Ktl-icon-tai-lieu

tính vách nhà cao tầng bằng etabs

Được đăng lên bởi nguoidixayho
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2167 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ÖÙNG DUÏNG ETABS-TRONG THIEÁT KEÁ
ÖÙNG DUÏNG ETABS TRONG THIEÁT KEÁ KEÁT
CAÁU VAÙCH CÖÙNG NHAØ CAO TAÀNG
NOTES: Vôùi caùc coâng trình nhaø cao taàng phaàn töû vaùch laø khoâng theå thieáu.Coù
nhieàu quan ñieåm thieát keá vaùch.Nhöng ôû baøi 1 toâi xin ñöôïc trình baøy quan ñieåm
tính vaùch nhö sau: Xem vaùch laø caáu kieän coät chòu neùn uoán vaø tính vaùch nhö
bình thöôøng.Keát hôïp vôùi Etabs ñeå thieát keá vaø coù ñieàu chænh ñeå boá trí theùp cho
hôïp lyù.
- Vaùch coù nhieàu daïng nhöng chuùng ta neân ñöa veà daïng vaùch coù hình chöõ nhaät
ñeå deã daøng tính toaùn.Nhö sau:
X
Y
Nz
1 1'
Mx
B
H/5 H/5
Theùp caáu taïo a=200
H
Vic tính toaùn theùp chuû yeáu trong 2 vuøng 1 vaø 1’.Theùp trong vuøng giöõa ñöôïc
ñaët theo caáu taïo.Thöôøng laø Ф16a200(Ф>12).Baøi toaùn ñaët ra : Sau khi ngöôøi
söû duïng xuaát ra ñöôïc noäi löïc trong vaùch( Etabs) goàm momen Mx vaø löïc doïc
Nz.Chuùng ta lôïi duïng Etabs thieát keá theùp cho chuùng ta(chieàu cao vaùch chính
laø chieàu cao taàng nhaø)
Caùc thoâng soá ñieàu chænh ñeå Etabs thieát keá theo TCVN
Giaù trò f
c
töông öùng vôùi Maùc Beâ toâng theo TCVN
Maùc Beâ
toâng
200 250 300 350 400 500
R
n
(kg/cm
2
)
90 110 130 155 170 215
ttk1204@yahoo.com
1
f'
c
(T/m
2
)
1822 2244 2673 3219 3552 4579
http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net
tính vách nhà cao tầng bằng etabs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính vách nhà cao tầng bằng etabs - Người đăng: nguoidixayho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
tính vách nhà cao tầng bằng etabs 9 10 743