Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức sản xuất cơ khí

Được đăng lên bởi Pham Minh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1.

Tổ chức Sản xuất Cơ khí 21 CHƯƠNG VI TỔ CHỨC CHUẨN BỊ KỸ THUẬT
TRONG SẢN XUẤT 6.1. Nội dung, nhiệ m vụ và các giai đoạn của chuẩn bị kỹ
thuật trong sản xuất. 6.1.1. Nội dung của chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất.
Chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất là toàn bộ các công việc có liên quan đến
thiết kế mới, hoàn thiện các kết cấu và quy trình công nghệ nhằm nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhìn chung tổ chức kỹ thuật trong sản
xuất bao gồm những dạng công việc sau: - Thiết kế mới và hoàn thiện kết cấu
cũ của nhà máy để tạo ra những bản vẽ cũ với đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. Thiết kế mới và hoàn thiện các quy trình công nghệ cũ để tạo ra những phiếu
nguyên công, mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ tổ chức chỗ làm việc của phân
xưởng. - Lập ra những tiêu chuẩn kỹ thuật để xác định khối lượng gia công,
để tính toán nhu cầu của sản xuất về cán bộ, công nhân, về nguyên vật liệu,
về thiết bị, về năng lượng và các nhu cầu khác. - Thiết kế và chế tạo các
trang bị công nghệ, bao gồm dụng cụ cắt, dụng cụ đo, đồ gá, khuôn mẫu và
các dụng cụ lắp ráp. - Hiệu chỉnh quy trình công nghệ trực tiếp trong điều
kiện phân xưởng, tại chỗ làm việc nhằm mục đích ứng dụng những quy trình
công nghệ tiên tiến, chế độ cắt tối ưu và các trang bị công nghệ hợp lý. 6.1.2.
Nhiệm vụ của chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất. Chuẩn bị kỹ thuật trong bất
kỳ nhà máy cơ khí nào đều có 3 nhiệm vụ: - Chuẩn bị kỹ thuật phải hướng tới
việc sử dụng các kết cấu mới của nhà máy và công nghệ chế tạo tiên tiến. Tạo ra điều kiện thuận lợi cho nhịp sản xuất của nhà máy theo kế hoạch của
cấp trên đặt ra - Giải quyết vấn đề giảm thời gian, khối lượng và giá thành
chế tạo chi tiết (hay sản phẩm). 6.1.3. Các giai đoạn của chuẩn bị kỹ thuật
trong sản xuất. Chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất có thể chia ra 4 giai đoạn: Giai đoạn nghiên cứu: ở giai đoạn này người ta thực hiện các công việc
nghiên cứu kinh nghiệm thiết kế kết cấu của sản phẩm, đồng thời thực hiện
các phép tính toán sơ đồ kết cấu, nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu mới,
tính toán hiệu quả kinh tế của phương án đưa ra. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ
môn CNCTM

2.

