Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức và quản lý đề tài NCKH ở Nhật Bản

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổ chức và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học ở Nhật
Hồ Tú Bảo
Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhật Bản không chỉ là một cường quốc về kinh tế, mà còn là một cường quốc về khoa học
và công nghệ. Nói cách khác, kinh tế Nhật Bản mạnh cũng vì có nền khoa học và công
nghệ mạnh, và ngược lại. Là một nước không có truyền thống khoa học và công nghệ từ
nhiều thế kỷ trước như các nước châu Âu, Nhật Bản đã làm được nhiều điều đáng nể về
khoa học và công nghệ trong một thế kỷ vừa qua. Bài viết này nhằm giới thiệu một số
thông tin về tổ chức và quản lý các đề tài nghiên cứu ở Nhật Bản.

1. Quản lý đề tài và kinh phí nghiên cứu khoa học ở Nhật Bản
Kinh phí của Nhật Bản dành cho khoa học và công nghệ (KH&CN) trong năm tài chính
2008 (từ 1/4/2008 đến 31/3/2009) là 3.570 tỷ yên (tương đương 32.45 tỷ USD, nếu tính 1
USD bằng 110 yên), chiếm 7,55% của 47.840 tỷ yên (435 tỷ USD) của toàn bộ chi tiêu
quốc gia năm 2008. Kinh phí này được phân bổ cho các đề án và chương trình KH&CN
do nhiều Bộ và cơ quan quản lý, trong đó MEXT (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa
học và Công nghệ) nhận 2.318,2 tỷ yên (21.07 tỷ USD, 65%), METI (Bộ Kinh tế,
Thương mại và Công nghiệp) nhận 512,7 tỷ yên (4.66 tỷ USD, 14%), MOD (Bộ Quốc
phòng) nhận 184,1 tỷ yên (1.67 tỷ USD, 5%), MHLW (Bộ Y tế, Lao động, và Phúc lợi
Xã hội) nhận 136,4 tỷ yên (1,24 tỷ USD, 4%), … Việc phân bổ này do MOF (Bộ Tài
chính) quyết định, dựa trên đánh giá của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ
(SCTP, là tổ chức cố vấn của Hội đồng Chính phủ) về các đề án và chương trình
KH&CN do các Bộ đề xuất. Hàng năm, CSTP đánh giá các đề xuất này theo các loại S
(xuất sắc), A (rất tốt), B (tốt), và C (cần phản biện lại) [1].
Bảng 1 so sánh kinh phí khoa học và công nghệ của Mỹ, Đức, Pháp, Anh và Nhật Bản
trong năm 2005 [2]. Đây chỉ là một so sánh tương đối, vì một vài số liệu chỉ lấy được từ
những năm trước hoặc quan niệm ‘nghiên cứu viên’ của các nước có thể khác nhau. Tuy
nhiên, bảng này cũng cho thấy kinh phí trung bình cho mỗi nghiên cứu viên của các nước
này khá ngang bằng nhau, quãng 25 nghìn USD một người mỗi năm. Đáng lưu ý là trong
các kinh phí KH&CN này, kinh phí từ chính phủ của Mỹ, Anh, Đức chỉ chiếm quãng
30%, cao nhất là Pháp (37%) và thấp nhất là Nhật (19%).
Ở Nhật, một phần lớn kinh phí KH&CN mỗi Bộ nhận từ nhà nước lại được giao cho một
số tổ chức và viện nghiên cứu thực hiện. Bảng 2 cho thấy kinh phí được phân bổ cho một
số viện và tổ chức như thế nào, trong đó...
1
T chc và qun lý đề tài nghiên cu khoa hc Nht
H Tú Bo
Vin Khoa hc và Công ngh Tiên tiến Nht Bn
Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam
Nht Bn không ch là mt cường quc v kinh tế, mà còn là mt cường quc v khoa hc
và công ngh. Nói cách khác, kinh tế Nht Bn mnh cũng vì có nn khoa hc và công
ngh mnh, và ngược li. Là mt nước không có truyn thng khoa hc và công ngh t
nhiu thế k trước như các nước châu Âu, Nht Bn đã làm được nhiu điu đáng n v
khoa hc và công ngh trong mt thế k va qua. Bài viết này nhm gii thiu mt s
thông tin v t chc và qun lý các đề tài nghiên cu Nht Bn.
1. Qun lý đề tài và kinh phí nghiên cu khoa hc Nht Bn
Kinh phí ca Nht Bn dành cho khoa hc và công ngh (KH&CN) trong năm tài chính
2008 (t 1/4/2008 đến 31/3/2009) là 3.570 t yên (tương đương 32.45 t USD, nếu tính 1
USD bng 110 yên), chiếm 7,55% ca 47.840 t yên (435 t USD) ca toàn b chi tiêu
quc gia năm 2008. Kinh phí này được phân b cho các đề án và chương trình KH&CN
do nhiu B và cơ quan qun lý, trong đó MEXT (B Giáo dc, Văn hóa, Th thao, Khoa
hc và Công ngh) nhn 2.318,2 t yên (21.07 t USD, 65%), METI (B Kinh tế,
Thương mi và Công nghip) nhn 512,7 tn (4.66 t USD, 14%), MOD (B Quc
phòng) nhn 184,1 t yên (1.67 t USD, 5%), MHLW (B Y tế, Lao động, và Phúc li
Xã hi) nhn 136,4 t yên (1,24 t USD, 4%), … Vic phân b này do MOF (B Tài
chính) quyết định, da trên đánh giá ca Hi đồng Chính sách Khoa hc và Công ngh
(SCTP, là t chc c vn ca Hi đồng Chính ph) v các đề án và chương trình
KH&CN do các B đề xut. Hàng năm, CSTP đánh giá các đề xut này theo các loi S
(xut sc), A (rt tt), B (tt), và C (cn phn bin li) [1].
Bng 1 so sánh kinh phí khoa hc và công ngh ca M, Đức, Pháp, Anh và Nht Bn
trong năm 2005 [2]. Đây ch là mt so sánh tương đối, vì mt vài s liu ch ly đưc t
nhng năm trước hoc quan nim ‘nghiên cu viên’ ca các nước có th khác nhau. Tuy
nhiên, bng này cũng cho thy kinh phí trung bình cho mi nghiên cu viên ca các nước
này khá ngang bng nhau, quãng 25 nghìn USD mt người mi năm. Đáng lưu ý là trong
các kinh phí KH&CN này, kinh phí t chính ph c
a M, Anh, Đức ch chiếm quãng
30%, cao nht là Pháp (37%) và thp nht là Nht (19%).
Nht, mt phn ln kinh phí KH&CN mi B nhn t nhà nước li được giao cho mt
s t chc và vin nghiên cu thc hin. Bng 2 cho thy kinh phí được phân b cho mt
s vin và t chc như thế nào, trong đó NEDO, JST, và JSPS là ba cơ quan không làm
nghiên cu KH&CN nhưng chu trách nhim t chc, phân b và qun lý mt s loi đề
tài KH&CN.
Tổ chức và quản lý đề tài NCKH ở Nhật Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức và quản lý đề tài NCKH ở Nhật Bản - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tổ chức và quản lý đề tài NCKH ở Nhật Bản 9 10 501