Ktl-icon-tai-lieu

tính toán trụ cầu

Được đăng lên bởi Chiến Thắng
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 1 lần
>>>. Ha noi - Hai Phong Expressway Project

INPUT DATA
Package:
Bridge name:
Pier Name:
1.

EX-10
Lach Tray Bridge
P7

GENERAL INPUT DATA
Specification:
22 TCN272-05
Bridge Type:
PC super-T girder with Link slab
Pier Type:
Column with chamfer rectangular section
Live Load
HL-93
Pedestrian load
Total length of Approach bridge
Total left span length
Total right span length (long span asummed is right):
Design left span length:
Design right span length:
Bearing Type
Left Span
Right Span

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Fix
Fix
MATERIALS
Concrete of Column, Pile cap, C.I.P Pile
Concrete type
Specify density
Compressive Strength (at 28 days)
Elastic Modulus
Stress Block Factor
Modulus of Rupture
Concrete of Cross beam of Pier
Concrete type
Specify density
Compressive Strength (at 28 days)
Elastic Modulus
Reinforcement
ASTM A165M
Yield strength
Modulus of elasticity
Modular ratio (steel/concrete)
Diameter
10
(mm2)
71
Pre-stressing Tendon
Tensile strength
Yield strength
Elastic Modulus of Steel

CVH: LT-Pier P07.xls - Input

13
129

16
199

qp
Ltotal
Lsl
Lsr
Ll
Lr

=
=
=
=
=
=

0.00
113.15
37.15
38.00
35.60
35.60

kN/m2
m
m
m
m
m

C35
Normal weight
γc
=
24.5 KN/m3
f'c
=
35.0 MPa
Ec
=
31799 Mpa
β1
=
0.80
fr =0.63√f'c =
3.73 MPa
C40
Normal weight
=
24.5 kg/m3
=
40.0 Mpa
=
33994 Mpa
Reinf . Standart:
1
fy
=
420 MPa
Es
= 200000 MPa
n = Es/Ec =
6.29
Reinforcing bar Area
γc
f'c
Ec

19
284

22
387
fpu
fpy = 0.90fpu =
Ep
=

Date: 9/26/2011

25
510

29
645

32
819

1860 Mpa
1674 Mpa
197000 Mpa

Page: 1 of 3

36
1006

>>>. Ha noi - Hai Phong Expressway Project

3.

PIER DIMENSIONS
bs1
bs3

bs4

bs2
3.0m

3.0m

Lane width

Lane width
0.6m

bs5

b1
b2
FG
Htop
e1

s
a2

a3

ht
hb

e2

h1

b3

a2

a1

Hcal
h2

Hmin

A
b4

a5

h3
Hbot

B

bc

Xi

Y

b5
bc
ac

a4

ac

Yi
X
WATER LEVELS
Description
Symbol
Hmax
Highest water level
Hmin
Lowest water level
Have
Average water level
Hnv
Clearance water level
Natural Soil level

CVH: LT-Pier P07.xls - Input

GL

ELEVATIONS
Description
Values (m)
-3.000
Deck bridge elevation (design elev.)
-3.000
Bearing seat elevation
-3.000
Top of pier elevation
Bottom of pile cap elevation
0.500
Local scour elevation

Date: 9/26/2011

Symbol
FG
Hbr
Htop
Hbot
Hsc

Values (m)
13.833
12.510
13.352
-3.000
0.500

Page: 2 of 3

>>>. Ha noi - Hai Phong Expressway Project

Description

Notation

Value (m)

Notation

SUPERSTRUCTURE DATA

gnl
gnr
bs1
bs2
bs3
bs4
sl
sr
dl
dr

Number of girder of left span
Number of girder of right span
Total width of bridge cross ...
Package: EX-10
Bridge name: Lach Tray Bridge
Pier Name: P7
1. GENERAL INPUT DATA
Specification: 22 TCN272-05
Bridge Type: PC super-T girder with Link slab
Pier Type: Column with chamfer rectangular section
Live Load
HL-93
Pedestrian load
q
p
0.00 =
kN/m2
Total length of Approach bridge
L
total
113.15 = m
Total left span length
L
sl
37.15 = m
Total right span length (long span asummed is right):
L
sr
38.00 = m
Design left span length:
L
l
35.60 = m
Design right span length:
L
r
35.60 = m
Bearing Type Left Span Right Span
Fix Fix
2. MATERIALS
2.1. Concrete of Column, Pile cap, C.I.P Pile C35
Concrete type Normal weight
Specify density
γ
c
24.5 = KN/m3
Compressive Strength (at 28 days)
f'
c
35.0 = MPa
Elastic Modulus
E
c
31799 = Mpa
Stress Block Factor
β
1
0.80 =
Modulus of Rupture
f
r
=0.63f'
c
3.73 = MPa
2.2. Concrete of Cross beam of Pier C40
Concrete type Normal weight
Specify density
γ
c
24.5 =
kg/m
3
Compressive Strength (at 28 days)
f'
c
40.0 = Mpa
Elastic Modulus
E
c
33994 = Mpa
2.3. Reinforcement ASTM A165M
Reinf . Standart:
1
Yield strength
f
y
420 = MPa
Modulus of elasticity
E
s
200000 = MPa
Modular ratio (steel/concrete)
n = E
s
/E
c
6.29 =
Diameter 10 13 16 19 22 25 29 32 36
(mm2) 71 129 199 284 387 510 645 819 1006
2.4. Pre-stressing Tendon
Tensile strength
f
pu
1860 Mpa
Yield strength
f
py
= 0.90f
pu
1674 = Mpa
Elastic Modulus of Steel
E
p
197000 = Mpa
Reinforcing bar Area
INPUT DAT
A
>>>. Ha noi - Hai Phong Expressway Project
CVH: LT-Pier P07.xls - Input Date: 9/26/2011 Page: 1 of 3
tính toán trụ cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán trụ cầu - Người đăng: Chiến Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
tính toán trụ cầu 9 10 552