Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan lý thuyết

Được đăng lên bởi Tương Lai Trước Mắt
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan lý thuyết
I.1. Mục đích, nghĩa của quá trình reforming
xúc tác.........................................................................................
I.2. Cơ sở hoá học của quá trình..........................................................
I.2.1. Phản ứng dehydro hoá...........................................................
I.2.2. Phản ứng izome hoá.............................................................
I.2.3. Nhóm phản ứng tách các nguyên tố dị thể.........................
I.2.4. Phản ứng tạo cốc................................................................…..
I.3. Cơ chế phản ứng của quá trình....................................................
I.3.1. Cơ chế phản ứng reforming hydrcacbon parafin.................
I.3.2. Cơ chế phản ứng reforming naphten...................................
I. 4. nhiệt động học và điều kiện phản ứng........................................
I. 5. Xúc tác của quá trình..................................................................
I.5.1. Lịch sử phát triển của xúc tác reforming.............................
I.5.2. Vai trò của xúc tác hai chức năng........................................
I.5.3. Các yêu cầu đối với xúc tác reforming................................
I.5.4. Các nguyên nhân làm ngộ độc xúc tác................................
I.5.5. Sự thay đổi xúc tác trong quá trình làm việc.......................
I.5.6. tính chất của xúc tác.............................................................
I.6. Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình.......................................
I.6.1. Nguyên liệu của quá trình....................................................
I.6.2. Hydro hoá làm sạch nguyên liệu..........................................
I.6.3. Sản phẩm của quá trình reforming xúc tác..........................
I.7. Công nghệ reforming xúc tác.
Tổng quan lí thuyết

I .1: Mục đích, nghĩa của quá trình reformingxúc tác
Reforming xúc tác là một quá trình quan trọng trong các nhà máy chế biến
dầu mỏ trên thế giới. Vai trò của quá trình này không ngừng được tăng lên do
nhu cầu về xăng có chất lượng cao và nguyên liệu cho hoá dầu ngày một nhiều.
Quá trình Reforming xúc tác nhằm sản xuất ra xăng có trị số octan cao (98 100)
và sản xuất các loại Hydrocacbon thơm như Benzen, toluen, xelen (BTX) làm
nguyên liệu cho ngành công nghiệp tổng hợp hữu cơ hoá dầu. Ngoài ra quá trình
này còn cho phép nhận được Hydro kỹ thuật (hàm lượng H 2 85%) với giá rẽ
nhất so với các quá trình sản xuất khác (rẽ hơn 10  15 lần so vớ...
Tổng quan lý thuyết
I.1. Mục đích, nghĩa của quá trình reforming
xúc tác.........................................................................................
I.2. Cơ sở hoá học của quá trình..........................................................
I.2.1. Phản ứng dehydro hoá...........................................................
I.2.2. Phản ứng izome hoá.............................................................
I.2.3. Nhóm phản ứng tách các nguyên tố dị thể.........................
I.2.4. Phản ứng tạo cốc................................................................…..
I.3. Cơ chế phản ứng của quá trình....................................................
I.3.1. Cơ chế phản ứng reforming hydrcacbon parafin.................
I.3.2. Cơ chế phản ứng reforming naphten...................................
I. 4. nhiệt động học và điều kiện phản ứng........................................
I. 5. Xúc tác của quá trình..................................................................
I.5.1. Lịch sử phát triển của xúc tác reforming.............................
I.5.2. Vai trò của xúc tác hai chức năng........................................
I.5.3. Các yêu cầu đối với xúc tác reforming................................
I.5.4. Các nguyên nhân làm ngộ độc xúc tác................................
I.5.5. Sự thay đổi xúc tác trong quá trình làm việc.......................
I.5.6. tính chất của xúc tác.............................................................
I.6. Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình.......................................
I.6.1. Nguyên liệu của quá trình....................................................
I.6.2. Hydro hoá làm sạch nguyên liệu..........................................
I.6.3. Sản phẩm của quá trình reforming xúc tác..........................
I.7. Công nghệ reforming xúc tác.
Tổng quan lí thuyết
I .1: Mục đích, nghĩa của quá trình reformingxúc tác
Reforming xúc tác một qtrình quan trọng trong các nhà máy chế biến
dầu mỏ trên thế giới. Vai trò của quá trình này không ngừng được tăng lên do
nhu cầu về xăng chất lượng cao nguyên liệu cho hoá dầu ngày một nhiều.
Quá trình Reforming xúc tác nhằm sản xuất ra xăng có trị số octan cao (98 100)
sản xuất các loại Hydrocacbon thơm như Benzen, toluen, xelen (BTX) làm
nguyên liệu cho ngành công nghiệp tổng hợp hữu cơ hoá dầu. Ngoài ra quá trình
này còn cho phép nhận được Hydro kỹ thuật (hàm lượng H
2
85%) với giá rẽ
nhất so với các quá trình sản xuất khác (rẽ hơn 10 15 lần so với hydro thu được
- 1
Tổng quan lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan lý thuyết - Người đăng: Tương Lai Trước Mắt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tổng quan lý thuyết 9 10 418