Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp các lỗi pascal

Được đăng lên bởi kysutre92
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các lỗi trong Pascal
COMPILE ERROR
Lỗi 1. Out of memory: vượt ra ngoài miền nhớ. Chương trình dịch thiếu miền nhớ.
Vài gợi ý khắc phục:
a. Nếu mục Compile/Destination (nơi đặt chương trình đích, tức là chương trình đã được dịch ghi trong
tệp cùng tên với chương trình nguồn nhưng có phần mở rộng là .EXE) đang đặt là Memory hãy đổi thành
Disk bằng cách bấm phím Enter.
b. Nếu mục Options/Compiler/Link đang đặt là Memory hãy đổi thành Disk bằng cách bấm phím Enter.
c. Bỏ bớt các chương trình thường trú.
d. Thử ra khỏi TURBO.EXE, dịch lại chương trình của bạn với lệnh TCP như sau:
TCP <chương trình của bạn>
Chương trình dịch TCP này chiếm ít miền nhớ hơn.
Nếu cả 4 biện pháp nói trên đều không mang lại kết quả, tức là chương trình của bạn quá lớn. Hãy chia nó
thành các đơn thể nhỏ hơn.
Lỗi 2. Identifier expected: mong gặp định danh.
Lỗi 3. Unknown identifier: định danh chưa được khai báo.
Hãy khai báo định danh này ở đầu thủ tục hoặc chương trình.
Lỗi 4. Duplicate identifier: định danh được khai báo 2 lần trở lên.
Lỗi 5. Syntax error: Lỗi cú pháp. Gặp một ký tự sai hoặc viết sai một hằng.
Lỗi 6. Error in real constant: Viết sai hằng thực.
Lỗi 7. Error in integer constant: Viết sai hằng nguyên.
Chú ý rằng khai báo CONST c = 1234 sẽ cho ta một hằng c kiểu nguyên. Muốn có một hằng kiểu thực, ta
viết CONST c = 1234.0. Những hằng có giá trị nằm ngoài khoảng -2147483648..2147483647 cần được
khai báo theo kiểu thực, thí dụ: CONST c = 12345678912.0;
Lỗi 8. String constant exceeds line: giá trị của xâu ký tự quá dài.
Xem lại có thiếu dấu đóng/mở (dấu nháy đơn) hằng văn bản không?
Lỗi 9. Too many nested files: quá nhiều tệp lồng nhau.
Chương trình dịch cho phép lồng nhau không quá 5 tệp.
Lỗi 10. Unexpected end of file: Cần gặp dấu kết tệp.
Lỗi 10 có thể xuất hiện trong các trường hợp sau:
- Trong chương trình các cặp BEGIN và END không cân đối.
- Tệp khác được gọi lồng tại một vị trí không hợp lệ.
- Chú thích chưa được đóng bằng dấu } hoặc * ).
Lỗi 11. Line too long: Dòng quá dài.
Bộ soạn thảo cho phép phát sinh các dòng dài tối đa 249 ký tự, trong khi chương trình dịch chỉ làm việc với
các dòng dài tối đa 126 ký tự.
Lời khuyên: Không nên viết các dòng dài quá 60 ký tự.
Lỗi 12. Type identifier expected: Cần có định danh kiểu.
Lỗi 13. Too many open files: quá nhiều file được mở.

Có thể mở tối đa 20 tệp. Muốn vậy trong tệp CONFIG. SYS cần có dòng khai báo FILES = 20.
Lời khuyên: Nên mở chừng 15 tệp là vừa nếu có nhu cầu. Hãy đưa dòng sau đây: FILES = 15 vào tệp
CONFIG.SYS...
c lỗi trong Pascal
COMPILE ERROR
Lỗi 1. Out of memory: vượt ra ngoài miền nhớ. Chương trình dch thiếu miền nhớ.
i gợi ý khắc phục:
a. Nếu mc Compile/Destination (nơi đặt chương tnh đích, tức là chương tnh đã được dch ghi trong
tệp ng n vi chương trình ngun nhưng có phần mở rộng là .EXE) đang đặt là Memory hãy đi thành
Disk bằng cách bm phím Enter.
b. Nếu mục Options/Compiler/Link đang đặt là Memory hãy đi thành Disk bng cách bấm phím Enter.
c. Bỏ bớt các chương trình thường t.
d. Thử ra khỏi TURBO.EXE, dch li chương trình của bạn với lnh TCP như sau:
TCP <chương trình ca bạn>
Chương trình dch TCP này chiếm ít min nhớ hơn.
Nếu c 4 biện pháp nói tn đều kng mang li kết quả, tức là chương trình của bạn quá lớn. Hãy chia
thành các đơn thnhỏ hơn.
Lỗi 2. Identifier expected: mong gặp đnh danh.
Lỗi 3. Unknown identifier: định danh chưa được khai báo.
y khai báo định danh này ở đầu th tục hoc chương trình.
Lỗi 4. Duplicate identifier: đnh danh được khai báo 2 ln trở lên.
Lỗi 5. Syntax error: Lỗi cú pháp. Gp mt ký tự sai hoc viết sai mt hng.
Lỗi 6. Error in real constant: Viết sai hng thực.
Lỗi 7. Error in integer constant: Viết sai hằng nguyên.
Chú ý rằng khai báo CONST c = 1234 sẽ cho ta mt hằng c kiểu nguyên. Mun có mt hằng kiểu thực, ta
viết CONST c = 1234.0. Những hằng giá trị nm ngoài khong -2147483648..2147483647 cần được
khai báo theo kiu thực, thí d: CONST c = 12345678912.0;
Lỗi 8. String constant exceeds line: giá trị của xâu ký tự quá dài.
Xem li có thiếu du đóng/mở (du nháy đơn) hng văn bn không?
Lỗi 9. Too many nested files: quá nhiu tệp lng nhau.
Chương trình dch cho phép lng nhau kng quá 5 tệp.
Lỗi 10. Unexpected end of file: Cần gp dấu kết tệp.
Lỗi 10 thxut hiện trong c trường hợp sau:
- Trong chương trình các cặp BEGIN và END không cân đi.
- Tệp khác được gi lồng tại mt vị trí không hợp lệ.
- Chú thích chưa được đóng bng du } hoặc * ).
Lỗi 11. Line too long: Dòng quá dài.
Bộ son thảo cho phép phát sinh các dòng dài tối đa 249 ký tự, trong khi chương trình dch ch làm vic vi
các dòng dài tối đa 126 tự.
Lời khuyên: Không nên viết cácng dài quá 60 ký tự.
Lỗi 12. Type identifier expected: Cần có đnh danh kiu.
Lỗi 13. Too many open files: quá nhiều file được mở.
tổng hợp các lỗi pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp các lỗi pascal - Người đăng: kysutre92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tổng hợp các lỗi pascal 9 10 652