Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán và thiết kế móng nông

Được đăng lên bởi caothienvuong187
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 3 lần
cách thức thiết kế phần móng nông
Chöông 2: Tính toaùn vaø thieát keá moùng noâng http://www.ebook.edu.vn 1
ThS.Haø Coâng Huy – Khoa Kyõ thuaät Coâng Trình – Tröôøng Ñaïi hoïc DL Coâng Ngheä Saøi Goøn
Chöông 2:TÍNH TOAÙN & THIEÁT KEÁ MOÙNG NOÂNG.
I. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
1. Ñònh nghóa:
Moùng noâng ñöôïc ñònh nghóa nhö phaàn môû roäng cuûa ñaùy coâng trình, tieáp
nhaän taûi troïng coâng trình vaø truyeàn vaøo ñaát neàn sao cho neàn coøn öùng xöû an toaøn
vaø bieán daïng ñuû beù ñeå khoâng laøm hö hoûng keát caáu beân treân vaø aûnh höôûng ñeán
tính naêng laøm vieäc cuûa coâng trình.
Chieàu roäng moùng: kyù hieäu b
Chieàu daøi moùng: kyù hieäu l
Chieàu saâu choân moùng: kyù hieäu D
f
(cuõng coù theå ñöôïc kyù hieäu laø h)
Moùng
Maët neàn coâng trình
tröïc tieáp gaùnh ñôõ moùng
Neàn: Khu vöïc ñaát
Hình 2.1: Sô ñoà neàn moùng coâng trình
2. Phaân loaïi:
Moùng noâng: laø moùng khi maø tyû soá D
f
/b2, tuy nhieân giôùi haïn naøy chæ
laø töông ñoái.
* Theo hình daïng, moùng noâng coù theå chia thaønh:
- Moùng ñôn: moùng ñôn chòu taûi ñuùng taâm, moùng ñôn leäch taâm nhoû, moùng
ñôn leäch taâm lôùn nhö moùng chaân vòt
- Moùng phoái hôïp ñaët döôùi hai coät.
- Moùng baêng: goàm moùng baêng moät phöông vaø hai phöông döôùi nhieàu coät
hoaëc döôùi töôøng chòu löïc
Coù theå phaân bieät:
Moùng troøn: b=2R
Moùng vuoâng: b=l
Moùng chöõ nhaät: b<l
Tính toán và thiết kế móng nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán và thiết kế móng nông - Người đăng: caothienvuong187
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tính toán và thiết kế móng nông 9 10 120