Ktl-icon-tai-lieu

TỔ CHỨC MEMORY

Được đăng lên bởi Love Moon
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

TrườngĐạiHọcSàiGòn

KhoaĐiệnTử-ViễnThông

BáoCáo
BáoCáo

MônHọc:KIẾNTRÚC
MônHọc:KIẾNTRÚC MÁY
MÁY TÍNH
TÍNH

CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC MEMORY

4/27/14

Nhóm2-DDT1111

1

LOGO

TrườngĐạiHọcSàiGòn

KhoaĐiệnTử-ViễnThông

GVHD:Ths.NguyễnHữuPhúc
GVHD:Ths.NguyễnHữuPhúc
SinhViênThựcHiện:

ĐoànMinhCảnh–MSSV:3111500006
TháiNguyễnChíThành– MSSV: 3111500018

4/27/14

Nhóm 2-DDT1111

2

NộiDung

1

TổngquanvềtổchứcbộnhớcủamáytínhIBM PC

2

Phânloạibộnhớ:PrimaryMemoryvàSecondaryMenmory

3

QúatrìnhCPUđọcbộnhớvàghibộnhớ

44

4/27/14

BộnhớCache

Nhóm2-DDT1111

3

TổngquanvềtổchứcbộnhớcủamáytínhIBM PC

 Bộnhớ(Memory)laønôichöùachöôngtrìnhvaødöõlieäu.
Ñônvòñoboänhôù:Bit:ñônvòboänhôùnhoûnhaátlaøbit.Moãibitcoùtheålöutröõ1trong2traïngthaùilaø0vaø1.
Byte = 8 bits,ñöôïcñaùnhchæsoátöø0ñeán7baétñaàutöøphaûisangtraùi.
Kbyte = 1024bytes = 2

10
bytes.

Mbyte= 1024Kbytes = 2
Gbyte=1024Mbytes = 2

4/27/14

10
Kbytes.

10
Mbytes.

Nhóm2-DDT1111

4

TổngquanvềtổchứcbộnhớcủamáytínhIBM PC

Cácđặctrưngcủabộnhớ

VịTrí
VịTrí

Dunglượng
Dunglượng

Đơnvịtruyền
Đơnvịtruyền

4/27/14

 BêntronCPU:tậpthanhghi,cache
 BêntronCPU:tậpthanhghi,cache
 Bộnhớtrong:bộnhớchínhvàcache
 Bộnhớtrong:bộnhớchínhvàcache
 Bộnhớngoài:cácthiếtbịnhớ,HHD,SSD,RAID
 Bộnhớngoài:cácthiếtbịnhớ,HHD,SSD,RAID

 Độdàitừnhớ(tínhbằngbít)
 Độdàitừnhớ(tínhbằngbít)
 Sốlượngtừnhớ
 Sốlượngtừnhớ

 Từnhớ
 Từnhớ
 Khốinhớ
 Khốinhớ
Nhóm2-DDT1111

5

TổngquanvềtổchứcbộnhớcủamáytínhIBM PC

Phướngpháptruynhập
Phướngpháptruynhập

Hiệunăng
Hiệunăng

4/27/14

 Truycậptuầntự(băngtừ)
 Truycậptuầntự(băngtừ)
 Truycậptrựctiếp(cácloạiđĩa)
 Truycậptrựctiếp(cácloạiđĩa)
 Truycậpngẫunhiên(bộnhớbándẫn)
 Truycậpngẫunhiên(bộnhớbándẫn)
 Truycậpliênkết(Cache)
 Truycậpliênkết(Cache)

 Thờigiantruynhập
 Thờigiantruynhập
 Chukỳtruyxuấtbộ
 Chukỳtruyxuấtbộ
 Sốlượngtừnhớ
 Sốlượngtừnhớ

Kiểubộnhớvậtlý
Kiểubộnhớvậtlý

 Bộnhớbándẫn
 Bộnhớbándẫn
 Bộnhớtừ
 Bộnhớtừ
 BộnhớQuang
 BộnhớQuang

Cácđặctínhvậtlý
Cácđặctínhvậtlý

 Khảbiến/khôngkhảbiến
 Khảbiến/khôngkhảbiến
 Xóađược/khôngxóađược
 Xóađược/khôngxóađược
Nhóm2-DDT1111

6

Phânloạibộnhớ:PrimaryMemoryvàSecondaryMenmory

 Việcphânđịnhbộnhớsơcấp(bộnhớtronghay Primary Memory)vàbộnhớthứcấp(bộnhớngoài/ Secondary
Memory)làdựatrêntốcđộtruycậpcủacácloạibộnhớ

 Bộnhớtronghay PrimaryMemorycònđượcgọilàbộnhớchínhhaybộnhớtrungtâm.
 Bộnhớngoài/ SecondaryMemory:làbộnhớphụnằmngoàihộpCPU.
→Floppy disk, Tapes, Compact discs …làsecondary Memory.

 Chialàm2loại: RAMvàROM

4/27/14

Nhóm 2-DDT1...
LOGO
BáoCáo
MônHọc:KIẾNTRÚC MÁY TÍNH
BáoCáo
MônHọc:KIẾNTRÚC MÁY TÍNH
TrườngĐạiHọcSàiGòn KhoaĐiệnTử-ViễnThông
CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC MEMORY
4/27/14 Nhóm2-DDT1111 1
TỔ CHỨC MEMORY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔ CHỨC MEMORY - Người đăng: Love Moon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
TỔ CHỨC MEMORY 9 10 341