Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan GIS

Được đăng lên bởi namdv1008
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¶n ®å chuyªn ®Ò
víi kÕtp viÔn th¸m vµ GIS Trong qu¶n lý sö dông ®Êt
phôc vô quy ho¹ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng
§Ó phôc cho viÖc lËp c¸c ¸n, luËn chøng kinh
thuËt trong ng l©m nghiÖp nãi chung lËp kÕ ho¹ch dông ®Êt tæng hîp
cho PTNT nãi riªng, mét c«ng kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®ã b¶n ®å. B¶n ®å ®îc
øng dông vµo hÇu hÕt c¸c ngµnh ®iÒu tra c¬ b¶n kinh héi còng nh an
Tổng quan GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan GIS - Người đăng: namdv1008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tổng quan GIS 9 10 866