Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp hệ điện cơ

Được đăng lên bởi minhhai01dien
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng m«n häc

Tæng hîp hÖ ®iÖn c¬ 1

Khoa §iÖn - Bé m«n T§H
Tr êng §¹i häc KTCN
Th¸i Nguyªn

Giíi thiÖu m«n häc
Chương I:

Nh÷ng kh¸i niÖm vµ chØ tiªu c¬ b¶n cña hÖ ®iÖn c¬

Chương II:

Tæng hîp hÖ ®iÒu chØnh tù ®éng ®iÒu khiÓn tèc ®é

®éng c¬ mét chiÒu
Chương III:

HÖ ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu sö

dông nhiÒu m¹ch vßng
Chương IV: HÖ
Chương V:

thèng truyÒn ®éng ®¶o chiÒu

HÖ thèng truyÒn ®éng ®éng c¬ mét chiÒu sö dông

BB§ mét chiÒu - mét chiÒu (Xung ®iÖn ¸p)
Chương VI:

HÖ thèng tïy ®éng

Giíi thiÖu m«n häc
Chương VII: C¸c

lo¹i h×nh c¬ b¶n cña hÖ ®iÒu tèc ®éng c¬ kh«ng

®ång bé hÖ thèng ®iÒu tèc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p
Chương VIII: HÖ

thèng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé

b»ng ph¬ng ph¸p thay ®æi tÇn sè
Chương IX: HÖ thèng ®iÒu tèc nèi cÊp ®éng c¬ kh«ng ®ång bé
rotor d©y quÊn
Chương X: HÖ

thèng ®iÒu tèc biÕn tÇn ®éng c¬ ®ång bé

- S¸ch, gi¸o tr×nh chÝnh :
Gi¸o tr×nh Tæng hîp hÖ ®iÖn c¬ do bé m«n Tù ®éng ho¸ - Khoa
§iÖn biªn so¹n
- S¸ch tham kh¶o:
[1]. TrÇn Thä, Vâ Quang L¹p (biªn kh¶o); C¬ së ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn
®éng ®iÖn; NXB Khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi,2004
[2]. Bïi Quèc Kh¸nh, NguyÔn V¨n LiÔn, Ph¹m Quèc H¶i, D¬ng V¨n Nghi; §iÒu
chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn; NXB Khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi, 2002.
[3]. Bïi §×nh TiÕu; C¬ së truyÒn ®éng ®iÖn tù ®éng; NXB Khoa häc vµ kü thuËt,
Hµ Néi, 1984.
[4]. Vâ Quang L¹p, TrÇn Xu©n Minh; Gi¸o tr×nh Kü thuËt biÕn ®æi; Trêng ®¹i
häc kü thuËt c«ng nghiÖp, Th¸i Nguyªn, 1998.
[5]. Cyril W. Lander; Power Electronics; 1993.
[6]. Μ. Γ. Чиликин, Μ. Μ. Соклов, В. Μ. Терехов, А. В. Шинянский;
ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕТРОПРИВОДА; Энергия,
Москва, 1974.

Ch¬ng 1:

Nh÷ng kh¸i niÖm vµ chØ tiªu c¬ b¶n cña hÖ ®iÖn c¬

1.1. Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ ®iÖn c¬
1.1.1. Kh¸i niÖm chung
HÖ ®iÖn c¬ lµ c¸c hÖ thèng dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn
n¨ng thµnh c¬ n¨ng vµ khèng chÕ tù ®éng c¬ n¨ng ®ã.
PhÇn c¬ b¶n cña hÖ ®iÖn c¬ lµ hÖ thèng ®iÒu chØnh
tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn (§CT§T§§).
Môc tiªu c¬ b¶n cña hÖ §CT§T§§ lµ ph¶i ®¶m b¶o
gi¸ trÞ yªu cÇu cña c¸c ®¹i lîng ®iÒu chØnh mµ kh«ng phô
thuéc t¸c ®éng cña c¸c ®¹i lîng nhiÔu lªn hÖ ®iÒu chØnh.

Ch¬ng 1:

HÖ thèng §CT§T§§ cã cÊu tróc chung ®îc tr×nh bµy trªn
h×nh 1.1.

NL (NhiÔu lo¹n)

TH§
R

B§

M

-

§L

H×nh 1.1: CÊu tróc chung cña hÖ §CT§T§§

MX

Ch¬ng 1:

1.1.2. Ph©n lo¹i hÖ ®iÖn c¬
ViÖc ph©n lo¹i hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng truyÒn
®éng ®iÖn thêng cã nhiÒu c¸ch, tuú vµo môc ®Ých.
Ph©n lo¹i theo ®éng c¬ truyÒn ®éng:
- HÖ §CT§T§§ dïng ®éng c¬ mét chiÒu
- HÖ §CT§T§§...
Khoa §iÖn - Bé m«n T§H
Tr êng §¹i häc KTCN
Th¸i Nguyªn
Bµi gi¶ng m«n häc
Tæng hîp hÖ ®iÖn c¬ 1
Tổng hợp hệ điện cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp hệ điện cơ - Người đăng: minhhai01dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tổng hợp hệ điện cơ 9 10 854