Ktl-icon-tai-lieu

Toán chuyên đề

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
TOÁN KỸ THUẬT
Credit: 2
Text book: Advanced Engineering Mathematics, Dean G. Duffy,
CRC Press LLC, 1998.
NỘI DUNG
Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 4.

Lý thuyết trường
Hàm biến phức
Biến đổi Fourier
Biến đổi Laplace

1

CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT TRƯỜNG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

CHƯƠNG 2.

HÀM BIẾN PHỨC

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CHƯƠNG 3.

BIẾN ĐỔI FOURIER

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

CHƯƠNG 4.

BIẾN ĐỔI LAPLACE

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

...
BÀI GING MÔN HC
TOÁN K THUT
Credit: 2
Text book:
Advanced Engineering Mathematics, Dean G. Duffy,
CRC Press LLC, 1998.
NI DUNG
Chương 1. Lý thuyết trường
Chương 2. Hàm biến phc
Chương 3. Biến đổi Fourier
Chương 4. Biến đổi Laplace
1
Toán chuyên đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán chuyên đề - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Toán chuyên đề 9 10 265