Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt bài giảng VHDL

Được đăng lên bởi phuonganh40800072
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1410 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
Ths. NGUYEÃN TROÏNG HAÛI
TOÙM TAÉT BAØI GIAÛNG
VHDL
Very High speed integrated circuit Description Language
LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
07/2005
Tóm tắt bài giảng VHDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt bài giảng VHDL - Người đăng: phuonganh40800072
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tóm tắt bài giảng VHDL 9 10 782