Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp máy gia công cơ học

Được đăng lên bởi Tâm Ngô Thị
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1) Máy nghiền búa
 Cấu tạo:
1: thân máy
3:búa đập

2: cánh búa
4,5: lưới sang

6:trục
 Nguyên lý:
Các búa 3 được treo vào cánh
búa 2 bằng các chốt. trục quay 6,
cánh búa và búa hợp thành 1 khối
gọi là roto của máy đập búa. Khi trục
quay, dưới tác dụng của lực ly tâm
các búa đều ở dạng hướng tâm.
Vật liệu đi vào máy qua phễu tiếp liệu ở phía trên rơi vòa không gian bị các búa
quay đập vào và văng đến thành máy có lót các lưới sàng. Khi va đập như thế,
động năng của búa truyền đến cục vật liệu và tạo thành công phá vỡ vật liệu.Sau
khi búa đập các cục vật liệu có kích thước bé hơn hoặc bằng khe hở giữa các lỗ
trên lưới sàng đc lọt xuống đi ra gọi là sp, còn các cục có kích thước lớn hơn lỗ
sàng thì lại tiếp tục đc búa đập tiếp. Như vậy lỗ trên lưới sàng quyết định kích
thước của các sản phẩm ra khỏi máy.
 Tính toán
 Năng suất của máy
Cho đến nay năng suất của máy chưa có 1 lập luận chính xác về công
thức tính năng suất mà chỉ dựa vào các công thức dựa trên cơ sở thực nghiệm.
Năng suất của máy phụ thuộc vào tính chất vật lý của vật liệu đem đập,
mức độ đập, hình dáng, kích thước và trọng lượng búa, hình dáng và kích thước
các tấm lót và khe hở của lỗ sàng, tốc độ quay roto, cách nạp liệu vào máy…
Năng suất của máy nghiền búa được xác định theo các công thức thực
nghiệm như sau:
Khi D > L:
Q = 0,1 D2 . L . n

[m3/h]

Khi D < L:
Q = 0,1 D . L2 . n
Trong đó:

D, L – đường kính và chiều dài roto, m
n – số vòng quay của roto trong 1 phút.

Đối vs máy đập búa 1 roto tính năng suất theo:
Q = (30÷45) D.L.ρ [tấn/h]
Trong đó: Ρ là khối lượng thể tích của vật liệu đem đập, tấn/m3
 Công suất động cơ điện của máy đập búa
Đối với máy đập thô và đập vừa
Nđc = 0.15 . D2 . L . n

[kW]

n
60

Hoặc

Nđc = 7,5 . D . L .

Hoặc

Nđc = (0,1 ÷ 0,15) . Q . i

Trong đó:

D và L đường kính và chiều dài roto, m
n – số vòng quay của roto /phút
i – mức độ đập nghiền
Q – năng suất của máy, tấn/h

Quan hệ giữa đường kính và chiều dài roto thường lấy trong khoảng
L = (0,65 ÷ 1,5) . D
Khoảng cách từ trục treo búa trên cánh búa đến bề mặt làm việc của búa thường
chọn như nhau
l = (0,4 ÷ 0,5) . R với R là khoảng cách từ trục roto đến trục treo búa.

2) Máy nghiền đôi trục
 Cấu tạo

1.
phễu nạp liệu 2- bánh
đai 3,7- trục đập 4- lò xo 5vít điều chỉnh
6- gối di
động 8-gối cố định 9- thân
máy 10- các miếng đệm 11cặp bánh răng
12,13- trục
truyền động
 Nguyên lý
Trục đấp 3 và 7 được lồng
vào 2 trục truyền động 12 và
13. Trục 12 lắp vào 2 gối cố
định 8 còn trục 13 đc lắp vào
2 gối di động 6. T...
1) Máy nghin búa
Cu to:
1: thân máy 2: cánh búa
3:búa đập 4,5: lưi sang
6:trc
Nguyên lý:
Các a 3 được treo vào cánh
búa 2 bằng các chốt. trc quay 6,
cánh búa và búa hợp thành 1 khối
gọi là roto của máy đập búa. Khi trc
quay, dưới tác dng ca lực ly tâm
các búa đu dạng hướng tâm.
Vt liệu đi vào máy qua phễu tiếp liu phía trên rơi vòa không gian b các búa
quay đập vào và văng đến thành máy có lót các lướing. Khi va đập như thế,
động năng của búa truyền đến cc vt liu và tạo thành công phá vỡ vt liu.Sau
khi búa đập các cc vt liu có kích thước bé hơn hoặc bng khe h giữa các lỗ
trên lướing đc lọt xuống đi ra gọi là sp, còn các cục có kích thước ln hơn lỗ
sàng thì lại tiếp tục đc búa đập tiếp. Như vậy l trên lưới sàng quyết định kích
thước của các sn phm ra khỏi máy.
nh toán
ng suất của máy
Cho đến nay năng suất ca máy chưa có 1 lập luận chính xác về ng
thức tính năng suất mà ch dựa vào các công thc dựa trên cơ s thc nghim.
Năng suất của máy phụ thuộc vào tính cht vật lý ca vt liệu đem đập,
mức độ đập, hình dáng, kích thước và trọng lượng búa, hình dáng và kích thước
các tm lót và khe hở ca l ng, tốc độ quay roto, cách nạp liu vào máy…
Năng suất của máy nghiền búa được xác định theo các công thức thc
nghim như sau:
Khi D > L:
Q = 0,1 D
2
. L . n [m
3
/h]
Tổng hợp máy gia công cơ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp máy gia công cơ học - Người đăng: Tâm Ngô Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tổng hợp máy gia công cơ học 9 10 461