Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThS.Ks Lương văn Cảnh

TỔNG QUAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT
Giảng viên: Ths.Ks Lương văn Cảnh
Website: 
Diễn đàn trao đổi: : 
TEL: 091.380.3800 EMAIL: luongvancanh@hcm.vnn.vn

1

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ

Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có
liên quan đến đầu tư xây dựng công trình
(Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai
Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
công trình

ThS.Ks Lương văn Cảnh

Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình
đầu tư xây dựng công trình
2

NĐ 112

NĐ 12,
209,112

NĐ 12,
209,112

NĐ
209,112,85,
48

NĐ 12,
209,112,85

NĐ 12,
209,112,85

NĐ 12,
209,112

Các NĐ
chi phối

ThS.Ks Lương văn Cảnh

Quyết toán vốn ĐT

Nghiệm thu, bàn giao

Thực hiện đầu tư

Lựa chọn nhà thầu

Thiết kế-Dự toán

Lập dự án

Chọn phương án

Các giai đoạn thực hiện

Các Nghị định chi phối quá trình thực hiện dự án

Mức độ chính xác của chi phí dự án tăng dần

3

Giá trị
QTVĐT

Giá trị quyết
toán HĐ

Giá trị thanh
toán

Giá trúng
thầu/HĐ

Tổng dự toán

Tổng mức
đầu tư

Khái toán

Tên gọi các
chi phí

ThS.Ks Lương văn Cảnh

Quyết toán vốn ĐT

Nghiệm thu, bàn giao

Thực hiện đầu tư

Lựa chọn nhà thầu

Thiết kế-Dự toán

Lập dự án

Chọn phương án

Các giai đoạn thực hiện

Sự hình thành và quản lý chi phí dự án

Mức độ chính xác của chi phí dự án tăng dần

4

Luật Xây dựng
Luật Xây dựng 19 chương, 123 điều,

ThS.Ks Lương văn Cảnh

bao gồm những nội dung cơ bản:

Yêu cầu,
nội dung,
điều kiện
thực hiện,
quyền và
nghĩa vụ
của các tổ
chức, cá
nhân

Quản lý
nhà nước
đối với hoạt
động xây
dựng;

Các chế tài
về khen
thưởng, xử
lý vi phạm
trong hoạt
động xây
dựng

Điều khoản
thi hành.

5

Quản lý hợp đồng xây dựng
Tùy từng loại hợp đồng xây dựng, nội dung quản lý thực hiện hợp
đồng có thể bao gồm:
a) Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng;
b) Quản lý về chất lượng;
c) Quản lý khối lượng và giá hợp đồng;

ThS.Ks Lương văn Cảnh

d) Quản lý về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống
cháy nổ;
đ) Quản lý điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng.

101

Quản lý thanh quyết tóan
 Giá hợp đồng xây dựng
 Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng và bảo lãnh tạm ứng hợp
đồng
 Tạm ứng hợp đồng xây dựng
 Thanh toán hợp đồng xây dựng
 Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng
ThS.Ks Lương văn Cảnh

 Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng xây dựng
 Quyết toán hợp đồng xây dựng
 Than...
ThS.Ks Lương văn Cảnh
1
TNG QUAN QUN LÝ
D ÁN ĐẦU TƯ XDCT
Ging viên: Ths.Ks Lương văn Cnh
Website: www.dutoan.vn
Din đàn trao đổi: : www.dutoan.vn/forums/
TEL: 091.380.3800 EMAIL: luongvancanh@hcm.vnn.vn
TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT 9 10 84