạnh để nhiệt độ tại tâm của vật đạt t k bằng cách cho bề
mặt F xung quanh vật tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ tf < tk < t0 < t1 với hệ số toả nhiệt α.
Tính toán thời gian cấp đông τ theo các thông số đã cho.

3. Tính thời gian làm lạnh vật ẩm τ1
3.1. Giả thiết
1) Tại mỗi thời điểm τ, coi nhiệt độ t trong vật ẩm là phân bố đều, bằng nhiệt độ trung
bình trong thể tích V. Giả thiết này càng đúng khi độ ẩm φ tăng, và λ cũng tăng theo φ.
2) Các thông số đã cho không thay đổi trong thời gian khảo sát.
3.2. Thiết lập công thức tính τ1
Phương trình cân bằng nhiệt cho vật V trong dτ là: dUv = δQα hay là:
- ρVCdt = αF(t – tf)dτ
t

d...
TÍNH TOÁN THỜI GIAN ĐÔNG LẠNH THỰC PHẨM
FOOD FREEZING TIME CALCULATION
NGUYỄN BỐN
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
TRẤN QUỐC MINH
Ban Quản lý Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi
TÓM TẮT
Trong công nghệ thực phẩm, mỗi khi thiết kế một sản phẩm mới thì yêu cầu đặt ra là phải xác
định thời gian cấp đông cho sản phẩm. Bài viết sau đây sẽ đưa ra công thức tính thời gian
cấp đông vật ẩm, thể áp dụng cho các máy cấp đông kiểu đối lưu hoặc kiểu tiếp xúc trong
sản xuất
ABSTRACT
In food processing technology, when a new product is engineering, humit product freezing
time must be defined. The studying herein after is given the way to calculate humid product
freezing time, maybe applying to airblast freezer or contact freezer.
1. Quá trình đông lạnh thực phẩm
Công nghệ chế biến thực phẩm đông lạnh thường gồm các khâu:
Thực phẩm
Chế biến
Đóng gói
Cấp đông
Bảo quản
Khâu cấp đông yêu cầu làm đông hết ẩm và hạ nhiệt độ tâm sản phẩm xuống tới trị số
nhiệt độ t
k
nào đó trước khi đưa vào kho lạnh.
Quá trình cấp đông gồm có 3 giai đoạn như hình 1 gồm: τ
1
là thời gian hạ nhiệt độ vật
ẩm, từ nhiệt độ ban đầu t
1
đến nhiệt độ đóng băng t
0
= 0
0
C, τ
2
thời gian đông kết ẩm trong
vật nhiệt độ t
0
= const, τ
3
thời gian quá lạnh khối băng từ nhiệt độ t
0
đến nhiệt độ t
k
yêu
cầu.
Môi trường lạnh cần phải có nhiệt độ
t
f
< t
k
< t
0
< t
1
.
Nếu cấp đông kiểu đối lưu thì vật ẩm
biên
loại 3 với hệ số toả nhiệt α hữu hạn. Nếu cấp
đông kiểu tiếp xúc thì vật ẩm có biên loại 1
với t
w
= t
f
và coi α∞.
Thời gian đông lạnh vật ẩm là:
τ = τ
1
+ τ
2
+ τ
3
2. Bài toán đông lạnh thực phẩm
Xét vật V dạng hình hộp kích thước 2δ
× R × D với 2δ < R < D, độ ẩm φ, khối lượng
riêng ρ, nhiệt dung riêng C, hệ số dẫn nhiệt λ,
nhiệt độ ban đầu t
1
, nhiệt độ đóng băng t
0
, nhiệt độ
hoá rắn r, cần được đông kết quá lạnh để nhiệt độ tại tâm của vật đạt t
k
bằng cách cho bề
mặt F xung quanh vật tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ t
f
< t
k
< t
0
< t
1
với hệ số toả nhiệt α.
Tính toán thời gian cấp đông τ theo các thông số đã cho.
H 1: t(τ) của vật ẩm khi đông lạnh
Tính toán thời gian lạnh đông - Trang 2
Tính toán thời gian lạnh đông - Người đăng: Khuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tính toán thời gian lạnh đông 9 10 454