Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán và nghiệm bền các thiết bị phụ dùng cho giá cán - Máy cắt phôi và các loại máy cắt sản phẩm cán

Được đăng lên bởi buithinhkxtb
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4835 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Giáo trình: THIẾT BỊ CÁN

3.4. TÍNH TOÁN VÀ NGHIỆM BỀN CÁC THIẾT BỊ PHỤ DÙNG CHO GIÁ
CÁN
Thiết bị phụ dùng cho giá cán bao gồm các loại: bàn nâng hạ, cơ cấu dẫn
hướng, máng vòng, máng dẫn hướng, máy lật thép.
3.4.1. Bàn nâng hạ
a/ Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc làm việc
Bàn nâng hạ có nhiệm vụ nâng vật cán cho ăn vào trục ở phía trước và hạ vật
cán ở phía sau giá cán. Bàn nâng hạ được cơ khí hóa và tự động hóa cao để dể dàng
đưa vật cán vào trục chúng được dùng trên các máy cán phôi thỏi và phôi tấm, máy
cán hình cỡ vừa và lớn, máy cán phá và máy cán phôi 3 trục. Bàn nâng hạ có 2 loại
cơ khí và thủy lực.

H.3.43. Sơ đồ động bàn nâng hạ trong máy cán phôi 3 trục
1. Động cơ; 2. Hộp giảm tốc; 3. cơ cấu khuỷu thanh truyền; 4. Trục truyền động;
5. Cần lắc; 6. Đối trọng; 7. cơ cấu bản lề; 8. thanh truyền lực thẳng đứng nâng
bàn nâng hạ; 9. Cơ cấu khớp nối bản lề; 10. Bàn nâng hạ; 11. trục cán.

Nguyên lý làm việc: Động cơ điện 1 quay truyền chuyển động đến hộp giảm
tốc 2, các cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền 3, trục truyền 4 và cần lắc 5 làm việc,
nhờ vậy mà 2 thanh truyền đứng chuyển động lên xuống đồng bộ và nhịp nhàng ở 2
vị trí AB và A’B’ ở 2 bên. Tại vị trí A và A’ thanh truyền đứng 8 nâng 2 bàn nâng
hạ 10 lên ở vị trí lỗ hình trục giữa và trục trên. Tại vị trí B và B’ bàn nâng hạ 10
được hạ xuống để làm nhiệm vụ của hành trình tiếp theo là đưa vật cán vào lỗ hình
của trục dưới và trục giữa. Cứ như vậy chu kỳ được lặp đi lặp lại cán hết thỏi cán
này đến thỏi cán khác.
Đối trọng G (6) làm giảm lực nâng và công suất của động cơ.
Một số thông số kỹ thuật của bàn nâng hạ:
- Nâng một lúc được 4 thỏi, mỗi thỏi có kích thước: (305x305)x1.200 mm;
- Thời gian nâng: 2 giây; Thời gian hạ: 2 giây;

Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng

70

Giáo trình: THIẾT BỊ CÁN

-

Bàn nâng hạ có 19 con lăn, có 7 con lăn đặc và 12 con lăn rỗng. Đường kính
con lăn d = 300 mm;
Chiều dài làm việc: L = 2.000 mm;
Công suất động cơ: N = 600 KW, số vòng quay n= 570 v/ph;
Tỷ số truyền của hộp giảm tốc: I = 25;
Đường kính trục cán: D = 680 mm.

H.3.44. Sơ đồ bàn nâng hạ của máy cán 3 trục
1. Động cơ điện; 2. Trục khuỷu; 3. Trục truyền lực; 4. Đối trọng; 5. Cần lắc; 6. Thanh
truyền lực thẳng; 7. Bàn nâng hạ; 8. Vật cán; 9. Con lăn; 10. Trục cán

b/ Tính toán lực nâng và công suất động cơ của bàn nâng hạ
Lực nâng P
Lực nâng P được tính bằng tổng toàn bộ trọng lượng bàn nâng hạ cộng với
trọng lượng của sàn lăn và con lăn cộng trọng lượng phôi cán cộng trọng lượng các
chi tiết được lắp đặt...
Giáo trình: THIT B CÁN
3.4. TÍNH TOÁN VÀ NGHIM BN CÁC THIT B PH DÙNG CHO GIÁ
CÁN
Thiết b ph dùng cho giá cán bao gm các loi: bàn nâng h, cơ cu dn
hướng, máng vòng, máng dn hướng, máy lt thép.
3.4.1. Bàn nâng h
a/ Sơ đồ nguyên lý và nguyên tc làm vic
Bàn nâng h có nhim v nâng vt cán cho ăn vào trc phía trước và h vt
cán phía sau giá cán. Bàn nâng h được cơ khí hóa và t động hóa cao để d dàng
đưa vt cán vào trc chúng được dùng trên các máy cán phôi thi và phôi t
m, máy
cán hình c va và ln, máy cán phá và máy cán phôi 3 trc. Bàn nâng h có 2 loi
cơ khí và thy lc.
H.3.43. Sơ đồ động bàn nâng h trong máy cán phôi 3 trc
1. Động cơ; 2. Hp gim tc; 3. cơ cu khuu thanh truyn; 4. Trc truyn động;
5. Cn lc; 6. Đối trng; 7. cơ cu bn l; 8. thanh truyn lc thng đứng nâng
b
àn nân
g
h
;
9. C
ơ
c
ukh
p
n
ibnl
;
10. Bàn nân
g
h
;
11. t
r
c cán.
Nguyên lý làm vic: Động cơ đin 1 quay truyn chuyn động đến hp gim
tc 2, các cơ cu trc khuu - thanh truyn 3, trc truyn 4 và cn lc 5 làm vic,
nh vy mà 2 thanh truyn đứng chuyn động lên xung đồng b và nhp nhàng 2
v trí AB và A
B’ 2 bên. Ti v trí A và A’ thanh truyn đứng 8 nâng 2 bàn nâng
h 10 lên v trí l hình trc gia và trc trên. Ti v trí B và B’ bàn nâng h 10
được h xung để làm nhim v ca hành trình tiếp theo là đưa vt cán vào l hình
ca trc dưới và trc gia. C như vy chu k được lp đi lp li cán hết thi cán
này đến thi cán khác.
Đối trng G (6) làm gim l
c nâng và công sut ca động cơ.
Mt s thông s k thut ca bàn nâng h:
- Nâng mt lúc được 4 thi, mi thi có kích thước: (305x305)x1.200 mm;
- Thi gian nâng: 2 giây; Thi gian h: 2 giây;
Trường đại hc Bách khoa - Đại hc Đà nng
70
Tính toán và nghiệm bền các thiết bị phụ dùng cho giá cán - Máy cắt phôi và các loại máy cắt sản phẩm cán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán và nghiệm bền các thiết bị phụ dùng cho giá cán - Máy cắt phôi và các loại máy cắt sản phẩm cán - Người đăng: buithinhkxtb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tính toán và nghiệm bền các thiết bị phụ dùng cho giá cán - Máy cắt phôi và các loại máy cắt sản phẩm cán 9 10 656