Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về các loại biến tần

Được đăng lên bởi duonganhtien
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 8229 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Nguyenvanbientbd47@gmail.com

Ch−¬ng III
TæNG QUAN VÒ C¸C LO¹I
BIÕN TÇN

Bé biÕn ®æi tÇn sè hay cßn gäi lµ c¸c bé biÕn tÇn lµ thiÕt bÞ biÕn ®æi
dßng ®iÖn xoay chiÒu ë tÇn sè nµy thµnh dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè
kh¸c mµ cã thÓ thay ®æi ®−îc.
§èi víi c¸c bé biÕn tÇn dïng cho viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ xoay
chiÒu th× ngoµi viÖc thay ®æi tÇn sè cña chóng cßn cã thÓ thay ®æi c¶ ®iÖn
¸p ra kh¸c víi ®iÖn ¸p l−íi cÊp vµo bé biÕn tÇn.
I. PH¢N LO¹I BIÕN TÇN :
Bé biÕn tÇn ®−îc chia lµm hai nhãm:
+ BiÕn tÇn m¸y ®iÖn.
+ BiÕn tÇn van.
1. BiÕn tÇn m¸y ®iÖn:

Trang 25

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

nguyªn lý chung cña lo¹i biÕn tÇn nµy lµ dïng m¸y ®iÖn xoay chiÒu lµm
nguån ®iÖn cã tÇn sè biÕn ®æi.

~

f1=
const

ÂF

~

ω2 =
V
Â

F

f1=
const

BTK

U1

CKÂ

CKF
f1 =
Var

ÂK1

Hçnh 3.1. Så âäö nguyãn lyï bäü biãún táön maïy
âiãûn

fr =

ω0 ± ω2
f1
ω0

DÊu (+) øng víi tr−êng hîp r«to BTK quay ng−îc chiÒu tõ tr−êng.
Lóc nµy fr > f1.
DÊu (-) øng víi tr−êng hîp r«to BTK quay cïng chiÒu tõ tr−êng.
Lóc nµy fr < f1.
Khi r«to ®øng yªn th× fr = f1.
Nhê thay ®æi tèc ®é ω2 ta cã thÓ thay ®æi tÇn sè ra.
ViÖc sö dông còng nh− ®iÒu khiÓn lo¹i nµy rÊt phøc t¹p v× ph¶i sö dông
nhiÒu m¸y ®iÖn, diÖn tÝch l¾p ®Æt lín, hiÖu suÊt lµm viÖc thÊp, g©y ån,
nÒn mãng ph¶i kiªn cè nªn gi¸ thµnh cao.
2. BiÕn tÇn van:
Nguyªn lý lµm viÖc cña biÕn tÇn van lµ dïng c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®Ó
®ãng më c¸c van ( ë ®©y th−êng lµ tiristor hay transisto ) biÕn ®æi n¨ng

Trang 26

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

l−îng ®iÖn xoay chiÒu ë tÇn sè nµy thµnh n¨ng l−îng ®iÖn xoay chiÒu cã
tÇn sè kh¸c. BiÕn tÇn van ®−îc chia lµm 2 lo¹i :
+ BiÕn tÇn trùc tiÕp.
+ BiÕn tÇn gi¸n tiÕp.
BiÕn tÇn van ®−îc øng dông réng r·i v× cã nhiÒu −u ®iÓm nh−: kÝch th−íc
nhá nhÑ, kh«ng g©y ån, hÖ sè khuÕch ®¹i c«ng suÊt lín, hiÖu suÊt cao.
II. GIíI THIÖU VÒ BIÕN TÇN VAN :
1. BiÕn tÇn trùc tiÕp:
ThiÕt bÞ biÕn tÇn trùc tiÕp lµ lo¹i biÕn tÇn cã tÇn sè vµo f1 ®−îc biÕn ®æi
thµnh tÇn sè f2 mét c¸ch trùc tiÕp kh«ng ph¶i qua kh©u trung gian f2 = (0
÷0,5)f1, th−êng dïng cho truyÒn ®éng cã c«ng suÊt lín, tèc ®é lµm viÖc
thÊp.
§Ó ®¬n gi¶n tr−íc hÕt ta ph©n tÝch s¬ ®å m¹ch lùc cña biÕn tÇn mét pha:

U~
U~
f1

Maûch
van

P
Lcb

Zt

Lcb
N

Hçnh 3.2. Så âäö khäúi vaì så âäö nguyãn lyï
maûch læûc bäü biãún táön van

Trang 27

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

C¸c nhãm van P, N cã thÓ ®−îc ®iÒu khiÓn riªng hoÆc chung. Khi ®iÒu
khiÓn riªng th× kh«ng cÇn cuén kh¸ng c©n b»ng. Khi ®iÒu khiÓn chung
th× cuén kh¸ng c©n b»ng
U,I
U
dïng ®Ó h¹n chÕ dßng ®iÖn
c©n...
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Trang
25
Ch¬ng III
TæNG QUAN VÒ C¸C LO¹I
BIÕN TÇN
Bé biÕn ®æi tÇn sè hay cßn gäi lµ c¸c bé biÕn tÇn lµ thiÕt bÞ biÕn ®æi
dßng ®iÖn xoay chiÒu ë tÇn sè nµy thµnh dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè
kh¸c mµ cã thÓ thay ®æi ®îc.
§èi víi c¸c bé biÕn tÇn dïng cho viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ xoay
chiÒu th× ngoµi viÖc thay ®æi tÇn sè cña chóng cßn cã thÓ thay ®æi c¶ ®iÖn
¸p ra kh¸c víi ®iÖn ¸p líi cÊp vµo bé biÕn tÇn.
I. PH¢N LO¹I BIÕN TÇN :
Bé biÕn tÇn ®îc chia lµm hai nhãm:
+ BiÕn tÇn m¸y ®iÖn.
+ BiÕn tÇn van.
1. BiÕn tÇn m¸y ®iÖn:
Tổng quan về các loại biến tần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về các loại biến tần - Người đăng: duonganhtien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tổng quan về các loại biến tần 9 10 609