Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp mã G

Được đăng lên bởi hk8lc2utehy-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã lệnh / Chức năng
G00 Chạy nhanh không cắt gọt.
G01 Chạy theo đường thẳng có cắt gọt
G02 Nội suy cung tròn cùng chiều kim đồng hồ.
G03 Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ.
G04 Thực hiện dùng tạm thời.
G09 Dừng dụng cụ chính xác
G10 Thay đổi hệ tọa độ phôi.
G11 Hủy chế độ G10
G17 Chọn mặt phẳng gia công XY
G18 Chọn mặt phẳng gia công XZ
G19 Chọn mặt phẳng gia công ZY
G20 Đặt đơn vị gia công hệ inch
G21 Đặt đơn vị gia công hệ met
G27 Quay về gốc máy.
G28 Quay về gốc máy tự động.
G29 Quay về gốc máy thứ 2 , thứ 3, thứ 4.
G30 Điểm O thứ 2 , thứ 3, thứ 4.
G31 Bỏ qua mã lệnh
G33 Cắt ren
G40 Hủy bỏ bù trừ bán kính dụng cụ
G41 Bù trù bán kính dụng cụ bên trái
G42 Bù trù bán kính dụng cụ bên phải
G43 Bù chiều dài dụng cụ , +
G44 Bù chiều dài dụng cụ , G45 Bù vị trí dụng cụ, tăng
G46 Bù vị trí dụng cụ, giảm.
G47 Bù vị trí dụng cụ tăng 2 lần
G48 Bù vị trí dụng cụ giảm 2 lần
G49 Hủy bù trừ chiều dài dụng cụ
G53 Lựa chọn hệ tọa độ máy
G54 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ nhất
G55 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ hai
G56 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ ba.
G57 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ tư.
G58 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ năm.
G59 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ sáu.
G61 Mã lệnh dùng chính xác.
G63 Chế độ Taro
G64 Chế độ căt gọt(chế đọ kiểm tra dừng chính xác)
G65 Gọi Marco
G66 Gọi nhóm Marco
G67 Hủy gọi nhóm Marco
G73 Gia công lỗ sâu tốc đọ cao
G74 Chu trình Taro
G76 Chu trình khoét lỗ
G80 Hủy chu trình khoan
G81 Chu trình khoan lỗ cạn
G82 Chu trình khoan lỗ bậc
G83 Chu trình khoan lỗ sâu
G84 Chu trình Taro
G85 Chu trình khoét lỗ
G86 Chu trình khoét lỗ

G87
G88
G89
G90
G91
G92
G94
G95
G96
G97
G98
G99

Chu trình khoét lỗ, mặt sau.
Chu trình khoét lỗ
Chu trình khoét lỗ
Đặt hệ tọa độ tuyệt đối
Đặt hệ tọa độ tương đối
Đổi hệ tọa độ phôi/ đặt tốc độ quay lớn nhất
Đặt tốc độ tiến dao/ phút
Đặt tốc độ tiến dao/ vòng
Tốc độ bề mặt không đổi
Hủy tốc độ bề mặt không đổi
Đặt kiểu rút dao trong chu trinh gia công lỗ
Đặt kiểu rút dao trong chu trinh gia công lỗ

CÁC MÃ LỆNH THƯỜNG DÙNG TRONG LẬP TRÌNH
MÃ LỆNH G TRONG LẬP TRÌNH
Các dạng tọa độ
Tọa độ tuyệt đối G90.
Tọa độ tương đối G91.
Các lệnh di chuyển
Di chuyển nhanh G00.
Di chuyển thẳng G01.
Di chuyển theo cung tròn G02, G03.
Thực hiện dừng tạm thời G04.
Lựa chọn mặt phẳng gia công: G17, G18, G19.
Khai báo đơn vị gia công
Khai báo đơn vị gia công hệ Inh: G20.
Khai báo đơn vị gia công hệ Mét: G21.
Bù trừ bán kính dụng cụ: G40, G41, G42.
Bù trừ chiều dài dụng cụ : G43 , G44 , G49.
Lựa chọn hệ tọa độ phôi :G9...
Mã l nh / Ch c n ng ă
G00 Ch y nhanh không c t g t.
G01 Ch y theo ng th ng có c t g t đườ
G02 N i suy cung tròn cùng chi u kim ng h . đồ
G03 N i suy cung tròn ng c chi u kim ng h . ượ đồ
G04 Th c hi n dùng t m th i.
G09 D ng d ng c chính xác
G10 Thay i h t a phôi.đổ độ
G11 H y ch G10 ế độ
G17 Ch n m t ph ng gia công XY
G18 Ch n m t ph ng gia công XZ
G19 Ch n m t ph ng gia công ZY
G20 t n v gia công h inchĐặ đơ
G21 t n v gia công h metĐặ đơ
G27 Quay v g c máy.
G28 Quay v g c máy t ng. độ
G29 Quay v g c máy th 2 , th 3, th 4.
G30 i m O th 2 , th 3, th 4.Đ
G31 B qua mã l nh
G33 C t ren
G40 H y b bù tr bán kính d ng c
G41 Bù trù bán kính d ng c bên trái
G42 Bù trù bán kính d ng c bên ph i
G43 Bù chi u dài d ng c , +
G44 Bù chi u dài d ng c , -
G45 Bù v trí d ng c , t ng ă
G46 Bù v trí d ng c , gi m.
G47 Bù v trí d ng c t ng 2 l n ă
G48 Bù v trí d ng c gi m 2 l n
G49 H y bù tr chi u dài d ng c
G53 L a ch n h t a máy độ
G54 L a ch n h t a phôi th nh t độ
G55 L a ch n h t a phôi th hai độ
G56 L a ch n h t a phôi th ba. độ
G57 L a ch n h t a phôi th t . độ ư
G58 L a ch n h t a phôi th n m. độ ă
G59 L a ch n h t a phôi th sáu. độ
G61 Mã l nh dùng chính xác.
G63 Ch Taroế độ
G64 Ch c t g t(ch ki m tra d ng chính xác)ế độ ă ế đọ
G65 G i Marco
G66 G i nhóm Marco
G67 H y g i nhóm Marco
G73 Gia công l sâu t c cao đọ
G74 Chu trình Taro
G76 Chu trình khoét l
G80 H y chu trình khoan
G81 Chu trình khoan l c n
G82 Chu trình khoan l b c
G83 Chu trình khoan l sâu
G84 Chu trình Taro
G85 Chu trình khoét l
G86 Chu trình khoét l
Tổng hợp mã G - Trang 2
Tổng hợp mã G - Người đăng: hk8lc2utehy-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tổng hợp mã G 9 10 470