Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ CAD-CAM-CIM

Được đăng lên bởi truongdieuhitc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 11599 lần   |   Lượt tải: 79 lần
TỔNG QUAN VỀ CAD-CAM-CIM

TỔNG QUAN VỀ CAD/CAM/CIM
1.Tích hợp là gì?
Tích hợp (integrated, integration): sự kết hợp các thành phần, bộ phận khác nhau , làm
việc phối hợp chặt chẽ với nhau thành một thể thống nhất cho một mục đích chung. Đặc điểm
quan trọng của một hệ thống tích hợp là sự phối hợp chặt chẽ thành một thể thống nhất. Hệ
thống tích hợp điển hình là cơ thể con người.
Cơ sở của một hệ tích hợp là các thông tin điều hành hoạt động từng bộ phận phải đầy đủ,
chính xác và được chuyển đúng thời điểm đến đúng bộ phận cần thiết để bộ phận đó biết phải
làm gì phục vụ cho mục tiêu chung. Hiện nay, hệ thống thông tin máy tính đảm nhiệm chức
năng này.

2. Sản xuất tích hợp bằng máy tính CIM.
2.1 Định nghĩa
CIM (Computer Integrated Manufacturing – Chế tạo tích hợp bằng máy tính): Là sự tích
hợp toàn bộ các hoạt động của một cơ sở sản xuất bằng các hệ thống máy tính và truyền dẫn dữ
liệu theo một quan điểm quản lý mới nhằm cải thiện hiệu quả của tổ chức và của con người.
Sản xuất tích hợp máy tính hóa bao gồm tất cả các chức năng kỹ thuật của CAD/CAM
cũng như các chức năng kinh doanh. Các hệ thống CIM lý tưởng áp dụng công nghệ máy tính
đối với tất cả các chức năng vận hành và xử lý thông tin trong sản xuất, từ xử lý đơn đặt hàng,
thiết kế và sản xuất tới giao sản phẩm tới khách hàng. Phạm vi tác động của CIM rộng hơn so
với phạm vi của CAD/CAM.

Trang1

TỔNG QUAN VỀ CAD-CAM-CIM

Khái niệm CIM có nghĩa là tất cả các hoạt động sản xuất đều được kết hợp lại trong một
hệ thống máy tính để được hỗ trợ, được tự động hóa. Hệ thống máy tính tỏa rộng và tác động
vào tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Đây là hệ thống tích hợp, đầu ra của hoạt động này
là đầu vào của một hoạt động khác, tạo thành dây chuyền, các sự kiện bắt đầu từ khâu đặt hàng
tới tận khâu chuyển giao sản phẩm.

Sơ đồ mô tả hệ thống CIM

Đơn đặt hàng sẽ được nhập vào phòng bán hàng của doanh nghiệp nhờ hệ thống đặt hàng
máy tính hoá. Các đơn đặt hàng này bao gồm các thông số đặc trưng của sản phẩm, các thông số
này sẽ là đầu vào của phòng thiết kế sản phẩm. Các sản phẩm mới sẽ được thiết kế trong hệ
thống CAD. Các phần tử tạo nên sản phẩm sẽ được chuyển thành cấu trúc vật tư sản phẩm, sau
đó sơ đồ lắp ráp được chuẩn bị. Đầu ra của phòng thiết kế sẽ là đầu vào của phòng kỹ thuật sản
xuất. Tại đây, việc lập kế hoạch quá trình gia công, thiết kế công cụ và các hoạt động chuẩn bị
Trang2

TỔNG QUAN VỀ CAD-CAM-CIM

cho sản xuất được thực hiện. Đầu ra của phòng kỹ thuật sản xuất được đưa vào phòng lập...
TỔNG QUAN VỀ CAD-CAM-CIM
TỔNG QUAN VỀ CAD/CAM/CIM
1.Tích hợp là gì?
Tích hợp (integrated, integration): sự kết hợp các thành phần, bộ phận khác nhau , làm
việc phối hợp chặt chẽ với nhau thành một thể thống nhất cho một mục đích chung. Đặc điểm
quan trọng của một hệ thống tích hợp sự phối hợp chặt chẽ thành một thể thống nhất. Hệ
thống tích hợp điển hình là cơ thể con người.
Cơ sở của một hệ tích hợp là các thông tin điều hành hoạt động từng bộ phận phải đầy đủ,
chính xác được chuyển đúng thời điểm đến đúng bộ phận cần thiết để bộ phận đó biết phải
làm phục vụ cho mục tiêu chung. Hiện nay, hệ thống thông tin máy tính đảm nhiệm chức
năng này.
2. Sản xuất tích hợp bằng máy tính CIM.
2.1 Định nghĩa
CIM (Computer Integrated Manufacturing – Chế tạo tích hợp bằng máy tính): Là sự tích
hợp toàn bộ các hoạt động của một cơ sở sản xuất bằng các hệ thống máy tính và truyền dẫn dữ
liệu theo một quan điểm quản lý mới nhằm cải thiện hiệu quả của tổ chức và của con người.
Sản xuất tích hợp máy tính hóa bao gồm tất cả các chức năng kỹ thuật của CAD/CAM
cũng như các chức năng kinh doanh. Các hệ thống CIM tưởng áp dụng công nghệ máy tính
đối với tất cả các chức năng vận hành xử thông tin trong sản xuất, t xử đơn đặt hàng,
thiết kế sản xuất tới giao sản phẩm tới khách hàng. Phạm vic động của CIM rộng hơn so
với phạm vi của CAD/CAM.
Trang1
TỔNG QUAN VỀ CAD-CAM-CIM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ CAD-CAM-CIM - Người đăng: truongdieuhitc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ CAD-CAM-CIM 9 10 153