Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán và phân tích đánh giá thông số chuyển dịch ngang công trình

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ CHUYỂN DỊCH NGANG CÔNG TRÌNH
ThS. TRẦN NGỌC ĐÔNG
Viện KHCN Xây dựng
Tóm tắt: Trong bài báo này, tác giả trình bày một số nội dung về tính toán thông số chuyển dịch
cục bộ, chuyển dịch tổng thể của công trình, phân tích đánh giá mức độ tin cậy các thông số chuyển
dịch của điểm quan trắc và việc áp dụng phần mềm đồ họa thể hiện diễn biến chuyển dịch của điểm
quan trắc và của cả công trình để cho chúng ta biết chi tiết và tổng quan về quá trình chuyển dịch của
công trình.
1. Đặt vấn đề
Trong công tác quan trắc chuyển dịch ngang công trình chúng ta cần tính toán thông số chuyển
dịch cục bộ và thông số chuyển dịch tổng thể của công trình để thể hiện độ chuyển dịch của công
trình. Các thông số chuyển dịch của điểm quan trắc cần được phân tích đánh giá xem giá trị chuyển
dịch của điểm đó là nằm trong sai số đo hay vượt ra ngoài sai số đo, từ đó khẳng định điểm quan trắc
bị chuyển dịch hay không chuyển dịch. Mặt khác, chúng ta có thể thể hiện diễn biến chuyển dịch của
điểm quan trắc và của cả công trình thông qua phần mềm đồ họa để có cái nhìn tổng quát và trực quan
về chuyển dịch ngang công trình.
2. Tính toán các thông số chuyển dịch cục bộ
Các tham số chuyển dịch cục bộ công trình bao gồm: chuyển dịch theo hướng trục tọa độ và chuyển
dịch theo hướng áp lực. Các thông số này được tính cho từng điểm quan trắc bằng cách so sánh tọa độ các
điểm trong 2 chu kỳ đo. Cụ thể giá trị chuyển dịch từng điểm quan trắc được tính theo các công thức sau
(hình 1):
X


tj

Qx

Q P X(j),Y(j))

ti 
(I)

Qt

(I)

P (X ,Y )
Q
O

Qy
Y

Hình 1. Sơ đồ chuyển dịch của một điểm trong hệ tọa độ phẳng
2.1. Chuyển dịch theo hướng trục tọa độ
- Chuyển dịch theo hướng trục X:
Qx = X(j) – X(i)
(1)
- Chuyển dịch theo hướng trục Y:
Qy = Y(j) – Y(i)
- Giá trị vectơ chuyển dịch toàn phần

Q  Q x2  Q y2

(2)
(3)

- Hướng chuyển dịch của điểm quan trắc

  arctg

Qy
Qx

(4)

Trong các công thức (1), (2), (3) và (4): X(j), Y(j), X(i), Y(i) là tọa độ điểm quan trắc được xác
định trong hai chu kỳ i và j tương ứng.
2.2. Chuyển dịch theo hướng áp lực lớn nhất
Đối với các công trình chịu tác động theo hướng áp lực ngang thì chuyển dịch cần quan tâm nhất
là chuyển dịch theo hướng tác động của áp lực lớn nhất, vì vậy cần phải tính giá trị chuyển dịch theo
hướng.
Khi phân tích vectơ chuyển dịch theo hướng lớn nhất () sẽ xác định được hai thành phần chuyển
dịch, đó là:
Chuyển dịch theo hướng áp lực (ký hiệu Q).
Chuyển dịch theo hướng vuông góc với hướng áp lực ...
TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ CHUYỂN DỊCH NGANG CÔNG TRÌNH
ThS. TRẦN NGỌC ĐÔNG
Viện KHCN Xây dựng
Tóm tt:
Trong bài báo này, c gi trình bày một số ni dung v nh toán thông s chuyển dịch
cục bộ, chuyển dịch tổng th của ng trình, phân tích đánh giá mc đtin cậy các thông schuyn
dch của điểm quan trắc và vic áp dụng phn mềm đồ họa thể hiện din biến chuyển dịch của đim
quan trc và ca cả công trình đ cho cng ta biết chi tiết và tổng quan vquá trình chuyn dịch của
công tnh.
1. Đặt vấn đề
Trong công c quan trắc chuyn dịch ngang công trình chúng ta cn tính toán thông s chuyển
dch cục b và thông s chuyn dịch tổng th ca ng trình đ thhiện đ chuyn dịch của ng
trình. Các thông schuyn dịch ca điểm quan trắc cần được phân tích đánh giá xem giá trchuyển
dch ca điểm đó là nm trong sai số đo hay t ra ngoài sai sđo, từ đó khẳng định đim quan trắc
b chuyn dịch hay không chuyn dch. Mặt khác, chúng ta thể thể hin diễn biến chuyển dịch của
điểm quan trắc và của c công trình thông qua phn mềm đồ họa để i nhìn tổng quát và trc quan
v chuyn dịch ngang công trình.
2. Tính toán các tng số chuyển dịch cục bộ
Các tham schuyển dịch cục bộ công trình bao gồm: chuyển dịch theo ớng trục tọa độ và chuyn
dịch theo ng áp lực. Các thông sốy được tính cho từng điểm quan trắc bằng cách so sánh tọa đcác
điểm trong 2 chu kđo. Cụ th gtrị chuyển dịch từng đim quan trắc được tính theo các công thức sau
(hình 1):
Hình 1.
Sơ đồ chuyển dịch của một điểm trong hệ tọa độ phẳng
2.1. Chuyn dịch theo ng trc ta đ
- Chuyn dịch theo ớng trc X:
Qx = X(j) X(i) (1)
- Chuyn dịch theo ớng trc Y:
Qy = Y(j) Y(i) (2)
- G tr vectơ chuyển dịch toàn phn
22
yx
QQQ
(3)
- Hưng chuyển dch của điểm quan trc
Qx
Qy
arctg
(4)
Trong các công thc (1), (2), (3) (4): X(j), Y(j), X(i), Y(i) là ta độ đim quan trc đưc c
định trong hai chu ki j tương ứng.
2.2. Chuyn dịch theo ng áp lực ln nhất
Đối với c công trình chu c đng theo hướng áp lực ngang thì chuyn dịch cần quan m nht
chuyển dịch theo ng tác đng của áp lực lớn nhất, vì vy cần phải nh giá tr chuyển dịch theo
ớng.
Khi phân ch vectơ chuyn dịch theo hưng lớn nht (
) sxác định được hai thành phn chuyn
dch, đó là:
Chuyn dịch theo ng áp lc ( hiu Q
).
Chuyn dịch theo ng vuông c với hưng áp lực (ký hiu Qt).
Q
= Qx.Cos(
) + Qy.Sin(
) (5)
Q
X
Y
P X(j),Y(
j)
)
t
j
P (X
(I)
,Y
(I)
)
t
i
Qx
Qy
O
Q
Qt
Tính toán và phân tích đánh giá thông số chuyển dịch ngang công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán và phân tích đánh giá thông số chuyển dịch ngang công trình - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tính toán và phân tích đánh giá thông số chuyển dịch ngang công trình 9 10 789