Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp hữu cơ hóa dược

Được đăng lên bởi Nhat Dinh Do
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIӊU THAM KHҦO
‰ G. L. Patrick, An introduction to medicinal chemistry, Oxford university press 2005
‰ Anthony J. Hickey, David Ganderton, Pharmaceutical Process Engineering, Informa
Healthcare USA, Inc 2010.
‰ Bianca Piachaud, Outsourcing R&D in the Pharmaceutical Industry, Bianca Piachaud
2004.
‰ Bill Bennett, Graham Cole, Pharmaceutical production – An engineering guide,
Chemical Engineers (IChemE) 2003.
‰ Michael Levin, Pharmaceutical Process ScaleͲup, Marcel Dekker, Inc 2002.
‰ David G. Watson, Pharmaceutical Analysis, Harcourt Publishers 1999.
‰ Gary Walsh, Brendan Murphy, Biopharmaceuticals Ͳ An industrial perspective,
Kluwer Academic Publishers 1999.

(C) HKD 2013

LӎCH SӰ HÓA DѬӦC

‰ DҤu vұt tiҲn sӊ:
9 Các bңng ĜҤt nung (2600 TCN, Sumérie): 1000 cây cҹ.
9 Ebers Papyrus (1500 TCN, Ai CҨp): 800 quy trình bào chұ.
9 Hippocrates (440Ͳ377 TCN).
‰ ұn giӋa thұ kӏ XIX: thuҺc nӇӀc có gҺc tӉ cây cҹ.
9 ThuҺc theo kinh nghiҵm và dҤu hiҵu: sӌ tӇҿng tӌ giӋa cҿ quan cҥn chӋa trҷ vӀi
Ĝҭc Ĝiҳm, nguһn gҺc cӆa thuҺc.
Thí dӅ:

màu Ĝҹ / máu (thuҺc cҥm máu tӉ cây dâm bӅt).
hình dҢng / cҿ quan (nӅ hoa colchique trҷ goutte).

(C) HKD 2013

LӎCH SӰ HÓA DѬӦC
‰ 1763: Edward Stone trích lý tӉ vҹ và lá cây liҴu mҾt chҤt có tác dӅng giңm sҺt và
giңm Ĝau
‰ 1829: H. Leroux phân lҨp ra salicin.
‰ 1853: Charles Gerhardt chuyҳn hóa salicin thành acetyl salicylic acid.
‰ 1893: Bayer thӇҿng mҢi hóa Aspirine.

(C) HKD 2013

LӎCH SӰ HÓA DѬӦC

‰ TӉ thұ kӏ XIX: THUҌC = HҖP CHѶT TINH KHI҃T
9 1803: Friedrich Serturner phân lҨp morphine tӉ cây thuҺc phiҵn.
9 1819Ͳ1820: Pelletier và Caventou: phân lҨp strychnine, cafeine, quinine và
colchicine.
‰ CuҺi thұ kӏ XIX – Ĝҥu thұ kӏ XX:
9 Thuyұt “chìa khóa Ͳ Ҽ khóa” (E. Fisher).
9 Thuyұt “viên ĜҢn pháp thuҨt” (P. Ehrlich): cҤu trúc – hoҢt tính.

(C) HKD 2013

TÌM VÀ PHÁT TRIӆN THUӔC

TÌM THUҌC MҒI
‰ LoҢi bҵnh (kinh tұ, chiұn lӇӄc, ĜҺi thӆ).
‰ Cách thӈc tҤn công (cҿ chұ, sӌ tӇҿng hӄp, sӌ phân bҺ, ĜҾ chҸn lҸc, kiҳu tұ bào).
‰ Kiҳm tra sinh hҸc (in vitro, in vivo, cách thӈc sàng lҸc, sҺ lӇӄng hӄp chҤt).
‰ HoҢt chҤt (phân lҨp, cҤu trúc, bҪng sáng chұ).
‰ LoҢi bҹ các phân tӊ không phát triҳn ĜӇӄc (cҤu trúc phӈc tҢp, sӌ Ҽn Ĝҷnh, ĜҾc tính).
MҾt hoҭc nhiҲu chҤt Ĝҥu bңng
(C) HKD 2013

TÌM VÀ PHÁT TRIӆN THUӔC

TҌI ҙU HÓA
‰ CҤu trúc – HҸa tính (SAR).
‰ Tính dӇӄc (pharmacophore)
‰ TҺi Ӈu hóa các tính chҤt dӇӄc lӌc hҸc.
‰ TҺi Ӈu hóa các tính chҤt dӇӄc ĜҾng hҸc và ĜҾ tan.
Phân tӊ tҺt nhҤt (ít ĜҾc, hoҢt ĜҾng in vivo, công thӈc hóa ĜӇӄc)
(C) HKD 2013

TÌM V...
TÀI LIӊU THAM KHҦO
G. L. Patrick, An introduction to medicinal chemistry, Oxford university press 2005
Anthony J. Hickey, David Ganderton, Pharmaceutical Process Engineering,Informa
Healthcare USA, Inc 2010.
Bianca Piachaud, Outsourcing R&D in the Pharmaceutical Industry, Bianca Piachaud
2004.
Bill Bennett, Graham Cole, Pharmaceutical production An engineering guide,
Chemical Engineers (IChemE) 2003.
Michael Levin, Pharmaceutical Process ScaleͲup, Marcel Dekker, Inc 2002.
David G. Watson, Pharmaceutical Analysis, Harcourt Publishers 1999.
Gary Walsh, Brendan Murphy, Biopharmaceuticals Ͳ An industrial perspective,
Kluwer Academic Publishers 1999.
(C) HKD 2013
LӎCH SӰ HÓA DѬӦC
DҤu vұt tiҲn :
9 Các bңng ĜҤt nung (2600 TCN, Sumérie): 1000 cây cҹ.
9 Ebers Papyrus (1500 TCN, Ai CҨp): 800 quy trình bào chұ.
9 Hippocrates (440Ͳ377 TCN).
ұn giӋa thұ XIX: thuҺc nӇӀc có gҺc tӉ cây cҹ.
9 ThuҺc theo kinh nghiҵm và dҤu hiҵu: sӌ tӇҿng tӌ giӋa cҿ quan cҥn chӋa trҷ vӀi
Ĝҭc Ĝiҳm, nguһn gҺc cӆa thuҺc.
Thí : màu Ĝҹ / máu (thuҺc cҥm máu tӉ cây dâm bӅt).
hình dҢng / cҿ quan (nӅ hoa colchique trҷ goutte).
(C) HKD 2013
tổng hợp hữu cơ hóa dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp hữu cơ hóa dược - Người đăng: Nhat Dinh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
tổng hợp hữu cơ hóa dược 9 10 634