Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán xà gồ mái

Được đăng lên bởi hien06b
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÝnh to¸n xµ gå m¸i
T¶i träng vµ s¬ ®å tÝnh.
1.T¶i träng.

 
 
 
 
!"#$ %&% ' '&'
C150x50x20x1.9
'&(' 
)*
+,-./0 1( 
%&1
12 
2.ThiÕt kÕ.
34567
15%
89)*:7;&
'1&' 
1' 
<==&
+#>?5@- 
A0
%&'( '1&' '&('
A0 B'&C 
%&'( 1' '&('
D%&B' 
2&BC1D2% 
B'&(E1E 
E&E%B2CD 
D%&(B(%' 
F@G?@HI"I7)7;5 JK==L
M"=
+N+-%7
)*O=P=G?,Q5NIRL)SE1ET%22D4
)*U)5NIR9"R0
/

0/

0
V*)9"#W=64=&
VX IG,-&+JN# Y#RZI
[<=9)?+-=5,5N+U)7;- 


0\/0


0\/0
FZU)6<- =) 97]5W
M" =0
A

0


&=

^9"=

?" =RG)P= _&
A

0
A

0
` ,-L)=#WTaRTR&9"4-=0D&E%
)
&
=U)+7;L)=#W9R=
A

0A

&=0
A

R
0A

&)=0
A

0A

&=0
A

R
0A

&)=0
X7 5N#5?)=5@G=
3b3R7)A9AR>R+=L)=#W)c5@G
F@G?X7*F69dK= #5?)G9N
σ =σ
x
+σ
y
=
M
x
W
x
+
M
x
W
y
γ ×R
¿
¿
+
+
Tính toán xà gồ mái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán xà gồ mái - Người đăng: hien06b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tính toán xà gồ mái 9 10 585