Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp công thức thép

Được đăng lên bởi Hưng Rèo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 2 lần
hưng rèo
T NG H P CÔNG TH C K T C U THÉP
CH NG I – C S TÍNH TOÁN K T C U THÉPƯƠ Ơ
Ph ng pháp tính toán theo tr ng thái gi i h n:ươ
TTGH I: Đ b n và n đ nh:
mRSN
TTGH II: Bi n d ng và chuy n v : ế
T
CH NG II – LIÊN K T HÀNƯƠ
Đ ng hàn đ i đ uườ
Các lo i đ ng hàn ườ
Đ ng hàn gócườ
Có 3 d ng bài toán:
1. Ch u l c d c N
2. Ch u mô men và l c c t (M,N)
3. Ch u l c t ng quát (M,N,Q)
Lo i đh
Bài toán
Đ ng hàn đ i đ uườ Đ ng hàn gócườ
N
Ti t di n d ng ch nh tế
h
nk
R
F
N
N
,
=
δ
hhh
LF
δ
=
;
)(1 cmbL
h
=
Ti t di n d ng hình qu tế
hh
h.
βδ
=
;
=
hhh
LhF
.
.
β
h
g
h
N
R
F
N
N =
τ
M, Q
h
nk
h
M
R
W
M
M
,
=
σ
TD HCN:
h
cQ
R
F
Q
=
2
3
τ
h
nk
h
M
R
W
M
M
,
=
σ
;
6
..
2
hh
h
Lh
W
β
=
=
h
Q
F
Q
Q
τ
h
gQMQM
R+
22
ττττ
M,N,Q
N
M
N
M
σ
σ
cùng ph ng, chi uươ
Q
Q
τ
;
h
c
cx
x
Q
R
bJ
SQ
=
.
.
τ
h
nkNM
R
,
+=
σσσ
Q
M
N
Q
M
N
τ
τ
τ
;
QNM
τττ
//
h
gQMM
R++
22
)(
τττ
Chú ý: Đ ng hàn góc có thêm h s ườ ệ ố β và ch có
h
g
R
, đ ng hàn đ i đàu không có hườ
s β Đ ng hàn ườ đ i đ u có c ng su t pháp+ ti p ế , đ ng ườ hàn góc ch ng su t
ti pế .
CH NG 3 – LIÊN K T ĐINH TÁNƯƠ
Kh năng ch u l c c a đinh:
tổng hợp công thức thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp công thức thép - Người đăng: Hưng Rèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tổng hợp công thức thép 9 10 664