Ktl-icon-tai-lieu

tính toán truyền chất

Được đăng lên bởi Nhâm Biên Vi
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n m«n häc

NguyÔn §øc Toµn



Phần II: Quá trình và thiết bị truyền khối.
Tính các thông số cơ bản của thiết bị (tháp đệm) chuyển khối làm việc ở áp suất khí
quyển (760 mm Hg) để chưng luyện hỗn hợp hai cấu tử Metanol-Nước; đảm bảo các yêu
cầu về năng suất tính theo hỗn hợp đầu và thành phần nguyên liệu, đỉnh và đáy. Các yêu
cầu cụ thể như sau:
GF=2770kg/h, aF=27% , aw= 2% , ap=97,5%
1- Xác định nồng độ phần mol và lưu lượng (kmol/ h) của nguyên liệu, sản phẩm
đỉnh và sản phẩm đáy.
2- Vẽ đường cân bằng trên đồ thị x – y.
3- Xác định chỉ số hồi lưu thích hợp, đường làm việc và số đĩa lý thuyết của tháp.
4- Xác định đường kính, số đĩa thực tế và chiều cao cơ bản của tháp.
5- Xác định nhiệt độ đỉnh, đáy và vị trí đĩa tiếp liệu ứng với trường hợp nguyên liệu
vào tháp ở trạng thái sôi.

TÝnh to¸n thiÕt bÞ chÝnh

I. TÝnh c©n b»ng vËt liÖu:

1. TÝnh to¸n c©n b»ng vËt liÖu:

- Ph¬ng tr×nh c©n b»ng vËt liÖu chung cho toµn th¸p.
F=P+W

[II – 144]

- §èi víi cÊu tö dÔ bay h¬i
FaF = Pap + Waw

[II – 144]

- Lîng s¶n phÈm ®Ønh lµ:
P F.

aF  aw
a p  aw

Trong ®ã:
F: n¨ng suÊt tÝnh theo hçn hîp ®Çu, kg/s hoÆc kg/h
aF, ap, aw: lÇn lît lµ nång ®é cÊu tö dÔ bay h¬i trong hçn hîp ®Çu, s¶n phÈm
®Ønh, s¶n phÈm ®¸y, phÇn khèi lîng
§Çu bµi cho F = 2770 kg/h.
VËy ta cã lîng s¶n phÈm ®Ønh lµ:
P F .

aF  aw
0,27  0,02
2770.
725,13
a p  aw
0,975  0,02

- Lîng s¶n phÈm ®¸y lµ:
- 3

kg/h

§å ¸n m«n häc

NguyÔn §øc Toµn



W = F - P = 2770 – 725,13 = 2044,87 kg/h
2. §æi nång ®é phÇn khèi lîng sang nång ®é phÇn mol cña aF, ap, aw:

¸p dông c«ng thøc

x

aA
MA
aA
a
 B
MA MB

[II – 126]

Trong ®ã:
aA, aB: nång ®é phÇn khèi lîng cña metanol và nước
Ma, MB: khèi lîng mol ph©n tö cña metanol và nước
Víi Ma= MCH4O=32 kg/kmol
Mb= MH2O=18

kg/kmol

Thay sè liÖu vµo ta cã:
aF
0,27
MA
32
xF 

aF
1  a F   0,27 1  0,27 0,172


MA
MB
32
18
phÇn mol
aP
0,975
MA
32
xP 
a P 1  a P   0,975 1  0,975 0,956


MA
MB
32
18
phÇn mol
aw
0,02
MA
32
xw 
a w 1  a w   0,02 1  0,02 0,011


MA
MB
32
18
phÇn mol
3. TÝnh khèi lîng ph©n tö trung b×nh cña hçn hîp ®Çu, s¶n phÈm ®Ønh, s¶n
phÈm ®¸y:

Theo c«ng thøc: M = x.MA + (1 - x)MB
Trong ®ã:
M: Khèi lîng ph©n tö trung b×nh, kg/kmol
x: Nång ®é phÇn mol
- Khèi lîng ph©n tö trung b×nh cña s¶n phÈm ®Ønh:
Mp = xp.MA + (1 - xp)MB
Mp = 0,956.32 +(1- 0,956).18
Mp =31,38 kg/kmol
- 4

§å ¸n m«n häc

NguyÔn §øc Toµn



- Khèi lîng ph©n tö trung b×nh cña hçn hîp ®Çu:
MF = xF.MA + (1 - xF)MB
MF = 0,172.32 +(1- 0,172).18
MF = 20,41 kg...
§å ¸n m«n häc NguyÔn §øc Toµn
Phần II: Quá trình và thiết bị truyền khối.
Tính các thông số cơ bản của thiết bị (tháp đệm) chuyển khối làm việc ở áp suất khí
quyển (760 mm Hg) để chưng luyện hỗn hợp hai cấu tử Metanol-Nước; đảm bảo các yêu
cầu v năng suất tính theo hỗn hợp đầu thành phần nguyên liệu, đỉnh đáy. Các yêu
cầu cụ thể như sau:
G
F
=2770kg/h, a
F
=27% , a
w
= 2% , a
p
=97,5%
1- Xác định nồng độ phần mol lưu lượng (kmol/ h) của nguyên liệu, sản phẩm
đỉnh và sản phẩm đáy.
2- Vẽ đường cân bằng trên đồ thị x – y.
3- Xác định chỉ số hồi lưu thích hợp, đường làm việc và số đĩa lý thuyết của tháp.
4- Xác định đường kính, số đĩa thực tế và chiều cao cơ bản của tháp.
5- Xác định nhiệt độ đỉnh, đáy và vị trí đĩa tiếp liệu ứng với trường hợp nguyên liệu
vào tháp ở trạng thái sôi.
TÝnh to¸n thiÕt bÞ chÝnh
I. TÝnh c©n b»ng vËt liÖu:
1. TÝnh to¸n c©n b»ng vËt liÖu:
- Ph¬ng tr×nh c©n b»ng vËt liÖu chung cho toµn th¸p.
F = P + W [II – 144]
- §èi víi cÊu tö dÔ bay h¬i
Fa
F
= Pa
p
+ Wa
w
[II – 144]
- Lîng s¶n phÈm ®Ønh lµ:
wp
wF
aa
aa
FP
.
Trong ®ã:
F: n¨ng suÊt tÝnh theo hçn hîp ®Çu, kg/s hoÆc kg/h
a
F
, a
p
, a
w
: lÇn lît nång ®é cÊu bay h¬i trong hçn hîp ®Çu, n phÈm
®Ønh, s¶n phÈm ®¸y, phÇn khèi lîng
§Çu bµi cho F = 2770 kg/h.
VËy ta cã lîng s¶n phÈm ®Ønh lµ:
13,725
02,0975,0
02,027,0
.2770.
wp
wF
aa
aa
FP
kg/h
- Lîng s¶n phÈm ®¸y lµ:
- 3
tính toán truyền chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán truyền chất - Người đăng: Nhâm Biên Vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
tính toán truyền chất 9 10 595