Ktl-icon-tai-lieu

tính toán vách cứng

Được đăng lên bởi Tran Tuan Dat
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 1 lần
=

∑

+

*

!

+ ,

% &

'

-

* '"×
5+
% 5
% & !
$+
;
(
#+

&

./
.

1
(

&

% &
).
%
4 *
&% 6" $
%
" #
5
*
.
% & "
. .;

" #
&(

0

!

!< =*
(
"

( $
% 5 !

. ÷ .
(
6

5

!
!

( !
( +

.<8

$+
*

&
!

$+
*
$:
* %

+ +

)
(

2

!
* &.7
'8 )
%

$

1
3
(% 3 !
% & ! " #
9
$+
3

% & & 2 !
.>

*

% 6

*

"

.<8 ?

' 9< B 9@)'8 A8 ?)

C979"9 9DE9
(F !
&" 8
% " !< =
+ (%
.
).
H 5+
$
0 %2 " #
I J09 J: *
!
(
+ K

'G ÷@ )=
+
'

5

6

J0

J0L .<77/ 9 J:L' .G÷ .@)77/
JLJ0AJ:L' . ÷ . )8 7/
$
F

5
%2

Nα =

=

% 7 % & 0
=

A O L





Nδ =

Nα =
%2

+





F

F
&()

J:

J:

M

(

1

"

J0

$+ . % & 8
8
6 .G
' 3

Nλ=

−δ N α =

λ +α

λ+ α

Nη=
−

.

A O" L '8 A8 P)' .@ Q )
A

L

. A
+

A H* L

+
+

A

& :L
RH

RH

α ≤ δ H 5+
α S δ

α Tα

. G
.@V

α Sα

. U
.@

η

!
H 5+

!

[λα

+α

. >
.@

.
.@

" 3

$

+ λ

F
.
. GW

F

]
. G
.G>

. U
.GU

F

F

η≤

η

≤

[

+

]

−

F

L .> A 'α: A α )
L

H 5+

λ


−α − δ + α λ


α −δ

λ

α −δ

7

α

@ A .@λα: A λα0

>

L

−α +

F

α

+

+ L .
Q7

δ

H 5+
=α

F

H 5+

η ≤

α

δ
α

AH

α



η≤

$

F

−

[

η≤

−

].

!

"

#

!
5 &(
% &
,(
&
7+ L<UW.W> 9 C LQ<WU.< @ +
7+ 0LUVG.V>U 9 C L <V@.@W< +
X + &
(
$
& .G="
J0 L >.>G + '> &(9 + K &( Vφ )9 J: L @.< + '
%
! % & F
L V@ +
L G .W +
H 5+
& ,(

F

&(9 + K &( φ

)

7 L UVG.V>U
C L <V@.@<W +
L

L

L .<V +.

( ;YYY Z L VG
I[ +
D $ $ + V
Z L V I[ +
L

L

α =

L

α =

L

δ =

L

×

L .V@VU

×

×
×

L .

×

<V

×
× ×

L .

>

L . @ <
% & α L .@ GU

" 3
λ=

− δ L .@ \ . @ < L .GGWV

α =

λ +α

×

L

λ+ α

+

L .VU<

+ ×

O L ]8 ' .@ \ ) L ]' >.>GA @.<)]'VG@Q G .W ) L ><.<V<]
O" L

×

L

L @G<.@ @]

L . A

L . A

L

+
+







×
×


L


+

×

L .UU>

×

×

×

+

L V >W G HI
L

η=
−

L .
−

1 α L .V < S δL .
7 $
5+
η ≤

[λα

G
$

+α

α T α L .@ GU
F
+ λ

]

η 7L .
× .<V×UVG.V>U L <V@.W U +
Z " ^ λ'α0Aα0 )A λ_L V × ×UW ×
` × .GGWV×' . <VA .
>)A .V@VU× .GGWV
L >@<. VW +.
V

U

+

A

=

LS

+G

+G
L .V

+

H* L

U

G

×

×

×




[λα

η ≤

:
a

6

1

5+

&

,(

6

(

+
#

+ λ .

$
% 9
$
2 !+ , +
" #
$
6
5+
-

(

: $

]

+α

$

5 &(
% &
,(
7+ LU> .><< 9 C L@ U.V> +
7+ 0L> . G@ 9 C L@ >. W> +
5+
& ,(
F
7 L > . G@
C L @ >. W> +
;
J0L G. V + ' 6+ < &(9 + K &( Vφ )9 J:L
%
! % &
L @ +9 L V@.@W +.
LS

L

=

×

=

α =

=

×

L .

<

L .

G

×
×

×

×

λ +α

λ+ α

O" L

×

=

+

F

.@U + '

6+ > &(9 + K &( φ

L .@W<

+ ×

×

L

L VG.V]

L . A

L
+

+
+

H* L A




U

L

η=
−

V

+

+


L


L .
−

< +G

+G
L .U

+

L +
+

.@U)]' U Q V@.@W) L> U




L VG WGW HI

G

.

− δ L...
 


 !"#$
+=
%&'&&&()
*+,-./0(
1.
(%&!2$+&*13
*'"×).%4*!($.÷.5*!(%3!
5+ &%6"$*&.7%5!(%&!"#
%5%'8

)6$+*9
%&!"#5%++$:*%$+3
$+*.
;(%&"!<=*!(!%&&2!%6*
#+..;("!(+.>
.<8
.<8?
'9<9@)'8A8?)
B
"
C979"99D
E
9(F! &"8$+.%&88
. 
%"!<=+(%.'G÷@)=(6.G'3
).
H5+$0%2"#+1 F
IJ
0
9J
:
*!(+K'56&()
J0
J:
J0
J:

"
J
0
L.<7
7/
9J
:
L'.G÷.@)7
7/
5JLJ
0
AJ
:
L'.÷.)8
7/
M%2$  F

=
N

=α
N

=α
N
=δ
N
δλ =
N
αλ
α
λ
α
+
+
=
N

=
η
%7

%&0%2 F
+=


AO

L


tính toán vách cứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán vách cứng - Người đăng: Tran Tuan Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tính toán vách cứng 9 10 296