Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt scada

Được đăng lên bởi Quy Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
ðẠI HỌC ðÀ NẴNG

TRƯƠNG THẾ NHÂN

NGHIÊN CỨU ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP
CẢI TẠO CÁC TBA 110KV TỈNH BÌNH ðỊNH
THÀNH TBA TỰ ðỘNG HÓA
Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống ñiện
Mã số: 60.52.50

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

ðà Nẵng – Năm 2013

Công trình ñược hoàn thành tại
ðẠI HỌC ðÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: P G S . TS LÊ KIM HÙNG

Phản biện 1: PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hồng Anh

Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ k ỹ t h u ậ t họp tại ðại học ðà Nẵng tháng 5 năm
2013

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin -Học liệu, ðại học ðà Nẵng

1
PHẦN MỞ ðẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
ðối với hệ thống ñiện ở nước ta, việc nghiên cứu áp dụng công
nghệ tự ñộng từ trước ñến nay thường ñược quan tâm áp dụng cho
các nhà máy ñiện công suất lớn và lưới truyền tải 220kV, 500kV …
Hiện tại, tự ñộng hóa lưới ñiện phân phối sử dụng chủ yếu là các rơle
tự ñộng ñóng lập lại (F79), tự ñộng sa thải theo tần số (F81), tự ñộng
ñiều chỉnh ñiện áp (F90), máy cắt tự ñộng ñóng lại (recloser), xây
dựng thí ñiểm một số TBA 110kV tích hợp ñiều khiển bằng máy tính
nhưng hiệu quả kinh tế ñem lại chưa cao.
Theo xu thế hội nhập với thế giới, Việt Nam ñã gia nhập WTO,
các Công ty ðiện lực Việt Nam cần phải ñưa ra các cam kết có tính
ñịnh lượng về tính liên tục cung cấp ñiện ñối với khách hàng, ñặc
biệt là các nhà ñầu tư nước ngoài.
Chính phủ ñã có Quyết ñịnh số 1670/Qð-TTg ngày 08/11/2012
phê duyệt ñề án phát triển lưới ñiện thông minh tại Việt Nam. Thực
hiện chỉ ñạo của Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam Tổng Công ty ðiện
lực miền Trung ñang xây dựng lộ trình thực hiện tự ñộng hóa lưới
ñiện phân phối, xây dựng lưới ñiện thông minh nhằm mục tiêu tăng
năng suất lao ñộng, dự trữ online dữ liệu vận hành ñể phân tích, ñánh
giá hệ thống ñiện.
Việc nghiên cứu và ứng dụng giải pháp ñiều khiển tích hợp cho
các TBA 110kV ñã ñược một số tác giả nghiên cứu, tuy nhiên phạm
vi nghiên cứu và áp dụng chỉ dừng lại ở riêng lẻ một vài trạm biến áp
chưa mang tính toàn cục.
Từ các lý do trên và công việc hiện tại của tác giả luận văn, ñề
tài nghiên cứu ñược ñặt tên là “Nghiên cứu ñề xuất giải pháp cải tạo
các trạm biến áp 110kV tỉnh Bình ðịnh thành TBA tự ñộng hóa”

2
2. Mục ñích nghiên cứu
ðề tài ñặt ra mục tiêu chính là nghiên cứu ñề xuất giải pháp cải
tạo các trạm biến áp 110kV tỉnh Bình ñịnh thành TBA tự ñộng hóa.
ðể thực hiện ñược mục ñích, các nội dung chính cần thực hiện như
sau:
−

Nghiên cứu các giải pháp tự ñộng hóa trạm ...
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
ðẠI HC ðÀ NNG
TRƯƠNG TH NHÂN
NGHIÊN CU ðỀ XUT GII PHÁP
CI TO CÁC TBA 110KV TNH NH ðỊNH
THÀNH TBA T ðNG HÓA
Chuyên ngành:
Mạng và Hthng ñin
s:
60.52.50
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
KỸ THUT
ðà Nng – Năm 2013
tóm tắt scada - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt scada - Người đăng: Quy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
tóm tắt scada 9 10 6