Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp công thức Phương pháp tính

Được đăng lên bởi Tất Thịnh Bùi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ÔN TẬP CUỐI KỲ
PHƯƠNG PHÁP TÍNH
I. Số gần đúng và sai số:
Sai số tương đối:  a
Sai số tuyệt đối:  a =  a . | a |
Số chữ số đáng tin: k  log ( 2  a )
Sai số luôn luôn làm tròn lên (bất kể quá bán hay không).

y  f ( x1 , x2 ,..., xn )
n

y  
i 1

f
 x1 , x2 ,..., xn  xi
 xi

II. Phương pháp trình phi tuyến:
1. Sai số tổng quát:

| f '( x ) |  m  0

| x *  x | 

| f ( x*) |
m

2. Phương pháp chia đôi:

|ba|
| x *  x |  n 1
2

[a,b]

3. Phương pháp lặp đơn:
[a,b] g (x)
| g’(x) | ≤ q ; 0 ≤ q < 1 : hệ số co
 Sai số:
| xn – x | ≤

( + x : lấy a , - x : lấy b )

qn
| x – x | (công thức tiên nghiệm)
1 q 1 0

=> xác định số lần lặp n
| xn – x | ≤


Tính sai số và nghiệm:
A= (q)
B = ( x0 )
C = g (B) :




q
| x – x | (công thức hậu nghiệm)
1  q n n-1

A
(C – B) : B = C
1 A

Tính nghiệm:
( x0 ) =
Tính số lần lặp:

n

g (Ans) =

log q  n  x1  x0 
log q

4. Phương pháp Newton :
 Điều kiện: f ‘(x) ≠ 0 trên [a,b]
f (x) f ’’(x)> 0
f ’(x) f ’’(x) < 0 => x0 = a
f ’(x) f ’’(x) > 0 => x0 = b

ATGroup

Page 1



Tổng quát:

f ( x n 1 )
f ' ( x n 1 )
| f '( x ) |  m  0
xn = xn-1 –



Tính nghiệm:
Ans -

( x0 ) =

f ( Ans )
=
f '( Ans )

 Tính sai số và nghiệm:
A = ( x0 )
f ( A)
f ( B)
B=A:
: A=B
f '( A)
m
III. Phương pháp Jacobi và phương pháp Gauss:
1. Phương pháp Jacobi:
 Khi n = 3:

A = ( x10 ) B = ( x20 ) C = ( x30 )

1
D=
a11 ( b1 – a12 B – a13 C ) :
1
E=
a 22 ( b2 – a21 A – a23 C ) :
1
F=
a 33 ( b3 – a31 A – a32 B ) :
A=D:B=E:C=F


Sai số:

|| x ( m )  x ||

|| x

(m)

|| T ||
|| x ( m )  x ( m 1) ||
1 || T ||

|| T ||m
 x ||
|| x(1)  x(0) ||
1 || T ||


 0

 a
T    21
 a22
 a
  31
 a33



a12
a11
0



a32
a33

a13 

a11 
a 
 23 
a22 

0 



2. Phương pháp Gauss – Serdel:
 Khi n = 3:

B = ( x20 ) C = ( x30 )

1
D=
a11 ( b1 – a12 B – a13 C ) :
1
E=
a 22 ( b2 – a21 D – a23 C ) :
1
F=
a 33 ( b3 – a31 D – a32 E ) :
B=E:C=F
ATGroup

Page 2



Sai số:

 a11 0

D  L   a21 a22
a
 31 a32

T = (D – L )-1 U . Công thức sai số như trên.

 0 a12

U  0
0
0
0


0 

0 
a33 

a13 

a23 
0 

=> (D-L)-1 (bấm máy)
IV. Nhân tử LU:

u1 j  a1 j

u22  a22 

l21 

lii  1
a21a12
a11

u23  a23 

a31a12
a11
l32 
a a
a22  21 12
a11
a32 

a21
a11

a21a13
a11

l31 

a31
a11


a31a12  
a21a13 
 a32 
  a23 

a11  
a11 
a31a13 
u33  a33 

a a
a11
a22  21 12
a11
u21 = u31 = u32 = 0
V. Phương pháp Choleski:

b11  a11

2
a21
b22  a22 
a11


a31a21 
a
...
ATGroup Page 1
ÔN TẬP CUỐI KỲ
PHƯƠNG PHÁP TÍNH
I. Số gần đúng và sai số:
Sai số tương đối:
a
Sai số tuyệt đối:
a
=
a .
| a |
Số chữ số đáng tin: k
log ( 2
a
)
Sai số luôn luôn làm tròn lên (bất kể quá bán hay không).
1 2
( , ,..., )
n
y f x x x
1 2
1
, ,...,
n
y n i
i
i
f
x x x x
x
II. Phương pháp trình phi tuyến:
1. Sai số tổng quát:
| '( ) | 0f x m
| ( *) |
| * |
f x
x x
m

2. Phương pháp chia đôi:
1
| |
| * |
2
n
b a
x x

[a,b]
3. Phương pháp lặp đơn:
[a,b] g (x)
| g’(x) | ≤ q ; 0 ≤ q < 1 : hệ số co ( + x : lấy a , - x : lấy b )
Sai số:
| x
n
x
| ≤
q
q
n
1
| x
1
– x
0
| (công thức tiên nghiệm)
=> xác định số lần lặp n
| x
n
x
| ≤
q
q
1
| x
n
– x
n-1
| (công thức hậu nghiệm)
Tính sai số và nghiệm:
A = ( q ) B = ( x
0
)
C = g (B) :
(C – B) : B = C
Tính nghiệm:
( x
0
) = g (Ans) =
Tính số lần lặp:
1 0
log
log
n
q x x
n
q
   
4. Phương pháp Newton :
Điều kiện: f ‘(x) ≠ 0 trên [a,b]
f (x) f ’’(x)> 0
f ’(x) f ’’(x) < 0 => x
0
= a
f ’(x) f ’’(x) > 0 => x
0
= b
Tổng hợp công thức Phương pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp công thức Phương pháp tính - Người đăng: Tất Thịnh Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tổng hợp công thức Phương pháp tính 9 10 787