Tổ chức Sản xuất Cơ khí 22 - Giai đoạn chuẩn bị thiết kế: ở giai đoạn
này người ta thiết kế ra những kết cấu mới và có thể chế tạo ra các sản phẩm
mẫu nhằm hoàn thiện kết cấu theo yêu cầu đặt ra. - Giai đoạn chuẩn bị công
nghệ: ở giai đoạn này người ta lập quy trình công nghệ, chọn phương án kiểm
tra, xây dựng các tiêu chuẩn về vật liệu, lao động. - Giai đoạn tổ chức: nhiệm
vụ của giai đoạn nà...
1. Tổ chức Sản xuất Cơ khí 21 CHƯƠNG VI TỔ CHỨC CHUẨN BỊ KỸ THUẬT
TRONG SẢN XUẤT 6.1. Nội dung, nhiệ m vụ và các giai đoạn của chuẩn bị kỹ
thuật trong sản xuất. 6.1.1. Nội dung của chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất.
Chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất là toàn bộ các công việc có liên quan đến
thiết kế mới, hoàn thiện các kết cấu và quy trình công nghệ nhằm nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhìn chung tổ chức kỹ thuật trong sản
xuất bao gồm những dạng công việc sau: - Thiết kế mới và hoàn thiện kết cấu
cũ của nhà máy để tạo ra những bản vẽ cũ với đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. -
Thiết kế mới và hoàn thiện các quy trình công nghệ cũ để tạo ra những phiếu
nguyên công, mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ tổ chức chỗ làm việc của phân
xưởng. - Lập ra những tiêu chuẩn kỹ thuật để xác định khối lượng gia công,
để tính toán nhu cầu của sản xuất về cán bộ, công nhân, về nguyên vật liệu,
về thiết bị, về năng lượng và các nhu cầu khác. - Thiết kế và chế tạo các
trang bị công nghệ, bao gồm dụng cụ cắt, dụng cụ đo, đồ gá, khuôn mẫu và
các dụng cụ lắp ráp. - Hiệu chỉnh quy trình công nghệ trực tiếp trong điều
kiện phân xưởng, tại chỗ làm việc nhằm mục đích ứng dụng những quy trình
công nghệ tiên tiến, chế độ cắt tối ưu và các trang bị công nghệ hợp lý. 6.1.2.
Nhiệm vụ của chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất. Chuẩn bị kỹ thuật trong bất
kỳ nhà máy cơ khí nào đều có 3 nhiệm vụ: - Chuẩn bị kỹ thuật phải hướng tới
việc sử dụng các kết cấu mới của nhà máy và công nghệ chế tạo tiên tiến. -
Tạo ra điều kiện thuận lợi cho nhịp sản xuất của nhà máy theo kế hoạch của
cấp trên đặt ra - Giải quyết vấn đề giảm thời gian, khối lượng và giá thành
chế tạo chi tiết (hay sản phẩm). 6.1.3. Các giai đoạn của chuẩn bị kỹ thuật
trong sản xuất. Chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất có thể chia ra 4 giai đoạn: -
Giai đoạn nghiên cứu: ở giai đoạn này người ta thực hiện các công việc
nghiên cứu kinh nghiệm thiết kế kết cấu của sản phẩm, đồng thời thực hiện
các phép tính toán sơ đồ kết cấu, nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu mới,
tính toán hiệu quả kinh tế của phương án đưa ra. GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ
môn CNCTM
2. Tổ chức Sản xuất Cơ khí 22 - Giai đoạn chuẩn bị thiết kế: ở giai đoạn
này người ta thiết kế ra những kết cấu mới và có thể chế tạo ra các sản phẩm
mẫu nhằm hoàn thiện kết cấu theo yêu cầu đặt ra. - Giai đoạn chuẩn bị công
nghệ: ở giai đoạn này người ta lập quy trình công nghệ, chọn phương án kiểm
tra, xây dựng các tiêu chuẩn về vật liệu, lao động. - Giai đoạn tổ chức: nhiệm
vụ của giai đoạn này là xây dựng mặt bằng bố trí máy, tính toán số lượng
công nhân phục vụ dây chuyển sản xuất. 6.2. Tổ chức chuẩn bị thiết kế trong
sản xuất. Chuẩn bị thiết kế trong sản xuất gồm 5 giai đoạn. - Xác định nhiệm
vụ kỹ thuật: là xác định những đặc tính kỹ thuật và các chỉ tiêu chất lượng,
đồng thời cả chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. - Thành lập tài liệu kỹ
thuật: là thành lập các tài liệu thiết kế, các tài liệu này phải chứa đựng các
luận chứng về kinh tế và kỹ thuật của sản phẩm được thiết kế. - Thiết kế bản
vẽ: là phải tạo ra toàn bộ các tài liệu về kết cấu của sản phẩ m như các kích
thước cơ bản của chi tiết và cả kích thước khuôn khổ của sản phẩm. - Hoàn
chỉnh tài liệu kỹ thuật: hiệu chỉnh lại các bản vẽ của sản phẩm sau giai đoạn
thiết kế bản vẽ, đồng thời giai đoạn này phải thực hiện việc tính toán độ bền
Tổ chức sản xuất cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức sản xuất cơ khí - Người đăng: Pham Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổ chức sản xuất cơ khí 9 10 158