Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG CỌC

Được đăng lên bởi caothienvuong187
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 3: Tính toaùn vaø thieát keá moùng coïc1-7

Chöông 3: TÍNH TOAÙN & THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC.
I. TOÅNG QUAÙT VEÀ COÏC
II. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ MOÙNG COÏC
1. Ñònh nghóa coïc:
Coïc thuoäc loaïi moùng saâu laø loaïi moùng khi tính söùc chòu taûi theo
ñaát neàn coù keå ñeán thaønh phaàn ma saùt xung quanh moùng vôùi ñaát vaø coù
chieàu saâu choân moùng khaù lôùn so vôùi beà roäng moùng.
Khi caùc phöông aùn moùng noâng khoâng coøn thích hôïp ñeå gaùnh ñôõ
coâng trình, hoaëc do taûi troïng coâng trình quaù lôùn, lôùp ñaát neàn beân treân laø
loaïi ñaát yeáu coù khaû naêng chòu löïc keùm. Ngöôøi ta nghó ñeán moùng saâu laøm
baèng caùc vaät lieäu nhö goã, beâ toâng, theùp … ñeå truyeàn taûi troïng ñeán nhöõng
lôùp ñaát chòu löïc cao.
2. Phaân loaïi coïc:
* Theo vaät lieäu laøm coïc:
- Coïc goã: thoâng, traøm, tre… Coïc goã phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân naèm
döôùi möïc nöôùc ngaàm nhaèm giöõ cho phaàn thôù goã khoân bò taán coâng bôûi
moác, muïc, moái, moït…
- Coïc beâ toâng:
+ Coïc beâ toâng tieàn cheá: thöôøng coù caïnh hình vuoâng
d=20÷40cm, daøi töø 4÷20m, cho moãi ñoaïn. Ngoaøi ra coïc coøn coù tieát dieän
troøn, tam giaùc, luïc giaùc ñaëc hoaëc roãng ruoät.
+ Coïc nhoài: laø loaïi coïc ñöôïc ñuùc baèng beâ toâng taïi choã vaø loã
troáng ñöôïc ñaøo hoaëc khoan trong loøng ñaát, tieát dieän ngang laø troøn, hình
chöõ nhaät hoaëc daïng chöõ thaäp, chöõ H, chöõ L,…
Coïc nhoài ñöôïc chia laøm caùc nhoùm chính:
•
Coïc nhoài oån ñònh thaønh vaùch baèng oáng choáng coù thu hoài
oáng vaùch hoaëc khoâng thu hoài oáng vaùch.
•
Coïc nhoài khoâng coù thaønh vaùch khi neàn ñaát laø seùt deûo trung
bình ñeán cöùng.
•
Coïc nhoài oån ñònh thaønh vaùch baèng buøn khoan (dung dòch
huyeàn phuø bentonite)

Chöông 3: Tính toaùn vaø thieát keá moùng coïc2-7

- Coïc theùp: Coïc theùp raát ñaét tieàn thöôøng ñöôïc söû duïng trong nhöõng ñieàu
kieän khoâng theå thay theá baèng coïc beâ toâng.
* Theo ñaëc tính chòu löïc:
- Coïc chòu muõi khi phaàn lôùn taûi troïng ñöôïc truyeàn qua muõi coïc vaøo
lôùp ñaát cöùng ôû muõi coïc.
- Coïc ma saùt khi coïc khoâng töïa ñeán lôùp ñaát cöùng, taûi troïng ñöôïc
phaân boá phaàn lôùn qua löïc ma saùt ñaát xung quanh coïc vaø moät phaàn nhoû
qua muõi coïc. Coïc ma saùt coøn ñöôïc goïi laø coïc treo.
3. Phaân loaïi moùng coïc:
- Moùng coïc ñaøi cao: laø loaïi moùng coïc coù ñaøi coïc naèm treân maët ñaát töï
nhieân (Coâng trình caàu, caûng, thuûy lôïi…)
Ñaëc ñieåm: Döôùi taùc duïng cuûa löïc nga...
Chöông 3: Tính toaùn vaø thieát keá moùng coïc http://www.ebook.edu.vn 1-7
Chöông 3: TÍNH TOAÙN & THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC.
I. TOÅNG QUAÙT VEÀ COÏC
II. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ MOÙNG COÏC
1. Ñònh nghóa coïc:
Coïc thuoäc loaïi moùng saâu laø loaïi moùng khi tính söùc chòu taûi theo
ñaát neàn coù keå ñeán thaønh phaàn ma saùt xung quanh moùng vôùi ñaát vaø coù
chieàu saâu choân moùng khaù lôùn so vôùi beà roäng moùng.
Khi caùc phöông aùn moùng noâng khoâng coøn thích hôïp ñeå gaùnh ñôõ
coâng trình, hoaëc do taûi troïng coâng trình quaù lôùn, lôùp ñaát neàn beân treân laø
loaïi ñaát yeáu coù khaû naêng chòu löïc keùm. Ngöôøi ta nghó ñeán moùng saâu laøm
baèng caùc vaät lieäu nhö goã, beâ toâng, theùp … ñeå truyeàn taûi troïng ñeán nhöõng
lôùp ñaát chòu löïc cao.
2. Phaân loaïi coïc:
* Theo vaät lieäu laøm coïc:
- Coïc goã: thoâng, traøm, tre… Coïc goã phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân naèm
döôùi möïc nöôùc ngaàm nhaèm giöõ cho phaàn thôù goã khoân bò taán coâng bôûi
moác, muïc, moái, moït…
- Coïc beâ toâng:
+ Coïc beâ toâng tieàn cheá: thöôøng coù caïnh hình vuoâng
d=20÷40cm, daøi töø 4÷20m, cho moãi ñoaïn. Ngoaøi ra coïc coøn coù tieát dieän
troøn, tam giaùc, luïc giaùc ñaëc hoaëc roãng ruoät.
+ Coïc nhoài: laø loaïi coïc ñöôïc ñuùc baèng beâ toâng taïi choã vaø loã
troáng ñöôïc ñaøo hoaëc khoan trong loøng ñaát, tieát dieän ngang laø troøn, hình
chöõ nhaät hoaëc daïng chöõ thaäp, chöõ H, chöõ L,…
Coïc nhoài ñöôïc chia laøm caùc nhoùm chính:
Coïc nhoài oån ñònh thaønh vaùch baèng oáng choáng coù thu hoài
oáng vaùch hoaëc khoâng thu hoài oáng vaùch.
Coïc nhoài khoâng coù thaønh vaùch khi neàn ñaát laø seùt deûo trung
bình ñeán cöùng.
Coïc nhoài oån ñònh thaønh vaùch baèng buøn khoan (dung dòch
huyeàn phuø bentonite)
TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG CỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG CỌC - Người đăng: caothienvuong187
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG CỌC 9 10 451