Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ: Mã khối không thời gian trong hệ thống tin băng rộng

Được đăng lên bởi Thu Yến Dương
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4782 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

NGUYỄN THẾ ĐÀN

MÃ KHỐI KHÔNG THỜI GIAN TRONG HỆ THÔNG
TIN BĂNG RỘNG
Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử
Mã số: 60 52 70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ

Hà Nội – 2011

1
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, nhu cầu thông tin liên lạc
của con người ngày càng gia tăng và đã có những bước tiến
vượt bậc. Sự phát triển nhanh chóng của các loại hình dịch vụ
như Video, thoại và thông tin dữ liệu trên Internet, điện thoại di
động, cũng như nhu cầu về truyền thông đa phương tiện ngày
càng một phát triển. Sự hoạt động của các hệ thống vô tuyến
tiên tiến này phụ thuôc rất nhiều vào đặc tính của kênh thông
tin vô tuyến như: Pha đinh, giới hạn về băng thông, điều kiện
đường truyền thay đổi một cách nhanh chóng và tác động qua
lại của các tín hiệu. Vì vậy vấn đề khám phá tài nguyên, sử
dụng hiệu quả tài nguyên nhưng vẫn đảm bảo chất lượng truyền
luôn là những chủ đề được quan tâm nghiên cứu, triển khai.
Hai kỹ thuật OFDM và MIMO được coi là kỹ thuật chủ
đạo cho các hệ thống vô tuyến thế hệ sau như WIMAX và 4G:
Từ quan điểm lập luận này, vấn đề có tính chất then chốt là xây
dựng các giải thuật để khai thác và xử lý triệt để đặc tính của
kênh truyền vô tuyến. Hệ thống MIMO ra đời là một giải pháp
hiệu quả để cải thiện dung lượng của hệ thống thông tin vô
tuyến. Hệ MIMO có ưu điểm là hiệu suất sử dụng phổ và độ
phân tập cao. Một cách tăng phẩm chất, giảm (BER) của
MIMO là thực hiện mã hóa không thời gian, một kỹ thuật mã
hóa được thiết kế với nhiều anten phát, thu. Việc sử dụng hệ
thống đơn sóng mang truyền thống cho những dịch vụ này dẫn
đến cấu trúc của hệ thống thu phát có độ phức tạp cao hơn rất
nhiều so với việc sử dụng hệ thống đa sóng mang, ghép kênh
phân chia theo tần số trực giao (OFDM) là một trong những

2
giải pháp đang được quan tâm để giải quyết vấn đề này. Trong
đề tài này đi sâu vào tìm hiểu một số kỹ thuật về mã hóa, đặc
biệt là mã khối trực giao và ảnh hưởng của nó đối với kỹ thuật
OFDM. Với cơ sở lý thuyết này, em đã mô phỏng trực quan
chứng minh sự ảnh hưởng của mã khối đối với hệ thống truyền
thông OFDM.
Luận văn gồm có 5 chương :
Chương 1: Trình bày về kênh fading trong môi trường
vô tuyến. Bao gồm những khái niệm cơ bản về hệ truyền thông
vô tuyến và những ảnh hưởng của fading đối với môi trường vô
tuyến.
Chương 2: Trình bày về mã không gian thời gian, bao
gồm một số loại mã không gian thời gian và tập trung chủ yếu
vào mã khối không gian thời gian.
Chương 3: Trình bày về hệ OFDM, bao gồm sơ đồ khối
và nguyên lý h...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
NGUYỄN THẾ ĐÀN
MÃ KHỐI KHÔNG THỜI GIAN TRONG HỆ THÔNG
TIN BĂNG RỘNG
Chuyên ngành: K thuật Điện t
Mã số: 60 52 70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
Hà Nội – 2011
Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ: Mã khối không thời gian trong hệ thống tin băng rộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ: Mã khối không thời gian trong hệ thống tin băng rộng - Người đăng: Thu Yến Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ: Mã khối không thời gian trong hệ thống tin băng rộng 9 10 112