Ktl-icon-tai-lieu

Tổng Quan Năng Lượng Việt Nam

Được đăng lên bởi BUICHU9x
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nguyễn Khoa Diệu Hà
Phòng Kinh tế, Dự báo và Quản lý nhu cầu năng lượng
Email: hankdieu@gmail.com
Việt Nam là nước Đông nam châu Á. Phía tây giáp Lào và Campuchia, phía bắc giáp
Trung Quốc. Năm 2010, dân số của Việt nam là 86,92 triệu người; GDP năm 2010 62,9 tỷ
USD2000 và GDP/người là 723 USD2000/người (1223 USD/người –tính theo giá đô la
hiện hành) . Tốc độ tăng GDP bình quân là 7,3%/năm giai đoạn 2001-2010 và gần
6,8%/năm trong khoảng 2009-2010.
Ngành năng lượng Việt Nam đã có đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế của đất nước,
tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu. Việt Nam có nguồn năng lượng đa dạng như: khí,
dầu, than, thủy điện, năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, gió…nhưng không thật
dồi dào.
Theo các chuyên gia, tiềm năng ước tính đến nay là: khoảng 4 tỷ tấn dầu quy đổi đối với
dầu và khí, khoảng 6 tỷ tấn than và 20.000 MW đối với thủy điện. Khí và dầu thô được
khai thác chủ yếu ngoài khơi của vùng biển phía Nam, than được khai thác chủ yếu ở phía
Bắc. Từ năm 1990 Việt Nam bắt đầu xuất khẩu năng lượng. Năng lượng xuất khẩu chủ
yếu là than và dầu thô.
Sơ đồ dòng năng lượng năm 2010 được mô tả ở hình vẽ sau:

1

2

1.

Năng lượng sản xuất
Tổng năng lượng sản xuất (NLSX) tăng 7,9%/năm trong giai đoạn 2001-2005 cùng

với sự tăng trưởng của các dạng năng lượng như than, dầu thô, khí, năng lượng phi
thương mại. Giai đoạn 2006-2010 tốc độ tăng của NLSX chỉ đạt 2%/năm.
Năm 2010 năng lượng thương mại chiếm 79%, năng lượng phi thương mại chiếm 21%
trong tổng NLSX. Diễn biến năng lượng sản xuất theo dạng năng lượng được thể hiện ở
hình 1.
Hình1: Tốc độ tăng của năng lượng sản xuất theo dạng nhiên liệu
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%

2000‐2005
2005‐2010

15.0%

2009‐2010
10.0%
5.0%
0.0%
Than
‐5.0%

Dầu

Khí

Thủy
điện

NL phi
thương
mại

Tổng

Hình 2 biểu diễn tỷ trọng các dạng nhiên liệu so với tổng năng lượng sản xuất năm 2000
và 2010. Trong giai đoạn 2001-2010 than và dầu hầu như chiếm ưu thế trong tổng năng
lượng sản xuất: Tỷ trọng của than tăng từ 15% đến 35%, trong khi dầu giảm từ 39%
xuống còn 23%, năng lượng phi thương mại giảm từ 33% xuống còn 21%, thủy điện giảm
nhẹ từ 10% xuống 9%.
Đáng chú ý là tỷ trọng của khí tăng nhanh từ 3% năm 2000 lên 12% năm 2010.

3

Hình2: Tổng năng lượng sản xuất theo dạng nhiên liệu

Năng lượng sơ cấp
Tổng năng lượng sơ cấp cung cấp tăng 7,1% trong giai đoạn 2001-2010. Tỷ trọng tham
gia của các dạng năng lượng trong tổng năng lượng sơ cấp cung cấp là: 10,3% của dầu,
23% của than, 13% c...
1
TNG QUAN NĂNG LƯỢNG VIT NAM
Nguyn Khoa Diu Hà
Phòng Kinh tế, D báo và Qun lý nhu cu năng lượng
Email: hankdieu@gmail.com
Vit Nam là nước Đông nam châu Á. Phía tây giáp Lào và Campuchia, phía bc giáp
Trung Quc. Năm 2010, dân s ca Vit nam là 86,92 triu người; GDP năm 2010 62,9 t
USD2000 và GDP/người là 723 USD2000/người (1223 USD/người –tính theo giá đô la
hin hành) . Tc độ tăng GDP bình quân là 7,3%/năm giai đon 2001-2010 và gn
6,8%/năm trong khong 2009-2010.
Ngành năng lượng Vit Nam đã có đóng góp đáng k cho phát trin kinh tế ca đất nước,
tăng trưởng công nghip và xut khu. Vit Nam có ngun năng lượng đa dng như: khí,
du, than, thy đin, năng lượng sinh khi, năng lượng mt tri, gió…nhưng không tht
di dào.
Theo các chuyên gia, tim năng ước tính đến nay là: khong 4 t tn du quy đổi đối vi
du và khí, khong 6 t tn than và 20.000 MW đối vi thy đin. Khí và du thô được
khai thác ch yếu ngoài khơi ca vùng bin phía Nam, than được khai thác ch yếu phía
Bc. T năm 1990 Vit Nam bt đầu xut khu năng lượng. Năng lượng xut khu ch
yếu là than và du thô.
Sơ đồ dòng năng lượng năm 2010 được mô t hình v sau:
Tổng Quan Năng Lượng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng Quan Năng Lượng Việt Nam - Người đăng: BUICHU9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tổng Quan Năng Lượng Việt Nam 9 10 973