Ktl-icon-tai-lieu

tối ưu hóa trong công nghệ sinh học

Được đăng lên bởi buitinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 36 (2015): 21-28

TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY POLYSACCHARIDE VÀ TANNIN
TRONG NẤM LINH CHI ĐỎ (Ganoderma lucidum)
Phạm Bảo Trương1 và Nguyễn Minh Thủy2
1
2

Cao học CNTP K19, Trường Đại học Cần Thơ
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung:
Ngày nhận: 15/08/2014
Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:
Effects of temperature and
time on extraction of
polysaccharide and tannins
from red lingzhi (Ganoderma
lucidum)
Từ khóa:
Nấm linh chi, nhiệt độ, thời
gian, polysaccharide, tannin
Keywords:
Lingzhi mushroom,
temperature, time,
polysaccharides, tannins

ABSTRACT
The effects of temperature (70130oC) and extraction time (1590
minutes) on the polysaccharide and tannin content of red lingzhi were
studied. Optimizing extraction process was realized based on the
experimental design of times and temperatures. The results showed that
temperature of 130°C and extraction time of 30 minutes produced the
highest polysaccharide content (684.1 ±14.5 mg/l). Meanwhile, the highest
tannin content (630.9 ±18.2 mg/l) achieved by implementing the extraction
process at temperature of 120°C for 45 minutes. A response surface model
to describe the combined temperature and time effects on the extraction of
polysaccharide (or tannin) content was presented.
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở khảo sát ảnh hưởng của nhiệt
độ (70130oC) và thời gian trích ly (1590 phút) đến hàm lượng
polysaccharide và tannin trong nấm linh chi đỏ. Tối ưu hóa quy trình
trích ly được thực hiện dựa trên bố trí thí nghiệm về thời gian và nhiệt độ.
Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ 130oC và thời gian trích ly 30 phút
cho hàm lượng polysaccharide trong nước linh chi cao nhất (684,1 ± 14,5
mg/l). Trong khi đó, hàm lượng tannin cao nhất (630,9 ±18,2 mg/l) đạt
được khi thực hiện quá trình trích ở nhiệt độ 120oC và thời gian 45 phút.
Mô hình bề mặt đáp ứng diễn tả ảnh hưởng của kết hợp nhiệt độ và thời
gian trích ly đến hàm lượng polysaccharide (hoặc tannin) được xác định.
trong tất cả các loại dung môi thì nước được xem là
loại dung môi tốt nhất cho quá trình trích ly bởi vì
nước không độc hại, không dễ cháy, giá thành rẻ và
có thể ứng dụng trong sản xuất thực phẩm một
cách dễ dàng (Herrer et al., 2006). Tùy thuộc vào
điều kiện nhiệt độ có thể trích ly được các nhóm
chất khác nhau bao gồm các hợp chất phân cực
được trích ly ở nhiệt độ thấp và các hợp chất không
phân cực được...
Tp chí Khoa hc Trường Đại hc Cn Thơ Phn B: Nông nghip, Thy sn và Công ngh Sinh hc: 36 (2015): 21-28
21
TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY POLYSACCHARIDE VÀ TANNIN
TRONG NẤM LINH CHI ĐỎ (Ganoderma lucidum)
Phạm Bảo Trương
1
và Nguyễn Minh Thủy
2
1
Cao hc CNTP K19, Trường Đại hc Cn Thơ
2
Khoa Nông nghip & Sinh hc ng dng, Trường Đại hc Cn Thơ
Thông tin chung:
Ngày nhn: 15/08/2014
Ngày chp nhn: 26/02/2015
Title:
Effects of temperature and
time on extraction of
p
olysaccharide and tannins
f
rom red lingzhi (Ganoderma
lucidum)
T khóa:
Nm linh chi, nhit độ, thi
gian, polysaccharide, tannin
Keywords:
Lingzhi mushroom,
temperature, time,
p
olysaccharides, tannins
ABSTRACT
The effects of temperature (70
130
o
C) and extraction time (15
90
minutes) on the polysaccharide and tannin content of red lingzhi were
studied. Optimizing extraction process was realized based on the
experimental design of times and temperatures. The results showed that
temperature of 130°C and extraction time of 30 minutes produced the
highest polysaccharide content (684.1 ±14.5 mg/l). Meanwhile, the highest
tannin content (630.9 ±18.2 mg/l) achieved by implementing the extraction
process at temperature of 120°C for 45 minutes. A response surface model
to describe the combined temperature and time effects on the extraction o
f
polysaccharide (or tannin) content was presented.
TÓM TẮT
Nghiên cu được thc hin trên cơ s kho sát nh hưởng ca nhit
độ (70
130
o
C) và thi gian trích ly (15
90 phút) đến hàm lượng
polysaccharide và tannin trong nm linh chi đỏ. Ti ưu hóa quy trình
trích ly được thc hin da trên b trí thí nghim v thi gian và nhit độ.
Kết qu nghiên cu cho thy nhit độ 130
o
C và thi gian trích ly 30 phút
cho hàm lượng polysaccharide trong nước linh chi cao nht (684,1 ± 14,5
mg/l). Trong khi đó, hàm lượng tannin cao nht (630,9 ±18,2 mg/l) đạt
được khi thc hin quá trình trích nhit độ 120
o
C và thi gian 45 phút.
Mô hình b mt đáp ng din t nh hưởng ca kết hp nhit độ và thi
gian trích ly đến hàm lượng polysaccharide (hoc tannin) được xác định.
1 GIỚI THIỆU
Nấm linh chi (ganoderma lucidum) cung cấp
một lượng đáng kể các chất hoạt tính sinh học
như polysaccharide (giàu
-glucan), tannin,
triterpenoid, steroid, saponin… Trong đó,
polysaccharide được xem là nhóm chất rất quan
trọng bởi chúng khả năng chống lại tế bào
ung thư (Sakai Chihara, 1995) tannin
nhóm chất có khả năng chống oxy hóa rất cao.
Việc trích ly các hoạt chất sinh học trong nấm
linh chi ph thuộc vào rất nhiều yếu tố như loại
dung môi, nhiệt độ trích ly, thời gian trích ly…
trong tất cả các loại dung môi thì nước được xem là
loại dung môi tốt nhất cho quá trình trích ly bởi vì
nước không độc hại, không dễ cháy, giá thành rẻ và
thể ứng dụng trong sản xuất thực phẩm một
cách dễ dàng (Herrer et al., 2006). Tùy thuc vào
điều kiện nhiệt độ thể trích ly được các nhóm
chất khác nhau bao gồm các hợp chất phân cực
được trích ly ở nhiệt độ thấp và các hợp chất không
phân cực được trích ly nhiệt độ cao (trên 100
o
C).
Trích ly nhiệt độ dưới 100
o
C sẽ xảy ra quá trình
hòa tan các phân tử polysaccharide mạch ngắn
tannin hòa tan, ngưc li trích ly trên 100
o
C sẽ xảy
tối ưu hóa trong công nghệ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tối ưu hóa trong công nghệ sinh học - Người đăng: buitinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tối ưu hóa trong công nghệ sinh học 9 10 67