Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt Ảnh hưởng của phụ gia E10 và D5

Được đăng lên bởi Nguyễn Khánh Tùng
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1MỞ ĐẦU
Ngày nay thế giới đang phải đối mặt với một thực tế là nguồn nhiên
liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi
trường do khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải cũng đang trở nên
đáng báo động.
Một hướng đang tập trung nghiên cứu góp phần giải quyết vấn đề trên
là sử dụng nhiên liệu sinh học (NLSH) phối trộn cùng nhiên liệu hóa
thạch, trong đó ethanol đang được quan tâm. Để nhiên liệu khoáng pha
ethanol có được các tính chất và chất lượng đáp ứng được yêu cầu kỹ
thuật, biện pháp hiệu quả nhất là sử dụng phụ gia.
Để thuận tiện trong cách gọi, hỗn hợp giữa NLSH và nhiên liệu khoáng
với các tỷ lệ pha khác nhau đều gọi chung là NLSH. Tuy nhiên, để phân
biệt thì cần chỉ rõ tỷ lệ NLSH/nhiên liệu khoáng và viết theo ký hiệu
riêng. Ví dụ: NLSH E5, E10, D5, D10, B10, B20... hay xăng sinh học E5
(hỗn hợp gồm 5% ethanol và 95% xăng khoáng, còn gọi la gasohol E5),
diesel sinh học D5 (hỗn hợp gồm 5% ethanol và 95% diesel khoáng, còn
gọi là disohol D5), diesel sinh học B10 (hỗn hợp gồm 10% bio diesel và
90% diesel)...
Song song với nghiên cứu pha ethanol vào xăng và đã thành công cho
nhiên liệu E5 và tiến tới E10, ở nước ta cũng dần từng bước phát triển cho
nhiên liệu diesel pha ethanol vì những lý do đã trình bày ở trên và do nước
ta chưa sản xuất biodiesel ở quy mô công nghiệp mà mới ở mức thử
nghiệm, nhỏ lẻ và giá thành cao nên thời điểm này chưa áp dụng phối trộn
biodiesel với diesel khoáng, bước đầu nghiên cứu ứng dụng cho nhiên liệu
diesohol D5 (tỷ lệ pha 5% ethanol và 95% diesel). Do đó việc nghiên cứu
phát triển phụ gia cho loại nhiên liệu này cũng trở nên cấp thiết và có vai
trò rất quan trọng.
ệ
ần cải thiệ
Phụ gia cho xăng pha ethanol và phụ gia cho diesel pha ethanol về mặt
nguyên tắc cũng giống như phụ gia cho xăng và diesel khoáng. Tuy nhiên,
do tính chất đặc thù nên trong thành phần phụ gia sử dụng cho các loại
nhiên liệu này cần có sự thay đổi sao cho phù hợp.
Trên thế giới, đã có những công ty, tổ chức nghiên cứu và sử dụng phụ
gia cho NLSH. Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu cụ thể để tìm ra phụ gia
có đủ các tính năng cho NLSH để ứng dụng có hiệu quả. Đề tài “Nghiên

-2cứu ảnh hưởng của phụ gia nhiên liệu sinh học E10 và D5 đến các chỉ
tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ” hướ
về phát triển và ứng dụng phụ gia cho NLSH đáp ứng cho NLSH ở
nước ta, góp phần cắt giảm lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giảm phát
thải của thực tiễn. Đề tài còn góp phần thực hiện đúng lộ áp dụng tỷ lệ
phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiê...
- 1 -
MỞ ĐẦU
Ngày nay thế giới đang phải đối mt vi mt thc tế ngun nhiên
liu hóa thch ngày càng cn kit. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhim môi
trưng do khí thi t các phương tiện giao thông vn tải cũng đang trở nên
đáng báo động.
Một hướng đang tp trung nghiên cu góp phn gii quyết vấn đề trên
s dng nhiên liu sinh hc (NLSH) phi trn cùng nhiên liu hóa
thch, trong đó ethanol đang được quan tâm. Để nhiên liu khoáng pha
ethanol được các tính cht và chất lượng đáp ứng được yêu cu k
thut, bin pháp hiu qu nht là s dng ph gia.
Để thun tin trong cách gi, hn hp gia NLSH và nhiên liu khoáng
vi c t l pha khác nhau đu gi chung là NLSH. Tuy nhiên, để phân
bit thì cn ch t l NLSH/nhiên liu khoáng và viết theo hiu
riêng. d: NLSH E5, E10, D5, D10, B10, B20... hay xăng sinh hc E5
(hn hp gồm 5% ethanol và 95% xăng khoáng, còn gi la gasohol E5),
diesel sinh hc D5 (hn hp gm 5% ethanol 95% diesel khoáng, còn
gi là disohol D5), diesel sinh hc B10 (hn hp gm 10% bio diesel
90% diesel)...
Song song vi nghiên cứu pha ethanol vào xăng và đã thành công cho
nhiên liu E5 và tiến ti E10, nước ta cũng dần từng bưc phát trin cho
nhiên liu diesel pha ethanol vì những lý do đã trình bày ở trên và do nước
ta chưa sản xut biodiesel quy công nghip mi mc th
nghim, nh l và giá thành cao nên thời điểm này chưa áp dụng phi trn
biodiesel với diesel khoáng, bước đầu nghiên cu ng dng cho nhiên liu
diesohol D5 (t l pha 5% ethanol 95% diesel). Do đó việc nghiên cu
phát trin ph gia cho loi nhiên liệu này cũng trở nên cp thiết vai
trò rt quan trng.
n ci thi
Ph gia cho xăng pha ethanol phụ gia cho diesel pha ethanol v mt
nguyên tắc cũng giống như phụ gia cho xăng và diesel khoáng. Tuy nhiên,
do tính chất đặc thù nên trong thành phn ph gia s dng cho các loi
nhiên liu này cn có s thay đổi sao cho phù hp.
Trên thế giới, đã những công ty, t chc nghiên cu và s dng ph
gia cho NLSH. Ti Việt Nam chưa nghiên cu c th để tìm ra ph gia
đủ các tính năng cho NLSH để ng dng hiu qu. Đề tài Nghiên
Tóm tắt Ảnh hưởng của phụ gia E10 và D5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt Ảnh hưởng của phụ gia E10 và D5 - Người đăng: Nguyễn Khánh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tóm tắt Ảnh hưởng của phụ gia E10 và D5 9 10 538