Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp về máy CNC - CAD/CAM/CNC - Autodesk Inventor

Được đăng lên bởi binhtkck38
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 2737 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giáo trình
Tổng quan về máy công cụ
điều khiển bằng chương trình
số (Máy CNC)

CHÖÔNG I
TOÅNG QUAN VEÀ MAÙY COÂNG CUÏ ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG CHÖÔNG
TRÌNH SOÁ (MAÙY CNC)
I. Toång quan veà maùy coâng cuï ñieàu khieån baèng chöông trình soá (maùy
CNC)
ÔÛ caùc maùy caét thoâng thöôøng, vieäc ñieàu khieån caùc chuyeån ñoäng cuõng nhö thay ñoåi
vaän toác cuûa caùc boä phaän maùy ñeàu ñöôïc thöïc hieän baèng tay. Vôùi caùch ñieàu khieån naøy, thôøi
gian phuï khaù lôùn, neân khoâng theå naâng cao naêng suaát lao ñoäng.
Ñeå giaûm thôøi gian phuï, caàn thieát tieán haønh töï ñoäng hoùa quaù trình ñieàu khieån. Trong
saûn xuaát haøng khoái, haøng loaït lôùn, töø laâu ngöôøi ta duøng phöông phaùp gia coâng töï ñoäng vôùi
vieäc töï ñoäng hoùa quaù trình ñieàu khieån baèng caùc vaáu tyø, baèng maãu cheùp hình, baèng cam
treân truïc phaân phoái... Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi maùy töï ñoäng naøy laø ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian
phuï, nhöng thôøi gian chuaån bò saûn xuaát quaù daøi (nhö thôøi gian thieát keá vaø cheá taïo cam, thôøi
gian ñieàu chænh maùy ...). Nhöôïc ñieåm naøy laø khoâng ñaùng keå neáu nhö saûn xuaát vôùi khoái
löôïng lôùn. Traùi laïi, vôùi löôïng saûn xuaát nhoû, maët haøng thay ñoåi thöôøng xuyeân, loaïi maùy töï
ñoäng naøy trôû neân khoâng kinh teá. Do ñoù caàn phaûi tìm ra phöông phaùp ñieàu khieån môùi. Yeâu
caàu naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi vieäc ñieàu khieån theo chöông trình soá.
Ñaëc ñieåm quan troïng cuûa vieäc töï ñoäng hoùa quaù trình gia coâng treân caùc maùy CNC laø
ñaûm baûo cho maùy coù tính vaïn naêng cao. Ñieàu ñoù cho pheùp gia coâng nhieàu loaïi chi tieát, phuø
hôïp vôùi daïng saûn xuaát haøng loaït nhoû vaø haøng loaït vöøa, maø treân 70% saûn phaåm cuûa ngaønh
cheá taïo maùy ñöôïc cheá taïo trong ñieàu kieän ñoù.
Maùy coâng cuï ñieàu khieån baèng chöông trình soá – vieát taét laø maùy NC (Numerical
Control) laø maùy töï ñoäng ñieàu khieån (vaøi hoaït ñoäng hoaëc toaøn boä hoaït ñoäng), trong ñoù caùc
haønh ñoäng ñieàu khieån ñöôïc saûn sinh treân cô sôû cung caáp caùc döõ lieäu ôû daïng: LEÄNH. Caùc
LEÄNH hôïp thaønh chöông trình laøm vieâc. Chöông trình laøm vieäc naøy ñöôïc ghi leân moät cô
caáu mang chöông trình döôùi daïng MAÕ SOÁ. Cô caáu mang chöông trình coù theå laø BAÊNG ÑOÄT
LOÃ, BAÊNG TÖØ, hoaëc chính BOÄ NHÔÙ MAÙY TÍNH.
Caùc theá heä ñaàu, maùy NC coøn söû duïng caùc caùp logic trong heä thoáng. Phöông phaùp
ñieàu khieån theo ñieåm vaø ñoaïn thaúng (hình 1-7a vaø hình 1-7b), töùc laø khoâng coù quan heä
haøm soá giöõa caùc chuy...
Giáo trình
Tổng quan về máy công cụ
điều khiển bằng chương trình
số (Máy CNC)
Tổng hợp về máy CNC - CAD/CAM/CNC - Autodesk Inventor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp về máy CNC - CAD/CAM/CNC - Autodesk Inventor - Người đăng: binhtkck38
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Tổng hợp về máy CNC - CAD/CAM/CNC - Autodesk Inventor 9 10 301