Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt luận văn 4G

Được đăng lên bởi vungocsonht
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-1MỞ ĐẦU
Phân bổ lưu lượng Internet là vấn đề ngày càng trở nên cấp
thiết đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng do sự phát triển không
ngừng của các lớp ứng dụng mới hội tụ trên nền IP dẫn đến lưu lượng
của các dịch vụ viễn thông luôn tăng lên có tính đột biến trong khi sự
phát triển mở rộng băng thông bị hạn chế bởi nhiều lý do khác nhau.
Đa số công trình nghiên cứu trước đây liên quan đến đặc tính
hóa luồng lưu lượng mới chỉ đưa ra những đề xuất cải tiến đối với
các lớp kiến trúc riêng rẽ, kèm theo các trang thiết bị cần thiết theo
nhu cầu “thời gian thực”. Điều đó đòi hỏi những đề xuất mới đối với
nhà quản lý cung cấp dịch vụ chưa có điều kiện trang bị những thiết
bị chuyên dụng trong khi phải đảm bảo sự hoạt động ổn định về quản
trị, cung cấp dịch vụ.
Giải pháp dựa trên những đặc tính của luồng lưu lượng IP
Internet để định danh lưu lượng “phi truyền thống” phục vụ an ninh
mạng và giải pháp xử lý, phân bổ lưu lượng IP Internet sẽ được minh
chứng là có khả năng hỗ trợ chất lượng dịch vụ đối với các ứng dụng
thời gian thực trong môi trường hỗn tạp. Để giải quyết vấn đề nắm
bắt, phân tích dữ liệu theo thời gian thực phục vụ hỗ trợ việc phân bổ
lưu lượng IP Internet theo chất lượng dịch vụ tương thích và phục vụ
nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, chống lại những cuộc “tấn công
mạng”, cần khai thác các phần mềm mã nguồn mở và sử dụng thời
gian thực hạ tầng cơ sở mạng của một nhà quản lý, cung cấp dịch vụ
cụ thể có tính đại diện.

-2Luận án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề sau:
1). Nghiên cứu tổng quát về đặc tính hoá lưu lượng của IP
Internet và mã nguồn mở liên quan và các yêu cầu liên quan tới việc
đảm bảo QoS.
2). Nghiên cứu phương pháp điều khiển có các mức ưu tiên
tương ứng với chất lượng dịch vụ đòi hỏi bởi các lớp dịch vụ khác
nhau trong môi trường truyền thông đa chiều, đa dịch vụ để đề xuất
chiến lược định tuyến theo thời gian thực phù hợp.
3). Nghiên cứu các giải pháp chống tấn công mạng nhằm bảo
đảm an ninh mạng cũng như duy trì chất lượng dịch vụ.
4). Dùng dữ liệu của Viễn thông Thừa Thiên Huế, nhà cung
cấp dịch vụ mạng viễn thông thời gian thực để tiến hành thu thập dữ
liệu, phân tích, thử nghiệm các kết quả nghiên cứu do tính đại diện về
môi trường tích hợp các loại hình dịch vụ và “an toàn mạng”, “an
ninh thông tin”.
Các kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn đã nêu ở trên
được trình bày trong 4 chương của luận án với các tiêu đề như sau:
Chương 1: “Tổng quát về đặc tính hóa lưu lượng IP”. Chương 2:
“Đặc tính thống kê và điều kiện giới hạ...
MỞ ĐẦU
Phân bổ lưu lượng Internet vấn đề ngày càng trở nên cấp
thiết đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng do sự phát triển không
ngừng của các lớp ứng dụng mới hội tụ trên nền IP dẫn đến lưu lượng
của các dịch vụ viễn thông luôn tăng lên tính đột biến trong khi sự
phát triển mở rộng băng thông bị hạn chế bởi nhiều lý do khác nhau.
Đa số công trình nghiên cứu trước đây liên quan đến đặc tính
hóa luồng lưu lượng mới chỉ đưa ra những đề xuất cải tiến đối với
các lớp kiến trúc riêng rẽ, m theo các trang thiết bị cần thiết theo
nhu cầu thời gian thực”. Điều đó đòi hỏi những đề xuất mới đối với
nhà quản lý cung cấp dịch vụ chưađiều kiện trang bị những thiết
bị chuyên dụng trong khi phải đảm bảo sự hoạt động ổn định về quản
trị, cung cấp dịch vụ.
Giải pháp dựa trên những đặc tính của luồng lưu lượng IP
Internet để định danh lưu lượng phi truyền thống” phục vụ an ninh
mạng và giải pháp xử lý, phân bổ lưu lượng IP Internet sẽ được minh
chứng là có khả năng hỗ trợ chất lượng dịch vụ đối với các ứng dụng
thời gian thực trong môi trường hỗn tạp. Để giải quyết vấn đề nắm
bắt, phân tích dữ liệu theo thời gian thực phục vụ hỗ trợ việc phân bổ
lưu lượng IP Internet theo chất lượng dịch vụ tương thích và phục vụ
nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, chống lại những cuộc “tấn công
mạng”, cần khai thác các phần mềm nguồn mở s dụng thời
gian thực h tầng cơ smạng của một nhà quản lý, cung cấp dịch vụ
cụ thể có tính đại diện.
-1-
tóm tắt luận văn 4G - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt luận văn 4G - Người đăng: vungocsonht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
tóm tắt luận văn 4G 9 10 581