Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan chung của công nghệ gia công trên các máy cắt gọt kim loại

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1

Tổng quan chung của công nghệ gia công trên các
máy cắt gọt kim loại
* Máy cắt gọt kim loại dùng để gia công các chi tiết kim loại bằng cách
cắt hớt các lớp kim loại thừa, để sau khi gia công có kích thước, hình dáng
gần đúng yêu cầu ( gia công thô ) hoặc thoả mãn hoàn toàn yêu cầu đặt hàng
với độ chính xác nhất định về kích thước và độ bóng cần thiết của bề mặt gia
công ( gia công tinh )

I.

Phân loại các máy cắt gọt kim loại

- Tuỳ thuộc vào quá trình công nghệ đặc trưng bởi phương pháp gia công, dạng
dao, đặc tính chuyển động…các máy cắt được chia thành các máy cơ bản:
tiện, phay, bào, khoan – doa, mài và các nhóm máy khác như gia công răng
ren vít…
- Theo đặc điểm của quá trình sản xuất, có thể chia thành các máy vạn năng,
chuyên dùng và đặc biệt.
+ Máy vạn năng là các máy có thể thực hiện được các phương pháp gia công
khác nhau như tiện, khoan, gia công răng…để gia công các chi tiết khác nhau
về hình dạng và kích thước.
+ Máy chuyên dùng là các máy để gia công các chi tiết có cùng hình dạng
nhưng kích thước khác nhau.
+ Máy đặc biệt là các máy chỉ thực hiện gia công các chi tiết có cùng hình
dáng và kích thước.
- Theo kích thước và trọng lượng chi tiết gia công trên máy có thể chia máy
cắt kim loại thành :
+ Máy bình thường : trọng lượng chi tiết 100 – 10.10 3 kG
+ Máy cỡ lớn : trọng lượng chi tiết 10.10 3 – 30.10 3 kG
+ Máy cỡ nặng : trọng lượng chi tiết 30.10 3 – 100.10 3 kG
+ Máy rất nặng : trọng lượng chi tiết lớn hơn 100.10 3 kG
- Theo độ chính xác gia công, có thể chia thành máy có độ chính xác bình
thường, cao và rất cao.

1

II.

Các chuyển động và các dạng gia công trên máy cắt
gọt kim loại

• Trên các máy cắt gọt kim loại có hai loại chuyển động : chuyển động cơ
bản và chuyển động phụ.
- Chuyển động cơ bản là sự di chuyển tương đối của dao cắt so với phôi để đảm
bảo quá trình cắt gọt . Chuyển động này lại chia ra : chuyển động chính và
chuyển động ăn dao.
+ Chuyển động chính : là chuyển động đưa dao cắt ăn vào chi tiết.
+ Chuyển động ăn dao : là các chuyển động xê dịch của lưỡi dao hoặc phôi để
tạo ra lớp phoi mới.
- Chuyển động phụ : là những chuyển động không liên quan trực tiếp đến quá
trình cắt gọt . Chúng cần thiết khi chuẩn bị gia công, hiệu chỉnh máy.
Các chuyển động chính, ăn dao có thể là chuyển động quay hoặc chuyển động
tịnh tiến của dao hoặc phôi.

III. Các hệ truyền động thường dùng trong máy cắt gọt
kim loại
- Đối với chuyển động chính của máy tiện, khoan, doa, phay…với tần số đóng
cắt điện không lớn, phạm vi điều c...
1
Chương 1
Tng quan chung ca công ngh gia công trên các
máy ct gt kim loi
* Máy ct gt kim loi dùng để gia công các chi tiết kim loi bng cách
ct ht các lp kim loi tha, để sau khi gia công có kích thước, hình dáng
gn đúng yêu cu ( gia công thô ) hoc tho mãn hoàn toàn yêu cu đặt hàng
vi độ chính xác nht định v kích thước và độ bóng cn thiết ca b mt gia
công ( gia công tinh )
I.
Phân loi các máy ct gt kim loi
- Tu thuc vào quá trình công ngh đặc trưng bi phương pháp gia công, dng
dao, đặc tính chuyn động…các máy ct được chia thành các máy cơ bn:
tin, phay, bào, khoan – doa, mài và các nhóm máy khác như gia công răng
ren vít…
- Theo đặc đim ca quá trình sn xut, có th chia thành các máy vn năng,
chuyên dùng và đặc bit.
+ Máy vn năng là các máy có th thc hin được các phương pháp gia công
khác nhau như tin, khoan, gia công răng…để gia công các chi tiết khác nhau
v hình dng và kích thướ
c.
+ Máy chuyên dùng là các máy để gia công các chi tiết có cùng hình dng
nhưng kích thước khác nhau.
+ Máy đặc bit là các máy ch thc hin gia công các chi tiết có cùng hình
dáng và kích thước.
- Theo kích thước và trng lượng chi tiết gia công trên máy có th chia máy
ct kim loi thành :
+ Máy bình thường : trng lượng chi tiết 100 – 10.10
3
kG
+ Máy c ln : trng lượng chi tiết 10.10
3
– 30.10
3
kG
+ Máy c nng : trng lượng chi tiết 30.10
3
– 100.10
3
kG
+ Máy rt nng : trng lượng chi tiết ln hơn 100.10
3
kG
- Theo độ chính xác gia công, có th chia thành máy có độ chính xác bình
thường, cao và rt cao.
Tổng quan chung của công nghệ gia công trên các máy cắt gọt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan chung của công nghệ gia công trên các máy cắt gọt kim loại - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan chung của công nghệ gia công trên các máy cắt gọt kim loại 9 10 779